Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018

Lisa 2 - Liiklusmürast mõjutatud eluhoonete ning ühiskondlike hoonete asukohad
Lisa 3 - Vaiksete ja kriitiliste vaiksete alade kaart
Lisa 8 - Mürakaardid modelleeritud olukordadega
    

Tallinna Linnavalitsus algatas 10.10.2012 „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018“ koostamise. Tegevuskava koostamise aluseks on Tallinna linna strateegiline mürakaart, mille ajakohastatud versioon valmis 2012. aastal.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on leida parimad keskkonnamüra vähendamise meetmed ning vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusidpiirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus meetmete rakendamisega on võimalik tagada suure hulga inimeste elukeskkonnas normatiivsed müratasemed. Samuti on tegevuskava eesmärgiks tõhustada vaiksete piirkondade kaitset.

Tegevuskavas on välja toodud kokkuvõte 2012. aasta müra kaardistamise tulemustest ja erineva müratasemega aladel elavate inimeste hinnanguline arv ning üksikasjad parandamist vajavate olukordade ja probleemide kohta. Lisaks on tehtud kokkuvõte käigus olevatest müra vähendamise programmidest ja nendes esitatud müra vähendamise meetmetest. Tegevuskava toob välja ka optimaalsed meetmed müra vähendamiseks ja vaiksete alade säilitamiseks. Neid meetmeid saavad oma igapäevases tegevuses rakendada erinevad riigi ja linna asutused ja eraettevõtted, et seeläbi aidata kaasa keskkonnamüra vähendamisele. Valminud müra vähendamise tegevuskavas on rohkelt tähelepanu pööratud ka mürarikastes piirkondades asuvatele müratundlikele hoonetele nagu haiglad, koolid ja lasteaiad.

Töö käigus modelleeriti kuus nn näidisjuhtumit, mis valiti selliselt, et need iseloomustaksid erinevat tüüpi müraallikaid ning vastuvõtjaid.  Teostatud modelleerimisi saab võtta aluseks sarnaste juhtumite müraolukordade leevendusmeetmete esmaseks kaardistamiseks.

Viimati muudetud 10.10.2018