Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R

logoR4R.jpgProjekt: Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R

Euroopa regionaalaaerngu fondi programm: INTERREG IV C

Tallinna Linnavolikogu otsus nr 42, 5.04.2012. "Osalemine INTERREG IV C välisprojektis “Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R”, oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale" 

Projekti buklett

Projekti uudised (pressiteated, uudiskirjad ja meediakajastused)


Projekti raames on väljatöötatud uus üleeuroopaline veebitööriist ehk portaal, kuhu koondatakse Euroopa Liidu erinevate regioonide jäätmehoolde praktikaid. Portaal on kavandatud tööriistana, mille eesmärk on tutvustada Euroopa parimaid jäätmehooldus- ja taaskasutusviise. Samuti aidata omavalitsustel leida sobivaim lahendus ning võrrelda ühtsete indikaatorite abil ennast teiste EL-i omavalitsustega.

Prokejti R4R käigus väljatöötatud tööriistad (inglise keeles). Juhendid ja seletused eesti keeles.


TALLINNAS TEKKIVATE OLMEJÄÄTMETE TAASKASUTAMISE TÕHUSTAMISE UURING PARIMATE PRAKTIKATE NÄITEL


Kutse piirkondadevahelisele konverentsile, Tallinn 3.12.2013

Regioonidevahelise konverentsi „Parimate jäätmehooldus- ja taaskasutusviiside kättesaadavus” kava  koos esitlustega 

Konverentsi ümarlaua osalejad  Konverentsi pildigalerii


Info projekti kohta:

Projekti lühend R4R tähendab "Regions for recycling". Projekti hooldajaks on määratud Tallinna Keskkonnaamet.

Projekti kogueelarve 2,1 miljonit eurot on jagatud 13 projektis osaleva partneri vahel. Tallinna eelarve projektis on 74 814 eurot, millest 85%  (63 592 eurot) kaetakse Euroopa regionaalarengu fondist ja 15% (11 222 eurot) tuleb katta Tallinna linnal. Tallinna linna omafinantseerimise summa kaetakse Tallinna eelarvest Keskkonnaametile eelarvepositsioonis „Keskkonnaprogrammid“ ette nähtud vahendite arvelt. 

Projekti üldiseks eesmärgiks on leida teid jäätmete tekke vähendamiseks ning aidata kaasa ja arendada omavalitsuste võimekust jäätmete taaskasutamisel, et täita Euroopa Liidu poolt Jäätmedirektiivis kehtestatud jäätmete taaskasutamise sihtarve. Kogu Euroopa liigub selles suunast, et jäätmeid tuleb taaskasutada mitte ladestada. Et soodustada taaskasutatava materjali eraldamist jäätmemassist on ladestamine lubatud üksnes peale jäätmete töötlemist. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 19. novembri 2008 direktiiviga 2008/98/EÜ on seatud aastaks 2020 konkreetsed sihtarvud, mille täitmise peavad edaspidi tagama kohalikud omavalitsused. Antud projekti raames analüüsitakse kuidas erinevad KOVid seatud eesmärke täitma hakkavad ja milliste indikaatoritega kohustuse täitmise tagamist hakatakse kontrollima/võrdlema.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 19. novembri 2008 direktiiv 2008/98/EÜ aastaks 2020 tuleb suurendada vähemalt selliste kodumajapidamistest ja võimalusel muudest allikatest, mille jäätmevood on kodumajapidamisjäätmete sarnased, pärit jäätmematerjalide nagu paberi, metalli, plasti ja klaasi korduskasutamiseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähemalt 50 %-ni massist ja  ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamist, ringlussevõttu ja muud taaskasutamist, sealhulgas jäätmete kasutamist täitematerjalina muude ainete asemel, vähemalt 70 %-ni massist. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb biolagunevate jäätmete sisaldust ladestatavate jäätmete hulgas vähendada 2013. aastaks 30 massiprotsendini ja 2020. aastaks 20 massiprotsendini.

Projekti tulemused:

 • Andmete võrdlemise tulemusel tuuakse esile parimad saavutused ja juhtivad piirkonnad jäätmekäitluse valdkonnas;
 • Andmete analüüsi põhjal selguvad parimad tegutsemisviisid, mis sellise tulemuslikkuseni viisid (näiteks: hea kommunikatsioon, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, seadusandlus, finantsstiimulid jms);
 • Väliste faktorite ja konteksti analüüsi kaudu antakse hinnang eduka praktika ülekandmise võimalustele (võttes arvesse näiteks rahvastiku mobiilsust antud territooriumil, rahvastiku tihedust jne);
 • Luuakse veebipõhise töövahendi, mis võimaldab omavalitsustel oma vastava valdkonna näitajate esitamist, kergendab indikaatorite arvutamist ja võimaldab end võrrelda sarnaste piirkondadega;
 • Projekti partnerite poolt koostatakse tegevuskava teiste partnerite parimate praktikate ja saadud teadmiste rakendamiseks oma territooriumil;
 • 12 projekti partneri poolt antakse hinnang vähemalt ühe kaaspartneri võimalustele parimate praktikate ülevõtmisel ja rakendamisel;
 • Täiendatakse omavalitsusametnike teadmisi oma piirkonna jäätmekäitluse optimeerimiseks.

 

Projektis osalemise kaudu saab Tallinna Keskkonnaamet:

 • võimaluse Tallinna linna jäätmealase tegevuse edukuse võrdlemiseks teiste projektis osalevate omavalitsuste tegevusega ja teiste Euroopa piirkondade jäätmekäitluse alase tegevusega;
 • leida viise ja võimalusi jäätmealase tegevuse parandamiseks Tallinna linnas;
 • võimaluse kasutada projekti käigus loodavat jäätmete online infosüsteemi;
 • saada teistelt ja jagada teistega praktilisi kogemusi reostuse tuvastamisel tehtavatest toimingutest - meedia, politsei, päästeameti jne kaasamisel;
 • korraldada vastava valdkonna uuringuid - Tallinnal on võimalus tellida 10 000 euro väärtuses uuring. Uuringu teema täpsustatakse vastavalt vajadusele. Linna osalus kokku on seejuures 11 222 eurot.;
 • tõsta antud valdkonna ametnike professionaalsete teadmiste taset.

Projekti 13 partnerid:

Projekti juhtpartner - L'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France (ORDIF) – Il d’France prefektuuri Jäätmete Regionaaljärelevalve (Prantsusmaa).

Projekti lihtpartnerid:
Tallinn;
Odense Renovation A/S, Taani;
Land Steiermark – Fachabteilung 19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft, Steiermarki Liidumaa (Austria);
Zagreb (Horvaatia);
Lissabon (Portugal);
Agència de Residus de Catalunya (ARC), Kataloonia Jäätmeagentuur (Hispaania);
EFXINI POLI (Kreeka);
Limerick/Clare/Kerry RWMO lead authority Limerick County Council, Limericki krahvkond (Iirimaa);
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Flaami regioon (Belgia);
ACR+ Association of Cities & Regions for Recycling and for sustainable Resource (Belgia)
Sofia (Bulgaaria)
Ilfovi vald (Rumeenia)

Projekti veebileht inglise keeles (in English)

2008-02-04 Programme INTERREG IVC                                        Eu emblem

 

 

                       

//

Viimati muudetud 14.01.2022