Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Äriruumide konkursid

Tallinna Kesklinna Valitsus on välja kuulutanud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud „Linnavara kasutusse andmise korrale“ avaliku kirjaliku enampakkumise järgmistel aadressidel asuvate äriruumide üürile andmiseks:

1.1 Pärnu mnt 6 // Müürivahe tn 28 II korruse äriruum M7 (ruumid nr 169 - 173, inv pl) üldpinnaga 134,9 m2. Enampakkumise väljakuulutamise ajal on äriruumid koormatud üürilepinguga (kuni 31. august 2022) Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli kasuks:

1.1.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.1.2 äriruumide kasutusotstarve on büroo;

1.1.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

1.1.4 üüri alghind on 482,95 eurot kuus (s.o 3,58 €/m2);

1.1.5 üürnik teeb omavahendite arvelt lepingu sõlmimise järgselt kolme kuu jooksul sanitaarremondi. Üürnik vabastatakse kolmeks kuuks üüri maksete kohustusest. Üürimaksetest vabastamise perioodil kuuluvad üürniku poolt tasumisele kõik kõrvalkulud;

1.1.6 leping sõlmitakse pärast kehtiva lepingu lõppemist ja vara otsese valduse üleandmist;

1.2 Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 keldrikorruse ja I korruse äriruum M7 (inv pl) üldpinnaga 77,6 m2:

1.2.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.2.2 äriruumi kasutusotstarve on toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) ja jaekaubandus;

1.2.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

1.2.4 üürnik kohustub kuumköögi kasutamisel tagama nõuetekohase ventilatsioonisüsteemi töö;

1.2.5 üürnik kohustub tagama hoone haldajale vajadusel ööpäevaringselt avariitöödeks ligipääsu äriruumide I korrusel asuvale elektripaigaldise jaotuskilbile ja keldrikorrusel asuvatele hoone tehnosüsteemidele (sh soojasõlm, veemõõdusõlm ja Tallinna linna kaugkütte sisend). Selleks on kohustatud üürnik eraldama haldajale ühe avariivõtmete komplekti ning turva signalisatsiooni olemasolul vajaliku koodi aga samuti andma haldajale oma nn valveisikute kontaktandmed;

1.2.6 juhul, kui üürniku esindajal puudub võimalus viibida haldaja poolsel avariilisel vajadusel toimuval sisenemisel üürniku valduses olevatesse ruumidesse, on haldaja kohustatud informeerima üürnikku avariilisest ruumidesse sisenemisest telefoni teel ning samuti edastama vastava info nn taasesitataval kujul vähemalt üürniku e-postile. E-posti teade tuleb Cc saata ka Tallinna Kesklinna Valitsusele, kui üürileandjale;

1.2.7 üüri alghind 1164 eurot kuus (s.o 15 €/m2);

1.3 Toompuiestee 20a asuva hoone I korruse äriruumid nr 1-3 (inv pl) üldpinnaga 13,7 m2 ja II korruse äriruum nr 4 (inv pl) pinnaga 14 m2, pind kokku 27,7 m2:

1.3.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.3.2 äriruumide kasutusotstarve on büroo;

1.3.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

1.3.4 üürnik kohustub korraldama hoone hooldamise, hoone ja selle ümbruse heakorra tagamise ning sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

1.3.5 üürnik kohustub kindlustama hoone vähemalt taastamisväärtuse ulatuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja esitama kindlustuspoliisi üürileandjale;

1.3.6 üüri alghind on 193,90 eurot kuus (7 €/m2);

1.4 Pikk tn 41/1 asuva hoone keldrikorruse äriruum M1 (inv pl) üldpinnaga 161,1 m2:

1.4.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.4.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus ja/või olmeteenindus;

1.4.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumenti vormistamise;

1.4.4 üüri alghind 483,30 eurot kuus (s.o 3 eurot/m2);

1.5 Pikk tn 72 varjendis asuvad äriruumid nr 1-10 (inv pl) üldpinnaga 88,7 m2:

1.5.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.5.2 äriruumide kasutusotstarve on kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms);

1.5.3 üürnik kindlustab äriruumid vähemalt taastamisväärtuse ulatuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist;

 1.5.4 üürnik kohustub korraldama varjendi hooldamise ja selle ümbruse heakorra tagamise ning sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

1.5.5 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

1.5.6 Päästeameti ettekirjutuse kohaselt võib ruumides viibida korraga vaid kuni 10 inimest. Üürnik peab tagama vastava nõude täitmise;

1.5.7 üüri alghind 266,10 eurot kuus (s.o 3 €/m2);

1.5.8 üürnik viib omavahendite arvelt lepingu sõlmimise järgselt kolme kuu jooksul elektrisüsteemi üle uuele pingesüsteemile. Üürnik vabastatakse kolmeks kuuks üüri maksete kohustusest. Üürimaksetest vabastamise perioodil kuuluvad üürniku poolt tasumisele kõik kõrvalkulud.

Punktis 1.1-1.5 toodud äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:

 • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus, erakorralised heakorra- või ohutustööd, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;
 • üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;
 • üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
 • äriruume ei ole lubatud allüürile anda;
 • äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Strateegiakeskuse Linna finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas tagatisraha, mille suuruseks on vähemalt üüri alghind (viitenumber 5263050050050313), selgituseks märkida objekti aadress, mille tagatisraha makstakse. Tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava pakkumuse kohta. Pakkumuse tagatis võib olla antud ka pangagarantiina nõudmisega tasuda pakkumise korraldajale asjaomane rahasumma tagatise realiseerimise aluse esinemisel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval (s.o 13. juunil 2022). Tasutud tagatisraha võetakse äriruumi üürilepingu sõlmimisel arvesse lepingu alusel tasumisele kuuluva üüri osalise tasumisena. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võtjaks, tagastab enampakkumise korraldaja pangagarantii või tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • linnvara kasutusotstarve;
 • nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtorganitesse kuuluvatel isikutel (sh osanik, juhatuse liige jms) ja nendega seotud äriühingutel ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ja riigi ees.

Infot kasutusse andmise tingimuste kohta saab telefonil 6457231.

Pakkumused esitada Tallinna Kesklinna Valitsuse infosaali (Nunne tn 18) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud, hiljemalt 9. augustiks 2022 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine algab 9. augustil 2022 kell 12.15 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

 

 

 

Viimati muudetud 03.08.2022