Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Müra

Müra


Strateegiline mürakaart

Kaasaegse keskkonna lahutamatu osa on müra. Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti Vabariik kohustatud iga 5 aasta järel esitama välisõhu strateegilisi mürakaarte peamiste riigi territooriumil asuvate müraallikate kohta. Nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega. Direktiivi eesmärk on määratleda ühtne lähenemisviis, et vältida, ennetada või vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sealhulgas häirivust, nende tähtsuse järjekorras.

Strateegilise kaardistamise põhieesmärgiks on hinnata müraolukorda erinevates Euroopa Liidu riikides müra kaardistamise abil ning liikmesriikidele ühiste hindamismeetodite alusel. Seetõttu on hindamise aluseks valitud ühesugused mürakaartide koostamise kriteeriumid nagu arvutusmeetodid, müratasemete arvutussamm, müratasemete arvutuskõrgus, müraindikaatorid Lden, Lday, Levening ja Lnight, lubatavad lihtsustused andmete raske kättesaadavuse või puudumise korral jne.

Planeeringute ja keskkonnamõju hindamiste puhul on peaeesmärgiks tagada vaadeldavas riigis kehtivate müra reguleerivate seadussätete järgimine, kusjuures müraindikaatorid, müra arvutamise, mõõtmise ja hindamise meetodid ei pruugi kokku langeda strateegilise kaardistamise indikaatorite ja meetoditega.

Tulenevalt eelpool toodust ei ole strateegilised mürakaardid kasutatavad planeeringutes ja keskkonnamõju hindamistel. Planeeringutes ei ole piisavaks hinnata mürataset ainult 4 m kõrgusel maapinnast, vaid tuleb mürataset hinnata ka teistel kõrgustel ja hoonete fassaadidel. Strateegilistel mürakaartidel ei ole enamusel juhtudel arvestatud lokaalsete müraallikatega nagu ventilatsioonisüsteemid, trafo alajaamad, parklad, kauplused, bensiinijaamad jne.

Seega tuleb planeeringute ja keskkonnamõju hindamistel teostada eraldi müra hindamine ja modelleerimine, mis arvestaks kõiki müraallikaid, et saada ettekujutus tegelikult kujunevast müraolukorrast.

Mürakaartide koostamisel lähtutakse lisaks seadusandluses määratud nõuetele ka juhendist "Strateegilised mürakaardid. CNOSSOS-EU arvutusmeetodi juhendmaterjal". Kuna varasematel aastatel valminud strateegiline mürakaart ja selle analüüs on teostatud teistsuguste meetodite alusel kui 2022 aastal valminud mürakaart, siis ei ole koostatud strateegilised mürakaardid omavahel otseselt võrreldavad.

 

Müra vähendamise tegevuskava

Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamise aluseks on Tallinna linna strateegiline mürakaart.

Keskkonnamüra leevendamiseks on esitatud tegevuste loetelu, mida hakatakse edasisel Tallinna linna müravähendamise poliitika kujundamisel ellu viima. Osaliselt on toodud meetmed juba kasutusel või juurutamisel. Igale tegevusele on määratud, pädevad asutused ja võimalikud koostööpartnerid.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on leida optimaalseid meetmeid, vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus on korraga võimalik leevendada suurema hulga elanike müraprobleemi. Samuti on tegevuskava eesmärgiks rakendada vaiksete alade kaitset.

Juhime tähelepanu, et tegevuskavas ei määrata konkreetseid tegevusi üksikobjektide müraolukorra parandamiseks vaid sellega seatakse tegevused ja eesmärgid laiemalt.
 

Uus CNOSSOS-EU metoodika võimaldas koheselt Tallinna suurusega linnas  müra vähendamise tegevuskava ülevaatamise 
  • Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegvuskava 2022 

Viimati muudetud 21.02.2024