Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna haridusasutustele Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemisega seotud veetranspordikulude hüvitamiseks rahaliste vahendite eraldamise kord

Tallinna linna haridusasutustele Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemisega seotud veetranspordikulude hüvitamiseks rahaliste vahendite eraldamise kord

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 03.05.2021
käskkirja nr T-9-1/21/26
LISA 41. Korra reguleerimisala
Tallinna linna haridusasutustele (edaspidi asutus) Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemisega seotud veetranspordikulude hüvitamiseks rahaliste vahendite eraldamise korras (edaspidi kord) sätestatakse hüvituse taotlemise ja maksmise alused.
2. Rahaliste vahendite eraldamise eesmärk ja hüvituse saaja
2.1 Rahaliste vahendite eraldamise eesmärk on edendada asutustes keskkonnateadlikkust, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi ning Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemist.
2.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet) eraldab rahalisi vahendeid Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalenud asutustele veetranspordikulu hüvitamiseks.
2.3 Veetranspordikulu hüvitust saab taotleda ainult Tallinn-Aegna-Tallinn või Rohuneeme-Aegna-Rohuneeme reisiga seotud veetranspordikulu hüvitamiseks.
2.4 Kulutuste tegemisel peab asutus lähtuma Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirjast ja Tallinna hankekorrast.
3. Veetranspordikulu hüvituse taotlemine
3.1 Taotlusvooru eelarveliste vahendite suurus määratakse ameti juhataja käskkirjaga kinnitatud aasta tegevuskulude jaotuse kavas. Veetranspordikulu hüvitust makstakse eelarveliste vahendite piires.
3.2 Veetranspordikulu hüvitamise taotluste ja kuludokumentide esitamise tähtpäevad on 20. juuni ja 31. oktoober.
3.3 Hüvituse ülemmäär asutuse kohta on 900 eurot aastas, õpilase kohta mitte rohkem kui 13 eurot.
3.4 Taotlus täidetakse Tallinna veebilehel, kasutades taotluse vormi. Taotluses tuleb esitada järgmine teave:
3.4.1 asutuse nimetus ja aadress;
3.4.2 asutuse esindaja nimi ja kontaktandmed;
3.4.3 õppeprogrammis osaleva(te) klassi(de) nimed ja õpilaste arv;
3.4.4 Aegna loodusmajas toimunud õppepäeva (de) toimumise kuupäev(ad);
3.4.5 veetranspordikulu suurus ja andmed veetransporditeenuse osutaja kohta;
3.4.6 asutuse allkirjaõigusliku isiku või tema volitatud isiku allkirjastatud kinnitus, milles ta nõustub korras sätestatud
tingimustega ning kinnitab esitatud andmete õigsust.
3.5 Taotlusele lisatakse:
3.5.1 veetransporditeenuse osutaja arve koopia;
3.5.2 esindusõigust tõendav volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik.
4. Hüvitise taotluste kontrollimine
4.1 Esitatud taotluste nõuetekohasuse kontrolli tagab keskkonnahariduse osakonna juhataja.
4.2 Kui taotluses esineb puudusi, antakse asutusele nende kõrvaldamiseks viie tööpäeva pikkune tähtaeg.
4.3 Kui asutus ei kõrvalda taotluses puudusi tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning asutust
teavitatakse sellest.
5. Rahaliste vahendite eraldamine
5.1 Keskkonnahariduse osakonna juhataja esitab ettepaneku ameti juhatajale veetranspordikulu hüvitamiseks asutustele rahaliste vahendite eraldamiseks. Ameti juhataja otsustab veetranspordikulu hüvitamiseks asutustele rahaliste vahendite eraldamise käskkirjaga.
5.2 Punktis 5.1 nimetatud käskkirja alusel hüvitatakse asutusele Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemisel tekkinud veetranspordikulu asutuste vahelise alaeelarve muudatusega.
5.3 Asutusi teavitatakse rahaliste vahendite eraldamise otsuse käskkirjast viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Viimati muudetud 23.02.2024