Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõustamine ja õpiabi

Nõustamine ja õpiabi

 • Klassijuhataja

Õpilaste esmane abistaja ja nõustaja. Konsulteerib aineõpetajatega ja teeb koostööd kooli tugispetsialistidega, et leida parimad lahendused HEV laste õppe korraldamiseks.

 • Konsultatsioon

Aineõpetaja juhendatud süvendatud õpe või täiendav abi õpilünkade puhul. Üldjuhul enne olulist/arvestuslikku tööd või eksamit. Annab võimaluse tublidele  õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks.

 • Järeleaitamistund

Kohustuslik puuduliku trimestrihinde saanud õpilastele.

 • Logopeed

Selgitab välja kommunikatsioonihäiretega õpilased. Toetab nende suulise ja kirjaliku kõne arengut ning soovitab neile sobivat suhtluskeskkonda. Toetab õpetajaid õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel, et saavutada õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

 • Eripedagoog

Märkab eristuvat õppijat, hindab tema õppimise eripära olemust ja ulatust ning saadud teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last. Toetab haridusliku erivajadusega õpilaste õpet ja arengut. Eripedagoogi toel õpivad õpilased õppimist: kuidas saada aru õpetaja või ülesande korraldusest, kuidas ja kust saada abi, kuidas kasutada abivahendeid.

 • Abiõpetaja

Õpetajal on keeruline suurt klassi, kus teiste hulgas õpivad ka mitmed HEV-lapsed, õpetada ja iga lapseni jõuda. Mõnikord on klassis kaks õpetajat – üks õpetab, teine assisteerib. Vajadusel saab abiõpetaja tegutseda eraldi mõne õpilase või väiksema grupiga. Ka töö vanematega on tõhusam.

 • Matemaatika abiõpe

Õpilastele, kellel on ajutised raskused matemaatikas.

 • HEV koordinaator

Korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel. Vajadusel teavitab ja nõustab lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses  ning selle väliselt.

 • Sotsiaalpedagoog

Hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ja analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Aitab kujundada ja toetab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust. Kaardistab koolikohustuse täitmist takistavad probleemid. Loob ja koordineerib abivajaja ümber võrgustiku (koolisisese või/ja - välise), mis aitab õpilast probleemi põhjuste väljaselgitamisel ja parimate võimalike lahenduste leidmisel.

 • Psühholoog

Koolipsühholoog selgitab välja õpilaste probleemid (testimine ja testitulemuste tõlgendamine, vaatlemine, vestlemine) ja nõustab õpilasi ja nende vanemaid (kuulamine, toetamine, julgustamine, juhendamine jms), vajadusel ka õpetajaid ja koolitöötajaid.

 • Loovterapeut

Kunstiteraapia toetab verbaalset eneseväljendusoskust. Võimaldab suhtlust ka neile õpilastele, kelle verbaalne suhtlus on piiratud või  takistatud. Loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu edasiviivate lahendusteni. Vajadusel suunab ka teiste spetsialistide juurde.

 • Meditsiiniline nõustamine

Meditsiinilist nõustamist osutab  kooliõde. Tema tegevuse eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi kooli personali ja õpilaste seas.

Koolitädi

Koolis tuleb lastel ikka ette muresid, mille lahendamiseks õpetajatel ehk alati aega ei jätku. Nii saabki esmalt ühe või teise probleemiga pöörduda koolitädi poole. See teeb õhkkonna turvaliseks ja õpilane teab, et ta on kooli oodatud ning teda hoitakse siin.

Huvialaringid

Huviringide töö eesmärgiks on välja selgitada kõrgendatud huvi ja võimetega õpilased ning juhendada neid tegelema oma huvialaga vabal tahtel ja vabal ajal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus

Viimati muudetud 23.08.2023