Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tallinna Linnavalitsuse 15.10.2014 korraldusega nr 1533-k algatati "Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas"

Detailplaneering koostatakse eesmärgil liita Lennuki tn 22 // Maakri tn 29 ja Lennuki tn 24 kinnistud 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus moodustatavale krundile ühe kuni 33 maapealse ja 4 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks, täpsustada Liivalaia tn 39, Liivalaia tn 41 ja Liivalaia tn 43 kinnistute vahelisi piire ning määrata planeeritaval alal asuvate hoonete rekonstrueerimise või laiendamise ulatus ja tingimused.

Tallinna Linnavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 454 võeti vastu "Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas"

KSH programmi avalik arutelu toimus 06.05.2015 kell 15 Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18).

KSH programm (Heaks kiidetud Keskkonnaametis 17.06.2015)

Arutelu protokoll

Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimus 23.08.2022 kell 14.00  Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18 või MS Teams vahendusel. Detailplaneeringu ja KSH aruandega oli võimalik eelnevalt tutvuda 30.06.-13.07.2022 Tallinna Kesklinna Valitsuses aadressil Nunne tn 18, Tallinna Linnavalitsuses aadressil Vabaduse väljak 7,  Tallinna Planeeringute Registris  ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kodulehel. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kohapeal või elektroonselt tlpa@tallinnlv.eekesklinn@tallinnlv.ee ja kommunaal@tallinnlv.ee    

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali DP KSH aruanne

KSH aruande lisad:

Lisa 1: KSH programm koos lisadega

Lisa 2: Detailplaneeringu eskiis

Lisa 3: Puittaimestiku haljastuslik hinnang

Lisa 4: Radooni mõõdistuste raport

Lisa 5: Liiklusuuring

Lisa 6: Hüdogeoloogiline eksperthinnang

Lisa 7: Tuulekoridoride hinnang

Lisa 8: Insolatsiooniuuring

Lisa 9: Keskkonnaameti ettepanekud KSH aruandele

Lisa 10: Tagasiside avalikustamiselt, avaliku arutelu protokoll

Detailplaneeringu kõige ajakohasemad dokumendid on nähtavad Tallinna Planeeringute Registris

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja KSH viib läbi OÜ Hendrikson&Ko. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, detailplaneeirngu koostaja on K-Projekt AS ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. 

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 

Viimati muudetud 22.09.2022