Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Aadress Mündi 2, 15197 Tallinn
Telefon 645 7191
E-post kommunaal@tallinnlv.ee
Registrikood 75014913
Ameti juhataja Jaan Tarmak
Tallinna keskkonnaveeb

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet tagab pealinnas toimiva ja meeldiva elukeskkonna. 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis on alates 2011. aastast rakendatud integreeritud juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliste kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. 9 ja 10. novembril 2022 viidi KEKO-s läbi järjekordne kontrollaudit juhtimissüsteemide toimimise osas ning kinnitati standardi nõuetele vastavust.

sertifikaat.png
Muu hulgas on ameti vastutada:

 • avalikud teed, sillad, tunnelid, jalgratta- ja jalgteed, jalgrattaparklad, tänavavalgustus, teemaal asuv haljastus, linnamööbel
 • ühissõidukipeatustes ja magistraalteede ääres paiknevate jäätmemahutite paigaldamine ja tühjendamine
 • kohalike kaitsealade kaitse korraldamine ja keskkonna-alaste uuringute läbiviimine
 • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sh sademeveekanalisatsiooni arendamine ja toimimine
 • linna kaugkütte  arendamine ja toimimine
 • linna avalike alade valgustuse arendamine ja toimimine
 • linna haljastus- ja heakorratööd, pargid, haljasalad, purskkaevud, linna metsad, veekogud ja märgalad
 • keskkonnajärelevalve ja -seire (sh õhukvaliteediga seonduv)
 • linna kalmistud
 • lemmikloomadega seonduv (sh nende registreerimine ja hulkuvad lemmikloomad)
 • kaevetöölubade, raie- ja hoolduslõikuslubade, raskeveose loa ning muude ameti tegevusvaldkonda kuuluvate lubadega seonduv
 • linna avalikud tualetid
 • teeregistri pidamine
Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E           8.15–18.00
T–N      8.15–17.00
R           8.15–16.00

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku.

Vastuvõtuajad

Üldosakond (Mündi 2, III korrus, tel 645 7191)

E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Projektide ja planeeringute menetlemine (Harju 13, III korrus)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Tiina Leetmaa, osakonna juhataja, tel 640 4466 (Harju 13, III korrus, kab 314)

Kalle Maandi, tehnorajatiste projekteerimistingimused, tel 640 4467 (Harju 13, III korrus, kab 316)

Eneli Rim (Kesklinn, Nõmme, Mustamäe, Haabersti) tel 640 4644 (Harju 13, IV korrus, kab 315), komprojekt@tallinnlv.ee

Irma Tammann (Pirita, Lasnamäe, Põhja-Tallinn,Kristiine), tel 640 4649 (Harju 13, IV korrus, kab 315), komprojekt@tallinnlv.ee

Vabaehituse asukohavalikute ja ehitusprojektide ning koostööks esitatavate detailplaneeringute kooskõlastamiseks palume esitada dokumendid e-posti aadressil komprojekt@tallinnlv.ee.

NB! Alates 12. aprillist 2016 esitab ehitusprojektid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kooskõlastuse saamiseks ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Amet kui ehitusloa taotluse või ehitusteatise menetleja.

Lisainfo Eneli.Rim@tallinnlv.ee,  tel 640 4644, Irma.Tammann@tallinnlv.ee, tel 640 4649

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. 

Suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste veoste load
Jefim Kalinin, tel 640 4064, veoluba@tallinnlv.ee (Harju 13, IV korrus)

Kaevelubade ja remondi osakond (Mündi 2, II korrus, tel 645 7827)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00
Marko Meriste, Kristiine, Nõmme
Anna Moistus, Mustamäe, Kesklinn
Ruslan Nasretdinov, Lasnamäe, Pirita
Natalja Jakimova, Haabersti, Põhja-Tallinn
Kadi Kleberg, Kesklinn, Vanalinn, Nõmme
Kaevetööd: 
Roman Fadejev, Haabesti,Mustamägi,Nõmme
Magnus Lass, Kesklinn
Anton Andrianov, Lasnamägi,Pirita
Rimants Šarkovski, Põhja-Tallinn,Kristiine

Inseneriosakond (Mündi 2, II korrus, tel 645 7169)
E      14.00 - 18.00
N     09.00 - 12.00

Hooldusosakond (Mündi 2, III korrus, tel 645 7826)
E       14.00–18.00
N      09.00–12.00
Edith End - peaspetsialist osakonna juhataja ülesannetes

Ehituse ja järelevalve osakond (Harju 13, IV korrus, tel 640 4372)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Ivar Kukk (Nõmme, Mustamäe, Tallinna künnised), tel 640 4715
Jefim Kalinin (Haabersti, Kristiine), tel 616 4064
Aivar Luud (Pirita, Lasnamäe), tel 640 4287
 

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg  telefoni või e-posti teel kokku. 

Teeregistriosakond (Harju 13, V korrus, tel 640 4554)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Arengu ja finantsjuhtimise osakond (Harju 13, V korrus, tel 640 4307)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Keskkonnahoiu ja -korralduse osakond (Harju 13, II korrus, tel 640 4568)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Haljastuse osakond (Harju 13, II korrus, tel 640 4400)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Raielubade menetlejad linnaosade kaupa

Indrek Jõesaar (Nõmme, Kesklinn), tel 640 4264
Kristjan Tarn (Haabersti, Mustamäe ja Põhja-Tallinn, Kristiine), tel  640 4274
Simmo Sillandi (Pirita, Lasnamäe, Kesklinn), tel 640 4359
Jana Liiv, raieload, tel 5304 7030

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. 

Keskkonnahariduse osakond (Vabaduse väljak 19, III korrus, tel 640 4356)
E      14.00–18.00
N     09.00–12.00

Struktuur

Ameti juhataja 
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Üldosakond
Arengu ja finantsjuhtimise osakond
Teeregistriosakond
Ehituse ja järelevalve osakond
Kaevelubade ja remondi osakond
Projektide ja planeeringute menetlemise osakond
Keskkonnahoiu ja -korralduse osakond
Keskkonnahariduse osakond
Inseneriosakond
Hooldusosakond
Haljastuse osakond

Hallatavad asutused

Kogu Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti struktuur

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Riigihanked

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid

Tallinna hankekord
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hankeplaan 2023  (PDF)

Arhiiv:

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hankeplaan 2022  (PDF)
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hankeplaan 2022  (PDF)

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hankeplaan 2021 (PDF)

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hankeplaan 2020 (PDF)

Tallinna Kommunaalameti hankeplaan 2019, Lisa1  (PDF)

Tallinna Kommunaalameti hankeplaan 2019, Lisa2  (PDF)

2015

Tänavapuude hoolduslõikus ja raie

2011

Linnavalgustuse ekspertide kaasamine osalemiseks piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC välisprojektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“

Lindamäe pargi korrastamise tööprojekti koostamine

Tallinnas, Kalevipoja tn, Kalevipoja põik tn ning Vikerlase tn (Kalevipoja – P. Pinna) taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Tallinnas, M. Härma tn taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Projekti „Friendly Island Routes”  raames infovoldikute ja –brošüüride valmistamine

Ülemiste kaabelliinide L162 ja L163 käidujuhi teenuse osutamine

Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine

Väike - Õismäe „väikese ringi“ taastusremondi I etapp Haabersti linnaosas

Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade kütte ja ventilatsioonisüsteemide moderniseerimine

Tallinnas, Õismäe tee 1, 3 ja 9 esiste teede ja parkla taastusremont

Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade kütte ja ventilatsioonisüsteemide moderniseerimine

uurimistöö skeemi koostamine „Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“

Tallinnas, Vormsi tn 4 juurdepääsutee ja parkla rajamine

Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs, tulemuste väljastamine  

2010

Õismäe teel tänavapuude vormilõikus

Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti koostamine

Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine 

Pärnamäe tee (Muuga tee – linna piir) taastusremont

Kultuurikilomeetri kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile lõigus Logi tänav kuni Tööstuse tänav

Akadeemia tee ja Paldiski mnt vahelise kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile

Tallinnas, lasteaia territooriumite asfalteerimine

Tallinnas, Karjamaa pargi rajamine

Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine 

INTERREG IVA programmist rahastatud projekti „Friendly Island Routes“ (FIR AI2) raames Aegna saare sadama ja selle lähipiirkonna rannikuala kaitsevõimaluste uuringu läbiviimine ja tehniliste lahenduste leidmine,  projekti pealkirjaga "Research on Aegna Island coast protection possibilities and technical solutions" 

Interreg IVA projekti „Friendly Island Routes (FIR AI2) raames „Harju maakonna, Hiiu maakonna Kõrgessaare valla, väikesadamate ja saarte arengustrateegia  2010-2014“

Tallinnas, Seli asumi sisekvartaliteede taastusremont

Marie Underi monumendi aluse ja monumenti ümbritseva astendatud veekaskaadiga skvääri ja puhkenurga rajamine

2009 

Aegna saare supelrandade kontseptsiooni väljatöötamine

Aegna saare infrastruktuuri uuringu koostamine

Tallinnas, Ehte asuva 7 kooli kõnnitee ja parkla ning Sõle 39 asuva lasteaia parkla rajamine

Tallinnas, Tammsaare tee 81 esise tee rekonstrueerimine

Kahe uue sõiduauto kasutusrent

Tallinnas, Laagna teel, Tondiraba jalakäijate tunneli rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Ülemiste liiklussõlme maketi valmistamine

Tallinnas, Koskla tänava (Sõpruse pst - Endla tn) taastusremont

Tallinna linna ajutiste välikäimlate paigaldamine ja nende hooldamine

Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs, tulemuste väljastamine ning silla ülevaatuse andmete Riiklikku Teeregistrisse sisestamine ja avaldamine interneti koduleheküljel

Tallinnas, Rävala puiestee (Kaubamaja tn - Kentmanni tn) taastusremont

Tallinna linna ajutiste välikäimlate paigaldamine ja nende hooldamine

Tallinnas, Katusepapi piirkonna kanalisatsiooni lahkvoolseks muutmise uurimistöö-skeemi koostamine

Tallinnas, Kase tn (Pähkli tn - Urva tn), Urva tn (Kose tee - Urva tn 7) ja Haljas tee (Urva tn - Sarapuu tn) kõnniteede rajamine

Tallinnas, Kauna tänava rekonstrueerimine

Tallinnas, Loopealse pst 8 Patriarh Aleksius II väljaku ja selle ümbruse teede rajamise tööprojekti koostamine

Ühistranspordipeatuste istekohtade roostevabast metallist plaatide katmine pealiskattematerjaliga

2008

Tondipoiste monumendi skulptuurse osa pronksivalu teostamine

Tondipoiste ausamba rajamine

Tallinnas, Weizenbergi tn (Koidula tn - Poska tn) tööprojekti koostamine

Tallinnas, Rukki tänava rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Tallinnas, J. Kunderi tänava taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Paljassaare tee (Paljassaare põik - Kopli tänav) kergliiklustee tööprojekti koostamine

Kadrioru pargi Kirdetiigi (2.tiik) ümbruse rekonstrueerimise I etapp

Tallinnas, Randla tn, Madala tn, Kari tn, Puhangu tn taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Tallinnas, Ehitajate tee (Sõpruse pst - Tammsaare tee) taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Tallinnas, Kopli tänava (Põhja pst - Erika tn) taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Tallinnas, Pelguranna tänava (Kolde pst - Kopli tn) taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Tallinnas, Toompea tulekustutusvee kuivtorustiku tööprojekti koostamine

Tallinnas, Kaera tänava taastusremont

Tallinnas, Põhjaväila (Jõe tn - Russalka) ja Russalka ristmiku projekti ekspertiisi teostamine

Tallinnas, Sõpruse pst 184 juurdepääsutee ja parkla (Tallinna Tööstushariduskeskuse parkla) rekonstrueerimine I etapp

Tallinna Vabaduse väljaku arheoloogiliste eeluuringute teostamine

Viru väljaku jalakäijate tunneli valveteenuse osutamine

Tallinna tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i ja BMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine

Täispuhutava raamiga telgi ja tööohutusvahendite ostmine

Kaevetööde järelevalve Nõmme linnaosa piirkonnas

Välireklaami korraldamine

Tallinnas, Viljandi mnt (Valdeku tn - linna piir) taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Tallinnas, Kangru tänava taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Tallinnas, Tondipoiste ausamba taastamise põhiprojekti koostamine

Tallinnas, Narva mnt (Kose tee - Priisle tee) taastusremont

Tallinnas, kino "Sõprus" esise skvääri purskkaevu põhiprojekti koostamine

Uus tn 37 parkla rekonstrueerimine

Peterburi teel Vesse viadukti remont

Ehitajate tee - Keskuse tn ristmiku kapitaalremont

Peterburi tee 54 ja 56b-j juurdepääsutee rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Pallasti tn (Majaka tn – Pallasti 1a) rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Tedre 2b/Kotka 14a haljasala põhiprojekti koostamiseks

Trepi tn ja Vana Mustamäe tn vahelise trepi rekomstrueerimise põhiprojekti koostamine

IT arendusteenuse osutamine teeregistri programmile „Tiit”

Tallinnas, Tuulemaa tänava taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Tallinnas, Vilde tee (Sõpruse pst – Ehitajate tee) taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

 2007

Balti jaama ja Liivalaia jalakäijate tunneli hooldusteenuse osutamine

Viru väljaku jalakäijate tunneli turvateenuse osutamine

Viru väljaku jalakäijate tunneli hooldusteenuse osutamine

Tallinnas, Tööstuse tn (Vana Kalamaja tn – Tööstuse tn 53) taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine

Tallinnas, Telliskivi tänava (Kopli tn – Ristiku tn) taastusremondi kirjelduse ja jooniste koostamine

Viru väljaku jalakäijate tunneli turvateenuse osutamine Tallinnas, Mustamäe tee 16 juures teelaienduse rajamine

Tallinnas, Narva mnt (Mustakivi tee – Kose tee) taastusremont

Tallinnas, Narva mnt (Ussimäe tee–Pärnamäe tee) taastusremont

Viru väljaku jalakäijate tunneli turvateenuse osutamine

Tallinna veevarustuse riskianalüüsi koostamine 

Tallinnas, Trepi tänava taastamise II etapp 

Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine

Uuringud

Tallinna Kommunaalameti tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

Praegu sellised teated puuduvad.

Välisprojektid

Tallinna Keskkkonna- ja Kommunaalametis on ellu viidud ja rakendamisel järgmised projektid:

Viljandi maantee kergliiklustee

Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp

Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt 

LIFE URBANSTORM

Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi arendus

HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu

Reidi tee ehitus

INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades

Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt)

Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D seireks

Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas

Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav

Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee Stroomi rand

Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir Baltic Flows

Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine

Paldiski maantee kergliiklustee Järveotsa tee ja Järvekalda tee vahel

Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee

Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp

Jääkreostuse likvideerimine Ülemiste liiklussõlme maa-alal

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi)

Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel 

Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine

Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp

Filtri teed Kadrioruga ja Ulemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee

Sadamaala kergliiklustee lõigus Reidi tee - Kalaranna tänav 

Lasnamäe kergliiklustee ehitus  

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Õigusaktid

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus

 

Viimati muudetud 10.03.2023