Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt lasteaeda

Vastuvõtt lasteaeda

Tallinna Kiisupere Lasteaia lapse vastuvõtmise avaldus asub siin

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni 3 lasteaia valikut, tehes igasse lasteaeda eraldi taotlused. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada. Valitud lasteaia vaba koha olemasolul, saab vanem ka koheselt kinnitada kohasoovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakoha soovijate taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse kaudu.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.  

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.   

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. mais kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.   

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse  valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel järgmistel tingimustel:
1) kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning ühe nädala jooksul arvates vaba koha tekkimisest ei ole ühelegi rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavale lapsele taotletud vastuvõttu sellesse lasteasutusse;
2) kui lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel on sõlmitud muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmises osalemise leping.

Infot peredele, kelle üks laps käib juba lasteaias

 

Lähtuvalt 5. detsembril 2011 jõustunud Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra muudatusest,  säilitatakse lapsevanema avalduse alusel lasteaeda vastuvõtu taotlejate nimekirjas ühel aadressil elava pere lapse/laste andmed kuni lasteaiakoha saamiseni lasteasutuses, kus käib sama pere laps.   

Andmekogus kande tegemise aluseks on:

  • lasteasutuses käib juba sama pere laps    
  • vanema poolt järjekorras lapse andmete säilimiseks esitatud kirjalik sooviavaldus 
  • laste elukohaandmed on rahvastikuregistris samal aadressil   

Uus muudatus - Ühe pere lapsed samasse lasteaeda

Tallinnas muutus lasteaiakoha taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda – muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka koha taotlemise korda. 

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda  (§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib  samas lasteasutuses“.    

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha pere teisele lapsele siis, kui    

  1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning      
  2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.      

Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi.    

Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas lasteaia logist näha „Lasteaias käib sama pere laps“.

 

VÄLJAVÕTE

§ 7.  Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses. [RT IV, 19.04.2017, 14 - jõust. 22.04.2017]     

Viimati muudetud 22.08.2023