Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu moodustamine

Lapsevanemad valivad rühmakoosolekul oma esindaja hoolekogusse.

Hoolekogu liikmed valivad enda hulgast hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja koosolekute protokollija.

Hoolekogu juhindub oma töös Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks
  • teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Viimati muudetud 22.08.2023