Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Terviseedendus

Kiisupere Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2013 aastast.

Tegevuste planeerimiseks koostatakse kolmeks aastaks tegevuskava ning  tegevuste planeerimisel  võetakse alused Tervist edendavate lasteaedade põhimõtted . Tervisedendust juhib tervisemeeskond.

Tervisemeeskonda kuuluvad juhtkonna liikmed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ning igast majast üks õpetaja maja esindajana.  Tervisemeeskonda veab meeskonnajuht, kelle valivad meeskonna liikmed. Tervisemeeskonna liikmed kohtuvad vähemalt 1 kord kvartalis.

Tervisenõukogu või -meeskonna peamised ülesanded:

 • viib läbi tervise valdkonna hetkeolukorra kaardistamise, koostab kokkuvõtte  ja teeb järeldused tervise valdkonna olukorrast;
 • hindab vähemalt üks kord aastas tegevuste mõju laste ja personali heaolule, turvalisusele ja tervisele;
 • töötab välja tervise ja heaolu parandamiseks eesmärgid erinevates prioriteetsetes tervisega seotud valdkondades;
 • koostab tegevuskava eesmärkide saavutamiseks;
 • teeb ettepanekuid laste/perede/personali heaolu, turvalisuse ja tervise parandamiseks lasteaia juhtkonnale;
 • osaleb ettepanekutega lasteaia arengukava väljatöötamisel nt tervise valdkonna integreerimine ja tervisealaste eesmärkide püstitamine arengukavas.

Tegevuse aluseks on meeskonnatöö ja edukuse eelduseks on järgmiste koostööprintsiipide arvestamine:

 • Orienteeritus lapse ja personali tervisele, turvalisuse ja heaolu edendamisele
 • Meeskondlike kokkulepete väärtustamine
 • Lasteaia arengueesmärkide ja tervise valdkonna ühtne selgus
 • Tagasisidestamine, infovahetus, avatus, kaasatus
 • Üksteise oskuste ja kogemuste tunnustamine
 • Ühise eesmärgi nimel tegutsemine

Viimati muudetud 03.12.2021