Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uudised

Veebruar 2021

Sademevee animeeritud pildid:

 

 

Animatsioonide kohta selgitus avaneb eraldi dokumendina.

Jaanuar 2021

Projekti flaieri ja videoga on lühidalt kokku võetud Heawater projekti tulemused.

Siin on kaardilugu Mustjõe ojast

Heawater projekti olulised raportid:

DT 1.1.1 Report on local water monitoring…; DT 1.2.1 Technological solution for Tallinn; DT1.3.1 Technological solution for Turku; DT 1.4.1 Technological solution for Söderhamn;

DI 1.5.1 Recommendations for decision support tool (DST) ; DT 2.2.1  Link to DST

DC 3.1 Questionnaires for stakeholder survey; DC 3.2 Summary report on the stakeholder awareness; DT 2.1.1 Tallinn questionnair results (in Estonian); DT 2.1.2 Turku questionnaire reults (in Finnish); DT 2.1.3 Söderhamn questionnaire results (in Swedish); DT 2.1.4 Summary report on CBA

DI 1.1.1 Preparation for investments; DI 1.2.1-1.4.2 Report on implemented solutions

Oktoober 2020

Lõpetame Heawater projekti webinariga 19. novembril 2020.a.

Webinari ajakava koos üritusel osalemise lingiga leiate siit

September 2020

Mustjõe kaldakindlustuse rajamine on lõpetatud. Täname kohalikku kogukonda koostöö eest ja hoolsat projekteerijat ning ehitajat.

Videoklipp kaldakindlustuse rajamisest :

CB716_Thank_you_sign (1).jpg

12.03.2020

Mustjõe kaldakindlustusest on rajatud 40%. Jätkame ehitusega aprillis 2020.

Mustjogi talv2019_20_2.jpg

2.03.2020

Küsitlus Tallinna väikeste linnajõgede seisundi kohta.

30.08.2019

Mustjõe kaldakindlustuse rajamiseks on kõik hanked, load ja kooskõlastused olemas. Eeltöödega on juba alustatud. Ehitus algab järgmisest nädalast.

Ootame jõeäärsete kinnistute omanikelt kannatlikkust ja koostöövalmidust.

IMG_20190830_094843.jpg

17.04.2019

Seminari "Mustjõe - hoiame linnajõge" ettekanded ja kaldakindlustuse projekt:

Projekti tutvustus ja senine kulg; Mustjõe oja linnakaardil; Musjõe oja veekvaliteet; Mustjõe oja veekaitsest; Mustjõe elustik; Mustjõe kaldakindlustuse projekt; Mustjõe infoleht

22.02.2019

KUTSE SEMINARILE  "MUSTJÕE - HOIAME LINNAJÕGE" 

6.aprill 2019 Bliss konverentsikeskus, Mustamäe tee 17, Tallinn

Aasta tagasi algas HEAWATER projekt, mis tegeleb väikeste linnajõgedega Tallinnas, Turus (Soomes) ja Söderhamnis (Rootsi).  Projekti eesmärgiks on vähendada jõgedest pärit reostuskoormust Läänemerele. Peamiseks rahastajaks on Euroopa Komisjoni INTERREG Kesk-Läänemere programm.

Tallinna linnas on tähelepanu suunatud väikesele Mustjõe ojale. Tänaseks on valminud projekt kaldakindlustuse rajamiseks ja setete eemaldamiseks ojast.

Kutsume kohalikku kogukonda ja kõiki teisi huvilisi Mustjõe teemalisele seminarile.

Seminari ajakava leiad siit

Kohtade arv on piiratud, palume registreerida üritusele siit

Rohkem infot : Mai.Andresson@tallinnlv.ee

10.05.2018

15.mail 2018 kl 15:00 toimub matk Mustjõe rohealale. Vt lähemalt siit.

10.04.2018

Tallinnas arutatakse väikeste linnajõgede veekvaliteedi parandamist

10-11. aprillil 2018.a. toimub Tallinnas Euroopa Komisjoni INTERREG Kesk-Läänemere programmi projekti  „HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ avaüritus. Projekti eesmärk on vähendada väljavalitud jõgedes toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10 % võrra. Jõed paiknevad Tallinnas, Turus ja Söderhamnis.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on Läänemere seisundi parandamise üks eeldus Läänemere riikide omavaheline koostöö, seega on taoliste projektide rolli raske ülehinnata. „Paraku on oma osa linnajõgede saastamisel ka inimeste igapäevategevustel. Kas hoolimatusest, mugavusest või lihtsalt teadmatusest satuvad vette näiteks ravimid ja mikroplast, mille ringlemine võib ökosüsteemis korvamatut kahju tekitada. Sestap tuleb inimeste teavitustööga järjepidevalt tegeleda“ , ütles abilinnapea.

Algava projektiga on ühinenud Tallinna Tehnikaülikool, Söderhamni linn Rootsist, Soome Keskkonnainstituut ja Turu Rakenduslik Kõrgkool. Projekti juhtivpartner on Tallinna Keskkonnaamet ja assotsieerunud partnerid Turu linn ning John Nurminen Sihtasutus.

Avaüritusel arutatakse võimalikke lahendusi linnajõgede veekvaliteedi parandamiseks. Ürituse avab Tallinn abilinnapea Züleyxa Izmailova. Aruteludest võtab osa Kesk-Läänemere programmi ühendsekretariaadi esindaja. Projekti juurde moodustati ekspertide grupp  kuhu kuuluvad keskkonnaministeeriumi, kommunaalameti ja partnerorganisatsioonide esindajad. Avaürituse teisel päeval külastatakse Mustjõge.

Veekvaliteedi seire, andmeanalüüsi ning läbiprojekteerimise tulemusena leitakse parim tehniline lahendus linnajõgede valglatelt lähtuva reostuskoormuse vähendamiseks Läänemerre. Projekti raames parim tehniline lahendus teostatakse ning tehnilise lahenduse tõhusust hinnatakse seire ja tulu-kulu analüüsi abil. Projekti tulemustest teavitatakse elanikkonna erinevaid gruppe, eesmärgiga suurendada teadlikkust linnajõgedest kui olulistest veeobjektidest linnakeskkonnas.

Tallinna linnas on kavas Mustjõest Läänemerre jõudva toitainete ja ohtlike ainete koormuse vähendamine. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi rannas. Mustjõgi on üks kuueteistkümnest vooluveekogust Tallinna linnas, mis saab alguse ja voolab läbi linna. Praegu voolab vaid väike osa jõest looduslikus sängis. Enam kui pool jõe valgalast on kaetud kõvakattega, mistõttu Mustjõkke jõuab ka suur hulk sademevett.

Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna projekti eelarve on sellest 534 987 eurot.

Projekti peamiseks rahastajaks on Euroopa Komisjoni INTERREG Kesk-Läänemere programm ning projekt kestab kolm aastat. Tallinna osa on 15,6 % projekti eelarvest. Projekti koduleht on /heawater

01.03.18.

Mustjõe veekvaliteedi parendamiseks kaasatakse Euroopa Liidu raha    

Tallinna linna ühe probleemsema jõe Mustjõe veekvaliteedi parendamiseks käivitatakse alates 1. märtsist uus välisprojekt „HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“, mille pearahastajaks on Euroopa Komisjoni INTERREG Kesk-Läänemere programm. Projekt kestab 3 aastat.

Projekti juhtivpartner on Tallinna Keskkonnaamet. Partnerlusega on ühinenud Eestist Tallinna Tehnikaülikool, Rootsist S öderhamn kommuun, Soome keskkonnainstituut, Turu rakenduslik kõrgkool ja assotsieeritud partnerina Turu linn Soomest. Projekti eesmärk on vähendada toite- ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre vähemalt 10% võrra. Projektiga kavandatakse ja rakendatakse  kolm uut jätkusuutlikku vesikondadepõhist pilootinvesteeringut, mille eesmärk on vähendada vähemalt kahe kuni kolme saasteallika allalaadimist Tallinnas, Turus ja Söderhamnis. Igas linnas analüüsitakse väikest jõge, mille kaudu satuvad merre toiteained, raskemetallid ja mikroplastik.

Analüüsi baasil projekteeritakse ja rakendatakse erinevaid lahendusi ning katsetatakse nende tõhusust väikeste jõgede vee tervendamisel. Kombineeritakse nii mehhaanilisi kui ka looduslikke lahendusi. Lahenduste tõhusust analüüsitakse, sh tehakse kulutuste-kasumlikkuse analüüs, mis kujutab ennast analüütilist tööriista, mille abiga võivad omavalitsused hinnata, kui kasumlikud võivad olla investeeringud keskkonda lühi-, kesk- ja pikaajalises perspektiivis. Kuna inimmõju väikeste jõgede keskkonnale on suur, siis teavitatakse projekti tulemustest ja nende positiivsest mõjust elanikkonna erinevad rühmi, sh koolilapsi eesmärgiga suurendada nende keskkonnateadlikkust.

Tallinnas on planeeritud investeeringud Mustjõe kahe sängi alal enne jõe suubumist merre. Uues sängis on plaanis ehitada kaldakindlus pikkusega ca 700 m. Vanas sängis on ette nähtud pilootinvesteering Mustjõe tervendamiseks sobiva taimestiku leidmiseks. Oodatud tulemuseks on fosfori ja hõljuvainete sisalduse vähendamine.

Mustjõgi, mis on üks 16 Tallinna territooriumil paiknevast jõest, algab Nõmme klindi jalamilt ja suubub Kopli lahte. Valgala pindala on 13,9 km² ja hõlmab suurema osa Mustamäe ja Kristiine linnaosadest. Pikkus on 1,8 km. Praeguseks on jõgi peaaegu kogu pikkuses pandud sademevee kanalisatsioonitorusse.

Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna projekti eelarve on sellest 534 987 eurot. Tallinna kulud katab 84,4% ulatuses INTERREG Kesk-Läänemere programm Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.

Projekti veebileht /heawater

01.03.18. Mustjõe veekvaliteet muudetakse eurorahadega paremaks  Tallinna Postimmes

01.03.18. Mustjõe veekvaliteedi parendamiseks kaasatakse Euroopa Liidu raha Pealinn.ee

01.03.18. С участием Таллинна: сегодня стартовал международный балтийский проект Нeawater Stolitsa.ee

23.01.18. Tallinn on juhtpartner jõgede tervendamise projektis  Pealinn.ee

Viimati muudetud 19.04.2021