Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnakompleksload ja uuringuload

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab Tööstusheite seaduse (THS, vastu võetud 24.04.2013) alusel määratud tegevusvaldkonnas või alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastatuse kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise.

Vastavalt THS-le avaldab linnavalitsus seitsme päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate riigi Keskkonnaameti ehk loa andja poolt kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta. Teade ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus peavad olema veebilehel kättesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse lõpuni.

Linnavalitsus avaldab samuti seitsme päeva jooksul kompleksloa andmise või andmisest keeldumise kohta teate saamisest arvates linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate kompleksloa andmise või sellest keeldumise kohta. Teade peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse vaidlustamistähtaja lõpuni.

Igaühel on õigus esitada loa andjale ehk riigi Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee; Viljandi mnt 16, 11216) seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse ja eelnõu kohta /THS § 35 lõige 1/. Koopia palume esitada ka Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (kommunaal@tallinnlv.ee@tallinnlv.ee; Harju tn 13, 10130).

Keskkonnalubade ja uuringulubade teated

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273373, aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba maavara kaevandamiseks.

Taotletav Männiku XII liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Tallinna linnas Nõmme linnaosas riigiomandisse kuuluval aadressil Viljandi mnt 34a (katastritunnus 78401:101:4402). Taotletava mäeeraldise pindala on 23,53 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,42 ha. Kaevandatav maavara on ehitusliv. Taotletav kaevandamise keskmine tootmismaht aastas on 210 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks, 

Keskkonnaamet teatab, et taotletav tegevus ohustab olulisel määral kõre ja kivisisaliku seisundit Männiku kõre ja kivisisaliku püsielupaigas ja selle kavandataval laiendusel, sest hõlmab allpool põhjavee piiri kaevandamist. Sellest tulenevalt peatas Keskkonnaamet Männiku XII liivakarjääri keskkonnaloa andmise menetluse kuni 28 kuuks või kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117106, dokument nr DM-117106-1.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Üleoja tee 12, Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond) poolt esitatud Raudalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.04.2021 dokumendina nr DM-115377-1) on menetlusse võetud.

Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Tallinna linnas Nõmme linnaosas Tallinna linnale kuuluval kinnistul Viljandi mnt 21a (katastritunnus: 78401:101:3670), mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,91 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku uurimissügavusega kuni 25 m. Uuritav maavara on liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452; aadress: Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, 11314 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/.

Tallinna haldusterritooriumil kehtestatud ja menetluses olevad keskkonnakompleksload:

Aadress Käitaja Loa nr Redaktsioon Materjalid
Kopli tn 103/31

Tallinn Shipyard OÜ

KL-513294

 kehtestatud07.10.2021

infossüsteem : KOTKAS

Lennujaama tee 12, Tallinn

AS Tallinna Lennujaam

L.VV/326754

kehtestatud 10.05.2021

Infosüsteem KOTKAS

Lääne 7, Narva

Tolmet Tallinn OÜ metallijäätmete kogumiskoht

L.JÄ/331908

muudetud 30.04.2021

infosüsteem KOTKAS

Tagamaa tee1, Tallinn

Aegna sadam

KL-512180

andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine 14.04.2021

infosüsteem KOTKAS

Betooni 24, Tallinn

Tallinna Teede AS

KL-511916

kehtestatud 16.03.2021

infosüsteem KOTKAS

Kai tn 7 ja Lõunasadama tee 5, Paldiski

AS Tallinna Sadam

KL-511943

andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine 01.06.2021

infosüsteem KOTKAS

Savi tn 34a, Pärnu

Tolmet Tallinn OÜ

metallijäätmete kogumiskoht

KL-507734

kehtestatud 01.02.2021

infosüsteem KOTKAS

Selli tn 18, Tartu

Tolmet Tallinn OÜ vanametallipunkt

KL-508520

kehtestatud 27.01.2021

infosüsteem KOTKAS

Paljassaare põik 14 Tallinna Reoveepuhastusjaam KKL-509326

muutmine 16.12.2020

infosüsteem KOTKAS

Masina tn18 Ülemiste katlamaja L.KKL.HA-29983

muutmine 21.10.2020

infosüsteem KOTKAS

Marja tn 5 Kristiine katlamaja KKL-509048

kehtestatud 12.10.2020

infosüsteem KOTKAS

Väomurru tn 1 Väo Reservkatlamaja CHP KKL/327404

nõuete läbivaatamine ja muutmine 05.10.2020

infosüsteem KOTKAS

Paljassaare põik 14 Tallinna Reoveepuhastusjaam KKL-509326

kehtestatud 02.10.2020

infosüsteem KOTKAS

Pärnamäe tee 36 Tallinna Jäätmekeskus L.JÄ/332202 kehtestatud 10.09.2020

infosüsteem KOTKAS

Peterburi tee 50c INDOOR GROUP AS nr.LÕV.HA-171333 kehtetu 05.08.2020

infosüsteemis KOTKAS

Paljassaare põik 5 Tallinna Jäätmekeskus KL-506937 kehtestatud 15.07.2020

infosüsteem Kotkas

Kopli tn 103 BLTR Grupp AS muutmise menetlus al 22.09.2020

infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-110026 all.

 

Kadaka tee 181 AS Utilitas Tallinn Mustamäe tootmisüksus KKL-506902 muutmise menetlus al 18.10.2019

https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=12941

Masina tn 18 AS Utilitas Tallinn Ülemiste tootmisüksus KKL-506902 muutmise menetlus al 04.10.2019

https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?1=1&document_id=12705

Paljassaare põik 14 AS Tallinna Vesi - Tallinna reoveepuhastusjaam menetlused al 04.03.2019

https://kotkas.envir.ee/document_registry/view?document_id=6466

Kopli tn 103 BLRT Grupp AS L.KKL.HA-222649 menetluses al 26.11.2018

menetlusse võtmise teade
taotlusmaterjalid

Suur-Sõjamäe tn 31a, 33 Ragn-Sells AS KKL/326557  menetluses
 al 24.10.2017

 menetlusse võtmise teade
 taotlusmaterjalid
 Tallinna Keskkonnaameti arvamus

Paljassaare põik 5 Kesto OÜ KKL/326884

menetluses al 15.06.2017

Loa kehtetuks tunnistamise materjalid

Maleva tn 4 Slops OÜ L.KKL.HA-25820
 al. 29.09.2008
kehtestatud
 15.10.2013

Kopli prügila sulgemise ning kompleksloa muutmise otsuse eelnõu

Kopli tn 103  BLRT Grupp AS  L.KKL.HA-222649
 al. 18.01.2006
 kehtestatud
 11.03.2014

 luba (KLIS)
 üldandmed

Kopli tn 103  Ökoloog OÜ naftavee puhastusjaam  KKL/328236
 al. 09.05.2017
 kehtestatud
 09.05.2017

 luba (KLIS)
 materjalid

Tööstuse tn 48  BLRT Grupp AS  L.KKL.HA-221681
 al. 02.04.2007

 kehtestatud
 25.04.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

Nõlva tn 13  Green Marine AS

 KKL/321343
 al. 8.03.2012

 3.07.2015

 luba (KLIS)
 korraldus

Kadaka tee 181
 Marja tn 5
 Masina tn 18
 Utilitas Tallinn AS

 L.KKL.HA-29983
 al. 30.11.2006

 kehtestatud
 31.12.2015 

 luba (KLIS)
 korraldus

Paljassaare tee 28  Vaggen AS  L.KKL.HA-193947
 al. 16.09.2008
 kehtestatud
 06.02.2018

 luba (KOTKAS)
 korraldus

Laki tn 14  Norma AS  L.KKL.HA-230904
 al. 22.09.2003
 kehtestatud
 18.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

Kopli tn 70A  TMT OÜ  L.KKL.HA-185008
 al. 20.05.2008
 kehtestatud
 4.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

Tooma tn 14 /
 Väomurru tn 1
 Utilitas Tallinna
 Elektrijaam OÜ
 L.KKL.HA-162843
 al. 27.09.2007
 kehtestatud
 28.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

Tooma tn 14 //
 Väomurru tn 1
 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ

 KKL/327404
 al. 15.07.2016

 kehtestatud
 15.07.2016

 luba
 andmise teade

Valukoja tn 16  MAST Europe OÜ  L.KKL.HA-213055
 al. 28.04.2009
 kehtestatud
 7.02.2013

 luba (KLIS)
 korraldus

Nõlva tn 13  JL Capital OÜ  L.KKL.HA-151785  tunnistatud
 kehtetuks*
 1.06.2015

 korraldus

Paljassaare põik 9  Epler & Lorenz AS  KKL/326884
 al. 9.12.2015
 kehtestatud
 9.12.2015

 luba (KLIS)
 korraldus

Suur-Sõjamäe 30, 30r, 30p,
 Väike Sõjamäe 17, 19, 21
 METAPRINT AS

 KKL/327016
 al. 13.01.2016

 kehtestatud
 13.01.2016

 luba (KLIS)
 korraldus

*- kompleksloa kehtetuks tunnistamine ei tähenda käitise sulgemist.

Lisainfot leiate siit: /Teenus-Keskkonnakompleksloa-taotlusele-seisukoha-esitamine

 

Viimati muudetud 25.10.2021