Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnavaldkonna projektide toetamine

Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotleda keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt projektitoetust.

1. Valdkonna eesmärgid:

1.1 Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv ja keskkonda säästev eluviis;
1.2 Tallinna elanike teadlikkuse kasv kliimamuutustest;
1.3 mitteformaalset haridust toetavate keskkonnavaldkonna tegevuste areng;
1.4 linnaelanike koostöö ja ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil.


2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

2.1 projekti tegevuste arv;
2.2 projekti tegevustes osalejate arv;
2.3 projekti tegevuste tagasiside analüüs.


3. Valdkonna prioriteedid:

3.1 projekt on plaanitud ja läbi viidud kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna „Keskkonnahoid“
eesmärkide ja tegevusprogrammidega;
3.2 linnaelanike keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
3.3 uuenduslike lahenduste väljatöötamine keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja tarbimise vähendamiseks;
3.4 keskkonnateadlikkust suurendavate kodanikualgatuste toetamine.

4. Projektide hindamise kriteeriumid:

4.1 tegevuste mõju Tallinna elanike keskkonnateadlikkuse suurenemisele;
4.2 taotluse informatiivsus. Taotlusest peab selguma:
4.2.1 sihtrühm;
4.2.2 projektis kavandatud tegevused;
4.2.3 tegevuse jätkusuutlikkus;
4.2.4 tegevuste ja eelarve vastavus seatud eesmärkidele

 

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 

KÜSI NÕU!

Huvilised saavad pöörduda keskkonnavaldkonna tegevuste planeerimisel ja taotlusvooruga seotud küsimustes Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse juhtivspetsialisti poole. 

Monika Korolkov
Projektijuht

Tel  640 4315
monika.korolkov@tallinnlv.ee


 


 

Õigusaktid:

1. 2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus


 

MTT infotund keskkonnavaldkonna ja linnaaianduse valdkonna toetuse saajatele

 


 

 

Viimati muudetud 29.11.2022