Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmärk on tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist, tõsta lennuohutust ning lennujaama keskkonnaseisundi parendamise kaudu leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju keskkonnale. Eesmärgi saavutamiseks on kavas rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja lõunasuunale sellised keskkonnakaitselised infrastruktuuri süsteemid ja rajatised, mis tõstavad oluliselt Tallinna lennujaama käitamise ohutust ning keskkonnasäästlikkust.

KMH läbiviimise eesmärk on anda otsustajale teavet kavandatava tegevuse elluviimisega tõenäoliselt kaasneda võivate oluliste negatiivsete keskkonnamõjude ning nende leevendus­meetmete kohta, mida tuleb arvestada tehnilise eelprojekti koostamisel ja ehitusloa andmisel. KMH läbiviimisel lähtuti olemasolevatest andmetest ning tehnilise eelprojekti koostamise käigus läbiviidud uuringute (keskkonnaseire) tulemustest. KMH on läbi viidud kogu kavandatavat arenduse mahtu arvestades. KMH lähteülesande (programmi) on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon heakskiitnud 19.06.2013. KMH aruanne on dokument, mis annab ülevaate hindamistulemustest.

KMH aruanne (Keskkonnaametis heaks kiidetud 08.04.2014)

KMH aruande heakskiitmise otsus

Eelprojekti joonis

Lisa 2. Keskkonnapiirangute joonised koos planeeritavate rajatistega (oktoober 2013, Ramboll Eesti AS):

 • a. alternatiiv 1
 • b. alternatiiv 2

Lisa 3. Müra modelleerimise joonised lennuki mootorite testimisala kohta (september 2013, Ramboll Eesti AS):

 • a. Täna testimiseks kasutatav ala (mürakaardid 1-1 ja 1-2)
 • b. Alternatiiv 1 (mürakaardid 2-1 ja 2-2; koos müraseinaga: 3-1 ja 3-2)
 • c. Alternatiiv 2 (mürakaardid 4-1 ja 4-2)

KMH programm

Lisa 1. KMH algatamisotsused

Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18.02.2013 käskkiri nr 1-1/9 "Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamine"

Rae Vallavalitsuse 12.02.2013 korraldus nr 173 "Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamine"

Lisa 2. Projektiala kaart

Lisa 3. Keskkonnapiirangute kaart

Lisa 4. KMH programmi avalikustamise materjalid

Koostatav arendusprojekt näeb ette järgmisi tegevusi:

 • uue keskkonnanõuetele vastava õhusõidukite jäätõrje ala rajamine lennujaama idaossa;
 • spetsiaalsete keskkonnanõuetele vastavate lumesulamisplatside ning lumesulamisvete ärajuhtimissüsteemide rajamine;
 • müra- ja keskkonnanõuetele vastava mootorite testimise ala rajamine;
 • lennujaama ida- ja lõunaaladele keskkonnasäästliku sadevete ning jäätõrje vedelike ärajuhtimise süsteemi rajamine;
 • lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesüsteemi rekonstrueerimine kõrgema kategooria navigatsioonisüsteemi (CAT II) rakendamiseks. Tuledesüsteemi rekonstrueerimisel minnakse üle energia- ja keskkonnasäästlikule LED tulede lahendusele;
 • lennuraja nihutamine ja ruleerimistee pikendamine nihutatud lennuraja uue läveni võimaldamaks lennuoperatsioonide (õhkutõusmine ja maandumine) suunamist kaugemale Ülemiste järve piirist ning tõstmaks laskuvate lennukite kõrgust Tallinna linna ja Ülemiste järve kohal;
 • ruleerimistee pikendamine, mis tagab õhusõidukite ligipääsu jäätõrje alale ning täiendava ruleerimistee rajamine lõunapool, mis tagab õhusõidukite juurdepääsu mootorite testimise alale alternatiiv 2 korral;
 • täiendavate seisuplatside ehitamine, mis leevendab lennukite seisuplatside puudusest lennuoperatsioonide kasvule tulenevaid piiranguid;
 • lõiguti uute juurdepääsu- ja hooldeteede ehitamine ja perimeetriaia rajamine (osaliselt keskkonnarajatistest tulenevalt);
 • rajahooldustehnikale manööverdus-ooteala ehitamine lennujaama idaossa.

Arendusprojekt viiakse ellu etappide kaupa. Ehitustöid on plaanis teostada ajavahemikus 2015-2017.

Projekti arendaja on AS Tallinna Lennujaam (aadress Lennujaama tee 12, 11101 Tallinn, kontaktisik projektide koordinaator Annika Sõrmus, e-post annika.sormus@tll.aero, tel 6058 916).

Projekti koostab ja KMH viib läbi Ramboll Eesti AS (aadress Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik projektijuht Andres Brakmann, tel 6988 356, e-post andres.brakmann@ramboll.ee; KMH osas juhtivkonsultant Hendrik Puhkim, tel 6988 352, e-post hendrik.puhkim@ramboll.ee).

KMH mõistes on otsustajateks Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa; kontaktisik keskkonnaspetsialist Birgit Parmas, tel 6056 745, e-post birgit.parmas@rae.ee) ning Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn). 

 

 

Viimati muudetud 03.06.2021