Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu koostamine ja KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2015 korraldusega nr 1092-k "Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas.

Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Paldiski mnt 229, Paldiski mnt 229a, Paldiski mnt 229b kinnistute ja reformimata riigimaa piiride muutmise teel moodustada elamumaa, ärimaa, transpordimaa ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krundid ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 9 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamute ja ärihoone ehitamiseks.  

KSH programm (heaks kiidetud Keskkonnaametis)

Alternatiiv I

Alternatiiv II

Alternatiiv III

KSH programmi avalik arutelu toimus 06.01.2016 Haabersti Linnaosa Valitsuses.

KSH aruande avalik väljapanek vastavalt KeHJS § 41 toimus ajavahemikul 05.10.2020 kuni 04.11.2020 veebilehel /keskkond/ ning Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a ruumis 205).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande eelnõu kohta sai esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil [email protected].

Detailplaneeringu KSH aruande avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 04. novembril 2020 Haabersti Linnaosa Valitsuses.

Arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on lisatud KSH aruande  Lisa 4.

Avalikustamise käigus esitasid kirjalikke ettepanekuid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning KSH järelevalvaja viidatud KeHJS-I asjakohase versiooni järgi Keskkonnaamet.

KSH aruandes on ettepanekutega arvestatud ning kõik dokumendid on lisatud  KSH aruande  Lisa 5. 

Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu KSH aruanne heakskiitmisele (01.04.2021)

KSH aruande heakskiitmine

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning KSH viidi läbi Lemma OÜ poolt (kontaktisik Mihkel Vaarik, tel 673 2244, e-post [email protected]). 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koostaja on Paasik OÜ (kontaktisik Jaanus Praks, e-post [email protected]) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. 

Detailplaneeringu koosseisus on valminud järgmised uuringud ja hinnangud: 1. Järveotsa oja eksperthinnang; 2. Liikluse prognoos ja liikluslahenduse ohutus; 3. Maastikuhinnang; 4. Linnustikuhinnang; 5. Nahkhiirte uuring; 6. Keskkonnaseisundi hinnang; 7. Mürahinnangu seletuskiri; 8. Radooniuuring; 9. Haljastuslik hinnang

Detailplaneeringu kohta saab infot Tallinna planeeringute registrist aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040080.

 

 

 

Viimati muudetud 13.04.2023