Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ohtlikud ehitusjäätmed

NB! Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele käitlemiseks sh veoks.

Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse ehitusobjektil. Ehitusjäätmed on lubatud taaskasutada ja kõrvaldada selle jaoks ettenähtud käitluskohades. Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab ka riikliku Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit, soojusisolatsioon jne)

lahusti sisaldavad jäätmed (värvid, lakid, liimid jne)

immutatud puit (vineer, raudteeliiprid jne)

põlevkiviproduktide sisaldavad jäätmed (tõrv, mõned asfaldi liigid)

saastatud pinnas (jääkreostusobjektid, maa-alused kütuse hoiumahutid jne)

↓ graptoliitargilliit (pinnase kiht, isesüttimise ohuga)


 

Asbesti sisaldavad jäätmed

eterniit.png

on ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele, nt. eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid, küttetorustiku isolatsioon jne. Nende vastuvõtt toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses, jäätmejaamades või teistes käitluskohtades.

Selleks, et vältida kokkupuudet asbestiga, tuleb enne ehitise lammutamist, rekonstrueerimist, remonti või hooldust kindlaks teha, kas seal on kasutatud ka asbesti sisaldavaid materjale. Kui asbestisisaldus leiab kinnitust, tuleb selgitada, missuguseid asbestmaterjale ning kui suurtes kogustes on kasutatud, milline on nende seisund ning kus nad paiknevad nt vanade katlamajade vms renoveerimisel, lammutamisel. Seega tuleb ehitises, nt vanades katlamajades, asbesti sisaldavad materjalid kaardistada (nt. Asbrem OÜ, Asbeko Air OÜ jt). Suuremõõtmelisi vabaasbesti mittesisaldavaid jäätmeid võib vedada pakendamata (asbesttsement katuseplaadid, torud jm.). Vaadake lisaks:

Lammutustöö või asbesti eemaldustöö korral Tööandja on kohustatud teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust vähemalt 7 päeva enne asbestitöö alustamist, esitades kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate.

Asbesti tekkekogused 2020


 

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Lisainfo:
Ringmajanduse osakond  
jaatmed@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud 28.06.2022