Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnakaitseloa taotlemine

Keskkonnakaitseloa taotlemine

↓ Menetluses olevad keskkonnaload

Jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks on vajalik keskkonnaluba vastavalt jäätmeseadusele.

Jäätmealase keskkonnakaitseloa taotlemine

  1. Keskkonnaloa taotlus esitatakse loa andjale (Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Keskkonnaloa taotluse  esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmete töötluskoha ja keskkonnaluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta.

Tallinna linna territooriumile väljastab keskkonnakaitselube Keskkonnaamet (Tallinna kontorid - Kopli 76, 10416 Tallinn, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn).

Keskkonnakaitseloa omaja kohustused on toodud Keskkonnaameti kodulehel.


Tallinna haldusterritooriumil menetluses olevad keskkonnakaitseload

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee).  Oma arvamust keskkonnaloa taotluse kohta on võimalik avaldada Keskkonnaotsuste infosüsteemis (vt allpool toodud menetluse lingid) peale sisselogimist või saates kirja Keskkonnaameti e-posti aadressile  info@keskkonnaamet.ee või Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.

Kadaka tee 5 Avena Grupp OÜ Taotlus nr 
T-KL/1017548-3
29.11.2023 Ettevõte taotleb luba kasutatud suurte kodumasinate remondi käigus tekkivate jäätmete käitlemiseks Menetlus M-124840
Maleva tn 4 Kirkcong Property OÜ Taotlus nr T-KL/1021707 27.11.2023 Suletud ehitusjäätmete prügila järelhooldus.  Keskkonnaloa muutmine taotleja algatusel.  Menetlus M-126538
Paldiski mnt 145 Tallinna Loomaaed Taotlus nr T-KL/1021531 20.11.2023 Luba taotletakse loomaaias toimiva bioloogiliste jäätmete kompostimiseks  Menetlus nr M-126464
Paneeli 11 Osaühing Serviz Trade Taotlus T-KL/1021042 16.10.2023 Ettevõte taotleb jäätmeloa muutmist lähtuvalt soovist täpsustada käideldavate jäätmete käitlus- ja ladustuskoguseid.
Ettevõtte põhitegevuseks on põhiliselt ohtlike- ja tavametallijäätmete vedu, vastuvõtt, sorteerimine/demonteerimine, vaheladustamine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamine.
Menetlus nr M-126122
Kriidi tn 9 Base Metal OÜ Taotlus T-KL/1020868 02.10.2023 Keskkonnaloa muutmise põhjuseks on osa jäätmekäitluskoha territooriumi allkasutusse andmisest Base Metal Recycling OÜ-le. Menetlus nr M-126000
Raba tn 42 Raidcon OÜ Taotlus T-KL/1020321 02.10.2023
Pääsküla prügila metaanilagunduskihtide (biofiltrite) rajamine biogaasi kogumiskohtadesse.
Menetlus nr M-125987
Betooni tn 17 aktsiaselts EcoPro Taotlus T-KL/1019487 13.09.2023 Ettevõte tegeleb ohtlike ja tavajäätmete käitlemisega. Käitluskeskuse põhiliseks tegevuseks on sorteerimine ja sorteeritud jäätmete üle andmine teistesse käitluskeskustesse või teistele ettevõtetele, jäätmesegude koostamine ja vähese. Luba taotletakse seoses jäätmeloa kehtivuse lõppemisega.
Korrigeeritud on jäätmete nimistut, koguseid ja käitlusmeetodeid.
Menetlus M-125811
Suur-Sõjamäe 31 Eesti Keskkonnateenused AS Taotlus T-KL/1020191 05.09.2023 Tava-olme ja tervishoiujäätmete ümberlaadimise võimekuse loomine juhuks kui lõppkäitluskoht peaks hoolduses olema Pole veel menetlusse võetud
Nõlva 8 OÜ Olmax Grupp Taotlus T/KL-1019328 12.07.2023  Ohtlike ja tavajäätmete ümberlaadimine ja ladustamine spetsiaalsetes rendikonteinerites/mahutites. Tegu on ohtlike jäätmete käitluskoha ning ümberlaadimisjaama ja vahelaoga.  Menetlus nr M-124342
Tooma tn 14
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Taotlus T-KL/1017156 07.07.2023 Käitises tegevuse eesmärk on elektri- ja soojusenergia tõhus tootmine ning toodetud soojuse jaotamine kaugküttevõrku ning toodetud elektri edastamine elektrivõrku. 

Käesoleva loa taotluse ajend on seotud sooviga viia sisse muudatused planeeritava toodangu mahtude osas. Üks suuremaid muudatusi võrreldes varasema taotlusega on suunata käitise territooriumil tekkiva sademevee ning tehnoloogiline heitvesi suublasse.
Menetlus nr 
M-125304
Peterburi tee 94h PTT Recycling OÜ Taotlus T-KL/1018041 28.06.2023 Ehitusjäätmete vastuvõtt, sorteerimine ja taaskasutamine karjääriala korrastamiseks. Menetlus nr M-125223
Kadaka tee 5 Avena Grupp OÜ Taotluse nr T-KL/1017548 04.07.2023 Ettevõte taotleb luba kasutatud suurte kodumasinate remondi käigus tekkivate jäätmete käitlemiseks Menetlus nr M-124840
Kopli tn 103/38 METRUNA OÜ, BLRT Refonda Baltic OÜ KL-511809 17.03.2022 Ettevõte soovib esitatud taotluse alusel lisada
ühe väliplatsi loale, jäätmeliikide ja aastaste käitluskoguste täpsustust ning ladustavate
jäätmekoguste muutmist.
Menetlus nr M-119533

 

Teenuse kirjeldus: Keskkonnaloa taotlusele seisukoha esitamine

Lisainfo:
Eliis Kuus, ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist, tel 640 4131

 

Viimati muudetud 29.11.2023