Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnakaitseloa taotlemine

Keskkonnakaitseloa taotlemine

↓ Menetluses olevad keskkonnaload

Jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks on vajalik keskkonnaluba vastavalt jäätmeseadusele.

Jäätmeloa taotlemine

  1. Keskkonnaloa taotlus esitatakse loa andjale (Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Keskkonnaloa taotluse  esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmete töötluskoha ja keskkonnaluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta.

Tallinna linna territooriumile väljastab keskkonnakaitselube Keskkonnaamet (Tallinna kontorid - Kopli 76, 10416 Tallinn, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn).

Keskkonnakaitseloa omaja kohustused on toodud Keskkonnaameti kodulehel.


Tallinna haldusterritooriumil menetluses olevad keskkonnakaitseload

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee).  Oma arvamust keskkonnaloa taotluse kohta on võimalik avaldada Keskkonnaotsuste infosüsteemis (vt allpool toodud menetluse lingid) peale sisselogimist või saates kirja Keskkonnaameti e-posti aadressile  info@keskkonnaamet.ee või Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.

Vesse tn 7 Cronimet Nordic OÜ L.JÄ/330574 muutmine 21.11.2022 Loa muutise taotluse eesmärk: loale lisatud jäätmekoodid 20 01 36 15 ja 20 01 36 16, sama koguse võrra on vähendatud 20 01 36 14 kogust. Ladustamiskoha muutmine.
 
Menetlus nr M-121745
Vesse tn 7 Reco Ringmajandus OÜ Taotlus nr T-KL/1014703-3 07.11.2022 Ettevõtte tegevus seisneb
ehitus- ja lammutussegaprahi ja olmejäätmete vaheladustamises
Menetlus nr M-121532
Silikaltsiidi tn 12 Käitlusexpert OÜ Esmataotlus nr T-KL/1014460-2 23.09.2022 Ettevõtte tegevus seisneb
puidujäätmete kogumises, sorteerimises, hakkimises ehk katlamajadesse sobiliku kütuse
ettevalmistamises ja vajadusel ümberpakkimises.
Menetlus nr M-121171
Veerme tn 38, Haabersti linnaosa Käitlusexpert OÜ - 22.09.2022 Ettevõte tegevuseks on puidujäätmete taaskasutamine – mehhaaniline töötlemine (purustamine,
tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms) (R12s), küttesegude
koostaimne ehk taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine
(R12x) ja jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine (R12y
Menetlus nr M-119645
Suur-Sõjamäe põik 9 Biomotorai Eesti OÜ - 13.09.2022 Keskkonna taotlusega soovib ettevõte ladustada 950 tonni/aastas (üheaegselt ladustab maksimaalselt 30 tonni ehk 33 m3 ) toiduõli ja -rasva (20 01 25) Menetlus nr M-121163
Betooni tn 12 AS Kuusakoski KL-512326 09.09.2022 Ettevõtte tegevuse seisneb metallijäätmete sortimises ja purustamises, romusõidukite ning elektri- ja elektroonikajäätmete demonteerimises, pakendijäätmete sortimises ning tavajäätmete ja ohtlike jäätmete ladustamises. Ettevõte taotleb välisõhu saasteloa lisamist loale Menetlus  nr M-119822
Kopli tn 103/38

BLRT Refonda Baltic OÜ

KL-511809

25.03.2022

Ettevõte tegeleb käitluskohas ohtlike- ja tavajäätmete kogumisega, veo ning taaskasutusse, sh
korduskasutusse või kõrvaldamisele suunamisega. Ettevõte soovib esitatud taotluse alusel lisada
ühe väliplatsi loale, jäätmeliikide ja aastaste käitluskoguste täpsustust ning ladustavate
jäätmekoguste muutmist.

Menetlus nr M-119533

 

Teenuse kirjeldus: Keskkonnaloa taotlusele seisukoha esitamine

Lisainfo:
Eliis Kuus, ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist, tel 640 4131

 

Viimati muudetud 28.11.2022