Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Veeloa taotlused

 

Taotleja   nimi

Vee   erikasutuse asukoht

Tegevuse   kirjeldus

Viide   taotlusdokumentidele

Limestone factories of Estonia OÜ Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1 Keskkonnaloa HARM-154 muutmine seoses põhjavee võtmise suurendamisega puurkaevust prk50664 (40 m3/ööp) KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122448,
taotlus nr T-KL/1016114
AS Tallinna Sadam Vanasadam, Tallinna laht Vanasadama akvatooriumi perioodilised  süvendamis-tööd põhja sügavuste taas-tamiseks ning ohutu laeva-liikluse tagamiseks  https://dhs-adr-kea.envir.ee/ reg nr 14-6/19/668

BLRT Grupp AS 

Vene-Balti sadam, Kopli tn 103 

Ujuvdokkide vahelise ala süvendamiseks   mahus 7385 m3 

https://kotkas.envir.ee/ reg nr M-108525 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

 Põhja-Tallinna LO-s Katariina kai kõrval, Paljassaare tee 46

Veesügavused Katariina kai maapoolsel küljel ei ole piisavad, siis tuleb slipi toimimiseks mere põhja süvendada. Eeldatav süvendusmaht on kuni 440 m3. Peale selle uputatakse merre tahkeid aineid - raud-betooni (11 m3), killustikku (21 m3) ning graniitkive (25 m3). Projekteeritud laeva-tee on ca 10 meetri laiune ja 79 meetri pikkune, mis süvendatakse kuni 1,5 meetri sügavusjoonelt kuni slipini.

 

https://kotkas.envir.ee/

 reg nr M-109919

 

Logman Invest AS 

Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 

Soovitakse Bekkeri sada-mas Kopliranna tn 49 kaide nr 6 ja 7 väljaehitamisega seoses tahkete ainete paigutamist  allpool kesk-mist veetaset mahus 84 600 m³. Keskkonnaluba taotletakse perioodiks 01. 10.2020 kuni 01.10.2025. 

https://kotkas.envir.ee/  reg nr M-111104 

SA Eesti Meremuuseum 

 Lennusadam, Vesilennuki tn 6

Soovitakse teostada vee erikasutustöid Lennusada-mas Vesilennuki tn 6, Põhja-Tallinna linnaosa kat tunnus 78401:101:0355. Planeeritakse rekonstruee-rida olemasolevad kaid C ja D ning rajada uus kai E. Vee erikasutustööde käigus paigutatakse merre allpool keskmist veetaset tahkeid aineid mahus 9950 m3. Keskkonnaluba taotle-takse viieks aastaks.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-111432 

BLRT Grupp AS 

Noblessneri sadam, Allveelaeva tänav T4 

Lainemurdja remondiks vajalike kivide ja betoonplokkide lisamine olemasolevale lainemurdja konstruktsioonile, et taastada lainemurdja varasem kõrgus. Merepõhja lisatakse graniitkive, paemurdu ja betoonplokke. 

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-112162 

Tallinna Lennujaam AS 

Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe; Harjumaa, Rae vald, Soodevahe küla 

 Lennujaama reostunud sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni ja uute sademevee suublate rajamine eesvooluga Soodevahe kraavi

https://kotkas.envir.ee/ 

reg nr  M - 114887

Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS

Pirita Jahisadama kai nr 28, Purje tn 13, Pirita LO, Tallinn 

Amortiseerunud kai nr 28 rekonstrueerimine. Tahkeid aineid paigutatakse vette 260 m3.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M - 115406

Eesti Mereagentuur AS

Haabersti LO

Taotletakse tähtajatut keskkonnaluba sademevee juhtimiseks suublasse

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M -116783

Logman Invest AS 

Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 

Taotletakse keskkonnaloa tähtaja pikendamist tähtajaks 22.02.2032 Bekkeri sadama (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Marati 14, katastritunnus 78401:101:5316) akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus 230 000 m³ ning kaadamis-töödeks Paljassaare lahe kaadamisalale mahus 230 000 m³.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-117707

dokument nr T-KL/1010113-2  

 

 

Viimati muudetud 16.01.2023