Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018

Tallinna Linnavolikogu võttis 13. juuni 2013 määrusega nr 39 vastu Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018.

Tallinna keskkonnakaitse arengukava koostamine on algatatud Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2012 otsusega nr 73 "Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine". Keskkonnakaitse arengukava on koostatud Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 elluviimiseks ja strateegiliste keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Arengukavas ette nähtud meetmed ja tegevused peavad tagama Tallinna keskkonna hea seisundi ja linnaelanikele hea elukvaliteedi ning loodusressursside säästliku kasutamise.

Arengukava käsitleb järgmiseid keskkonnavaldkondi, milles on püstitatud eesmärgid, meetmed ja tegevused: looduse mitmekesisus, haljastu, pinna- ja põhjavesi, sademevesi ja rannikumeri, välisõhk, radoon, müra, jäätmed, keskkonnaharidus, linnaruumi planeerimine, liikuvus ja transport, keskkonnajuhtimine ning kliima ja energia.

Nii Tallinna keskkonnastrateegia kui keskkonnakaitse arengukava üks oluline eesmärk on Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamine aastaks 2018. Seetõttu sisaldab arengukava meetmeid ja tegevusi, mis on olulised selleks, et Tallinn saaks edukalt kandideerida Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Lisaks on töö käigus taustauuringuna koostatud ülevaade Euroopa rohelise pealinna tiitli laureaatide 2010-2014 keskkonnanäitajatest.

Keskkonnakaitse arengukava elluviimine eeldab koostööd kõikide linna asutuste vahel ning riigi-, äri- ja mittetulundussektori ja naaberomavalitsustega.

Euroopa rohelise pealinna taustauuring

Ettepanekud ja vastused Tallinna keskkonnakaitse arengukava eelnõule (04.04.2013 versioon)

Ettepanekud ja vastused Tallinna keskkonnakaitse arengukava tööversioonile (08.03.2013)

26. märtsi 2013 arutelu ettekanded Tallinna Ülikoolis

26. märtsi arutelu protokoll

Arengukava koostamist korraldas Tallinna Keskkonnaamet, kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud 18.06.2013