Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pinnasereostus

Pinnasereostus

Üks olulisi keskkonnaprobleeme on vee või pinnase reostamine, mis võib ohustada nii inimese tervist kui ka elusloodust. „Eesti Keskkonnastrateegias aastani 2030“ on jääkreostus üks kümnest prioriteetsest keskkonnaprobleemist, millest tulenevalt on seatud eesmärk likvideerida tegevuse lõpetanud objektidest põhjustatud jääkreostus aastaks 2030.

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust (kemikaalid, vedelkütused, lahustid, torude puhastusvahendite jäägid vms).

Saastunud pinnas on pinnas, mis sisaldab ohtlikke aineid üle Keskkonnaminisitri 28.06.2019 määruse nr 26 "Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases"  kehtestatud piirväärtuse. 

Saastunud maa-ala ei tohi võtta kasutusele enne kui saastus on likvideeritud, kuna tegevus võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist.

Keskkonnareostust ei tohi likvideerida järelemõtlematult! See võib kaasa tuua keskkonnareostuse levimise ja karistused maa- või vara omanikule. Reostuskolde ilmnemisel tuleb kohe teavitada Keskkonnaametit (tel. 1247, [email protected]) ja Päästeametit (tel. 1524). Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada. Jääkreostuse probleemile lahenduse leidmiseks küsi nõu ja abi riigi Keskkonnaametist või keskkonnareostusega tegelevatest ettevõtetest. Jääkreostuskollete likvideerimise kaasfinantseerimist on võimalik taotleda sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Enne maa-ala soetamist soovitame uurida selle varasemat ajalugu ning reostuskahtluse korral läbi viia reostusuuringud, et vältida hilisemaid probleeme maa-ala kasutuselevõtul. Uuringu tulemused on aluseks ka reostuse likvideerimistööde kavandamisele. Planeeringute koostamisel tuleb arvestada, et enne vastavate tegevuslubade (ehitusluba, kasutusluba jne) saamist tuleb maa-alal olev reostus likvideerida.

Kui reostuse maht ei ole teada, siis tuleb esmalt läbi viia täiendavad reostusuuringud. Selleks tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ettevõttelt või spetsialistilt reostusuuring ning uuringu lähteülesanne. Kinnitatud lähteülesande alusel viiakse läbi reostusuuringud ja koostatakse vastav aruanne. Reostuse tuvastamisel tuleb koostada saneerimiskava, mis annab juhised reostuse likvideerimiseks. Nii reostusuuringu lähteülesande kui saneerimiskava soovitame enne kinnitamist kooskõlastada Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna spetsialistidega. Peale saneerimiskava kinnitamist likvideerida reostus vastavalt kavas toodud juhistele. 

Ettevõtted ja asutused, kes omavad keskkonnaalaste uuringute teostamise ja reostuse likvideerimise alast pädevust:

NB! Tallinna haldusterritooriumil ei tohi taaskasutada pinnast, mis ületab määrusest tulenevaid saasteainete piirväärtuseid (Keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38) haljastusalade planeerimisel vms ilma Tallinna Linnavalitsuse kooskõlastuseta. Ülenormatiivselt saastunud pinnast võib kasutada tööstusmaadel (100% tootmismaa või transpordimaa sihtotstarbega kinnistul tööstuspiirkondades) vertikaalplaneerimisel või teedealuse täitepinnasena Tallinna Linnavalitsuse ja riigi Keskkonnaameti nõusolekul.

Linna maal likvideeritud reostused:


Pallasti tn 10a vana masuudihoidla

Tallinna linn korraldas ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Pallasti tn 10a. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn, vastavalt 60% ja 40% vastavalt. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Epler & Lorenz AS. 


Haraka tn 7 katlamaja vedelkütuse hoidla

Tallinna linna nõudmisel korraldati vana katlamaja ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Harraka tn 7. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd tellis Tallinna Soojus AS. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Crushtec AS. 

Meedias: PealinnKristiine leht


Kalasadama tn 6 endise Tallinna Elektrijaama vedelkütuse hoidla

Tallinna linn korraldab ohtlike keskkonnareostuse likvideerimist aadressil Kalasadama tn 6. Maa-ala saneerimistööd rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn.

Lisainfo:
Ringmajanduse osakond
tel.: 640 4137
[email protected]

Teenuse kirjeldus: Ohtlike ainete käitlemisest tulenevate ohtude vähendamine

Viimati muudetud 21.02.2024