Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna strateegiline mürakaart 2022

sample textStrateegilist mürakaarti uuendatakse iga 5 aasta tagant ja eelmine 2017. aasta kaart oli koostatud 2015. aasta andmete põhjal.

Eelmised aastad olid Eestis Covid-19 viiruse leviku tõttu oluliste piirangutega aastad, mis mõjutasid ka inimeste liikuvust. Sellest tulenevalt kirjeldab ajakohastatud mürakaart 2019. aasta piirangutest oluliselt mõjutamata müraolukorda. 

Välisõhus leviva müra strateegilise kaardistamise abil püütakse hinnata müra häirivust, tehes kindlaks kõrgete müratasemetega piirkonnad. Mürakaardid toovad välja pidevast kõrge tasemega keskkonnamürast mõjutatud elanikkonna paiknemise ja hulga. Strateegiline mürakaart loob tingimused vaiksete piirkondade määramiseks nende säilitamise eesmärgiga. Strateegiline mürakaart annab üldhinnangu Tallinna  linna pikaajalisele (aasta keskmine) mürasituatsioonile.

Töös on kajastatud siseriiklikud Tallinna linna mürakaardid ja Euroopa Komisjonile esitamiseks strateegilised mürakaardid. Kohalikul tasandil kasutatavaid ja kehtiva seadusandlusega võrreldavaid kaarte saab kasutada ja arvestada projektide ja planeeringute koostamisel. Kõige ülevaatlikuma pildi annab siseriiklik summaarne mürakaart, kas siis öise või päevase ajavahemiku kohta. Strateegilised mürakaardid on pigem informatiivsed ja koostatud Euroopa Komisjonile esitamiseks. Mürakaartidel (strateegilisel ja siseriiklikul) on esitatud: liiklusmüra (sh auto-, rongi-, trammi- ja lennuliikluse müra) tase, tööstusmüra (sh sadamate ja depoode müra) tase ja summaarne müratase.

Mürakaardid ei käsitle olmemüra, detailselt mürakaebusi ning lokaalseid või ajutisi müraprobleeme (nt üksikhoonete tehnoseadmed, tänavalõigu rekonstrueerimine, ehitustegevus, lehepuhurid/muruniidukid); meelelahutusasutuste tegevusest tingitud mürahäiringuid, transpordivahendite sisemüra või sõjaväelise tegevusega tekitatud müra. Mürakaardi täpsusaste üldjuhul ei ole piisav lokaalsete müraprobleemide detailsemaks analüüsiks.

Mürakaartide koostamisel on lähtutud atmosfääriõhu kaitse seadusest, keskkonnaministri 20. oktoobri 2016 määrusest nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“  ja juhendist „Strateegilised mürakaardid. CNOSSOS-EU arvutusmeetodi juhendmaterjal“, milles on esitatud ühtlustatud põhimõtted Euroopa Liidu keskkonnamüra arvutusmeetodite siseriiklikuks rakendamiseks.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldab Tallinna linna strateegilise mürakaardi 2022 eelnõu avalikustamise Tallinna linna veebilehel „Tallinna linna strateegiline mürakaart 2022“ ajavahemikus 1.–15.08.2022 ja selle aja jooksul on oodatud tagasiside. Ettepanekud ja arvamused esitada hiljemalt 15.08.2022 e-posti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.Seletuskiri

LISA A. Graafilised mürakaardid

1. Strateegilised mürakaardid

1.1. Maanteeliikluse müra kaadid:

1.2. Raudteeliikluse müra kaardid:
1.3. Lennuliikluse müra kaardid:
1.4. Tööstusmüra kaardid:
1.5. Summaarse müra kaardid:

2. Siseriiklikud mürakaardid

2.1. Maanteeliikluse müra kaardid:
2.2. Raudteeliikluse müra kaardid:
2.3. Lennuliikluse müra kaardid:
2.4. Tööstusmüra kaardid:
2.5. Summaarse müra kaardid:
 

 

 

 

 

 "Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamist" toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Viimati muudetud 26.09.2022