Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kivimäe Põhikooli kodukord

TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI KODUKORD 

Muudatused kehtestatud Tallinna Kivimäe Põhikooli direktori 27.03.2020.a käskkirjaga nr 1-4/14, 12.11.2020 käskkirjaga nr 1-4/7, 25.01.2021 käskkirjaga nr1-4/14 

1. Üldosa 

1.1. Tallinna Kivimäe Põhikooli kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadustest  ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. 

1.2. Kooli kodukorra kehtestab direktor ning selle täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele  kohustuslik. 

1.3. Klassijuhataja tutvustab kodukorda õpilastele ning nende vanematele kooli astumisel ja  teavitab muudatustest õppeaasta alguses. 

1.4. Kooli kodukord ja selle võimalikud muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ning  esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele. 1.5. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel. See on väljas  infostendil ja trükitud õpilaspäevikutesse. 

Kivimäe põhikooli õpilane on tulnud kooli õppima - õpib ise, laseb klassikaaslastel õppida  ja õpetajatel õpetada. 

2. Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 

2.1. Õpilastele ja vanematele selgitatakse õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise  põhimõtteid õppeaasta algul, lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt.  Hindamise täpsem korraldus on kirjas kooli õppekavas. 

2.2. Õpilasele antud hinnetest ja hinnangutest (ka kokkuvõtvatest) teavitatakse õpilast ning  tema vanemat e-Kooli kaudu. Õpetaja kannab sinna hinded, hinnangud ja puudumised tunni  toimumise päeval, kokkuvõtvad hinded õppeperioodi lõpus.  

2.3. Õpilastele väljastatakse paberkandjal klassitunnistus õppeaasta lõpus. 

3. Õppest puudumise teavitamise kord 

3.1. Vanem teavitab kooli õpilase puudumisest ja selle põhjusest hiljemalt esimesel puudumise  päeval e-Kooli vahendusel. 

3.2. Kui teisel päeval ei ole infot õpilase puudumise kohta, võtab klassijuhataja vanemaga ühendust. 

3.3. Vanem on kohustatud lapse kooli astumisel esitama oma kontaktandmed ja teavitama  edaspidi nende muutustest. Kui õpilane on puudunud kolm päeva ja klassijuhatajal ei õnnestu  vanemaga ühendust võtta, teavitab klassijuhataja sellest sotsiaalpedagoogi, kes annab info  koolikohustuse mittetäitmise kohta edasi Nõmme Linnaosavalitsuse lastekaitse töötajale.  

3.4. Pikemaajalise planeeritud puudumise (reis, spordivõistlused, treeninglaagrid jm) korral  võtab õpilane aineõpetajate ja klassijuhataja nõusolekut kinnitavad allkirjad vastavale  avaldusele. Antud perioodi õppematerjali omandab õpilane iseseisvalt. (Lisa 1„Tallinna  Kivimäe Põhikooli õpilase reisil viibimise kooskõlastus aineõpetajatega“) 

3.5. Aineõpetaja või klassijuhataja teavitab lapsevanemat kui õpilane esindab kooli võistlustel,  üritustel või olümpiaadidel ning ei saa viibida õppetunnis. 

3.6. Kui õpilane lahkub koolipäeva jooksul, teavitab ta sellest klassijuhatajat või kooli  juhtkonda. 

4. Koolipäeva korraldus ja kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema  vanemale teatavaks tegemise kord 

4.1. Kooli igapäevane tegevus toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale,  õppetundide ja ringide tunniplaanile ning üldtööplaanile.  

4.2. Õppetöö põhivorm on õppetund. Ekskursioonid ja õppekäigud toimuvad õpetaja poolt  esitatud ning direktori poolt kinnitatud avaldusest lähtuvalt. 

4.3. Muudatustest tunniplaanis ja päevakavas teavitatakse õpilasi ning vanemaid kooli  kodulehe, õpilaspäeviku ja e-Kooli kaudu.  

4.4. Kõigile 1.-6. klassi õpilastele on Kivimäe kooli õpilaspäevik kohustuslik, 7.-9. klassile  vabatahtlik. 

4.5. Lisaks määrab klassijuhataja (5.-9. klass) õppeaasta alguses õpilase, kes teavitab  klassikaaslasi jooksvatest muudatustest tunniplaanis.  

4.6. Klassi- ja kooliüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00 (erandid eelneval kokkuleppel). 4.7. Õppetöö korraldus nakkushaiguste lokaalse või üleriigilise leviku korral (kehtestatud  direktori 25.01.2021 käskkirjaga nr 1-4/14). 

4.7.1 Järgitakse Terviseameti ning Tallinna Haridusameti juhiseid, kooli õppetöö korraldus tugineb nakkushaiguste leviku tõkestamiseks väljatöötatud tegevuskavale. 4.7.2. Vajadusel rakendatakse järgmisi meetmeid: tundide algusaegade ja söögivahetundide  hajutamine, e-õpe, osaline distantsõpe, distantsõpe, aktiivõppepäevad jm.  4.7.3. Meetmete rakendamisest teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid kooli kodulehe ja eKooli  kaudu. 

5. Nõuded õpilase käitumisele 

5.1. Õpilaste käitumist reguleeruvad Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud  õigusaktid; kooli põhimäärus, kodukord ja koolikorralduslikud dokumendid. 5.2. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest, tähtsustab üldinimlikke  väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu ees, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste  vastu). 

5.3. Õpilane esindab ennast ja Kivimäe kooli väärikalt, hoiab kooli mainet avalikus ruumis ja  veebikeskkonnas. 

5.4. Kogunemisele, aktusele ja muudele kooli üritustele lähevad õpilased koos klassijuhataja või aineõpetajaga. 

5.5. Õpilane pöördub õpetaja ja koolitöötaja poole alati „teie“ - vormis. 

5.6. Õpilane tervitab kaasõpilasi, kooli töötajaid ja külalisi. Poisid võtavad kooli sisenemisel  mütsi peast. 

6. Kord õppetunnis 

6.1. Tundi ei hilineta.  

6.2. Koduste ülesannete täitmata jätmisest teavitatakse õpetajat enne tunni algust. Üheskoos  määratakse töö esitamise uus tähtaeg. 

6.3. Tunni alustamiseks ja tervitamiseks õpilane seisab ja külalise sisenemisel tõuseb püsti (kui  õpetaja ei otsusta teisiti). 

6.4. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud  õppeülesannete tähtajalisest täitmisest. Vajalikud andmed õppematerjali omandamiseks saab  õpilane ja tema vanem e-Kooli kaudu.  

6.5. Õpilane on kohustatud suhtuma õppetöösse kohusetundlikult, aktiivselt tunnis osalema  ning mitte häirima klassikaaslaste ega õpetaja tööd. 

6.6. Õpilase isikliku elektroonilise seadme ja telefoni eesmärgipärase kasutamise tunnis  otsustab õpetaja. Probleemide tekkimisel annab õpilane nimetatud esemed õppepäeva lõpuni õpetajate tuppa hoiule. 

6.7. Tunnis ebaviisakalt käitunud ja/või tunni läbiviimist häirinud õpilase võib õpetaja tunnist  eemaldada koos kohustusega viibida õpetaja poolt määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused iseseisvalt.  

6.8. Õpilane osaleb kehalise kasvatuse tunnis ka juhul kui ta on vabastatud. Kui õpilase  tervisliku seisundi tõttu on talle vaja teha tunnis kohandusi, teavitab lapsevanem õpetajat  esimesel võimalusel. 

6.9. Õppetunnis on keelatud süüa, juua ja närida närimiskummi.  

6.10. Klassiruumist lahkudes korrastab õpilane oma laua ümbruse, paneb tooli laua alla ja  viimase tunni lõppedes tõstab selle lauale.  

6.11. Saalis ja õppeköögis peavad õpilased täitma nendes ruumides õppimise ja viibimise  erinõudeid. 

6.12. Üldjuhul tunni ajal WC-s ei käida. 

6.13. Õpetaja võib kehtestada oma tunnis käitumisreeglid, millest ühiselt juhindutakse.  

7. Kord vahetunnis 

7.1. Vahetunnis peab korda korrapidajaõpetaja, kelle korralduste täitmine on õpilasele  kohustuslik.  

7.2. Keelatud on treppidel, koridorides ja klassiruumides jooksmine ning tõuklemine. Samuti  koridori põrandal, akna- ja koolilaudadel istumine. 

7.3. WC-s vajaduseta viibimine ja kogunemine on keelatud. 

7.4. Õuevahetundi minnes riietub õpilane ilmastikule vastavalt ning vahetab jalanõud. (See ei  vabanda tundi hilinemist.) 

7.5. Jalgrattad, tõukerattad seisavad lukustatult rattahoidjas. Igasugu liikumisvahenditega  sõitmine on õuevahetunnis keelatud.  

7.6. Õppetöö ja vahetundide ajal võib õpilane kooli territooriumilt lahkuda vaid õpetaja loal. 7.7. Õpilased viibivad sööklas neile ettenähtud söögivahetunnil koos klassijuhataja (1.-4. klass)  või korrapidaja õpetajaga (5.-9. klass). 

7.8. Toidukord registreeritakse õpilaspiletiga. 

7.9. Õpilane jälgib sööklas isikliku hügieeni reegleid, hoiab lauas korda, austab toitu, koristab  enda järelt kasutatud nõud, ei vii toitu koolisööklast välja. 

8. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite  tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 

8.1. Kool annab tasuta kasutada ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õppekavavälises tegevuses kirjaliku või suulise kokkuleppe alusel. Kokkuleppe koolipoolseks  esindajaks on direktor. 

8.2. Keelatud on viia koolile kuuluvaid õppe-, spordi- ja muid vahendeid koolimajast välja kooskõlastamata klassijuhataja või aineõpetajaga. 

8.3. Õpilane suhtub kooli arvutitesse ja seadmetesse heaperemehelikult. 8.4. Õpilane vastutab tema kasutusse antud kooli vara, õppevahendite ja õpikute otstarbekohase  kasutamise eest. Nende lõhkumise, kaotamise või rikkumise korral hüvitab õpilane tekitatud  kahju.  

8.5. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud õpikud ja õppevahendid  tagastama.

9. Hügieen, tervishoid ja välimus 

9.1. Õpilased ja kooli töötajad hoiavad puhtust, korda ja täidavad üldtunnustatud  hügieeninõudeid.  

9.2. Õpilased kannavad kooli ruumides vahetusjalatseid, mida hoitakse riidest kotis.  9.3. Õpilane riietub puhtalt ja korrektselt õppeasutuse keskkonda sobivalt. Spordiriietust  kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Kooli siseruumides ei kanta jopesid, mütse ega  kapuutse. 

9.4. Koolis on keelatud silmatorkav meik, maniküür, keha liigselt paljastavate riietusesemete  kandmine. Rippuvate ehete kandmine ei ole turvalisuse huvides soovitav. 9.5. Pidulik riietus (soovitavalt must-valge) on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel. 9.6. Kivimäe kooli tekkel on kooli ühtsust väljendav sümbol. Seda kantakse liputoimkonnas,  auvalves ja kooli ametliku tunnussümbolina Eesti Vabariigi ja kooli tähtpäevadega seotud  pidulikel üritustel. 

9.7. Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane nõuetekohast ilmastikule vastavat  spordiriietust ja - jalatseid (ka tunnist vabastatud õpilane). 

9.8. Kõiki õpperuume hoitakse koolipäeva jooksul korras. Klassikorrapidajad annavad  koolipäeva lõpus koristatud klassiruumi üle korrapidajaõpetajale. 

10. Õpilaspileti kasutamine koolis 

10.1. Õpilaspiletit kasutatakse kooli raamatukogus lugeja kaardina. 

10.2. Õpilane registreerib end õpilaspiletiga sööklasse koolilõunale minnes. 

11. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade  ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ja lahendamise kord ning  abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks  11.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed. Selle aluseks on kooli kodukorra täitmine.  

11.2. Kui õpilane sihilikult eirab kodukorra nõudeid, on õpetajal õigus nõuda selgitust ja/või  selgituskirja kirjutamist. Sellest keeldumise või valeandmete esitamise eest võib kool õpilase  suhtes rakendada kodukorras ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid. 

11.3. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks peavad vahetundides  korda korrapidajaõpetajad. 

11.4. Koolipäeva jooksul tekkinud probleemide ja/või kiusamisjuhtumite korral informeerib  õpilane viivitamatult klassijuhatajat, tema puudumisel aineõpetajat, õppealajuhatajat või  direktorit. Vanem pöördub probleemide lahendamiseks esmalt klassijuhataja poole.  11.5. Vajadusel kaasatakse kooli juhtkond, kes võib juhtumi lahendamiseks pöörduda linnaosa  sotsiaal- või lastekaitsetöötaja ning politsei poole. 

11.6. Tõsisematest juhtumitest teavitatakse kooli hoolekogu ja haridusametit. 11.7. Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist  turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja kriisiplaanile.  11.8. Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd  vanemate, koolipidaja ning vajadusel politsei või teiste ametiasutuste ekspertidega.  11.9. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit. 

11.10. Varastamise, esemete rikkumise, kehalise vigastuse tekkimise, kiusamise või  väljapressimise korral esitab vanem avalduse politseile. 

11.11. Kõigil töötajatel on õigus võõraste isikute tuvastamiseks kooli ruumides ja territooriumil  ning vajadusel nõuda nende lahkumist. 

11.12. Kooli ruumides ja territooriumil alkoholi-, narkojoobes, suitsetavatest ja õigusvastaselt  käituvatest isikutest teavitatakse politseid. 

11.13. Hädaolukorrast annab teada alarm. Kõigil kooli töötajatel tuleb tegutseda vastavalt  hädaolukorra lahendamise plaanis olevatele juhistele. 

11.14. Kui alarm hakkab tööle vahetunnis, tuleb õpilastel viivitamatult koolimajast lahkuda ja  spordiväljakule koguneda. 

12. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 

12.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks  ja korrarikkumistele reageerimiseks on kooli territooriumil üles seatud turvakaamerad. 12.2. Salvestist säilitatakse 14 päeva elektrooniliselt piiratud juurdepääsuga infosüsteemis  direktori kabinetis. 

12.3. Kaamera kasutamisest teavitatakse teabekleebiste abil. 

12.4. Salvestistele juurdepääsuõigus on direktoril ja infojuhil.  

12.5. Kaamerate salvestisi võib kooli juhtkond kasutada eriolukordade lahendamiseks. Direktor  väljastab ja näitab vajadusel salvestisi politseile arvestades isikuandmete kaitse seaduses  sätestatud nõudeid. 

12.6. Õppe- ja kasvatusprotsessi kaasajastamiseks ning pidulike ürituste jäädvustamiseks võib  koolis kasutada foto-, video- või helisalvestusi.  

12.7. Enne salvestuste tegemist peab sellest teavitama kooli direktorit ja kõiki isikuid, kelle  tegevust kavatsetakse salvestada. 

12.8. Kui vanem pildistab avalikul üritusel, ei vastuta kool nende piltide töötlemise ja  avalikustamise eest. 

12.9. Kui vanem on andnud (õpilase Kivimäe kooli õppima asudes) kirjaliku nõusoleku  isikuandmete töötlemiseks võib kooli pidulike ürituste videod ja fotod avalikustada kooli  veebilehel ja sotsiaalmeedias (Kivimäe kooli Facebook´i lehel).  

12.10. Klassipilte võib kokkuleppel vanemate ja lastega avalikustada klassi blogides ja  internetipõhistes õpikeskkondades.  

12.11. Avalikule üritusele võib direktori loal kutsuda fotograafi. 

12.12. Tundide ajal filmimine on lubatud vaid haridusprojektide jaoks ja kokkuleppel  õpetajaga. 

12.13. Ainetundides õppe- ja kasvatusprotsessis salvestatut võib taasesitada klassiruumis või  avalikustada laste ja vanemate nõusolekul internetipõhistes õpikeskkondades. 12.14. Termokaamerate kasutamine (kehtestatud direktori 12.11.2020 käskkirjaga nr 1-4/7). 12.14.1 Termokaamera fikseerib ainult siseneja tavapärasest kõrgema kehatemperatuuri. 12.14.2 Kõrgema temperatuuri korral kontrollib korrapidajaõpetaja kaamera näidu õigsust  digitaalse termomeetriga. 

12.14.3 Õpilasele antakse näomask ja kutsutakse kohale medõde, kes teeb kindlaks lapse  tervisliku seisundi. Medõe puudumisel helistatakse lapsevanemale. 

12.14.4 Termokaameralt saadud andmeid ei töödelda. Temperatuuri näite ja kaamera pilti ei  säilitata. 

12.14.5 Juhul kui lapsevanem on keeldunud oma lapse termokaameraga mõõtmisest, tõendab  vanem kirjalikult et laps on terve. Haiguse kahtluse korral hindab lapse seisundit kooli medõde.

13. Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu 

13.1. relv relvaseaduse tähenduses (sh taskunuga, noa ja/või tulirelva laadne ese);  13.2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;  13.3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;  

13.4. aine, mis on alkoholi- ja tubakaseaduse alusel keelatud õpilase vanusest  tulenevalt;  

13.5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks  või võõra asja kahjustamiseks.  

14. Kooli hoiule võetud esemete hoiustamise ja tagastamise kord 

14.1. Õpetajal on õigus võtta isiklik elektrooniline seade, telefon või muu ese hoiule kui seda  kasutatakse viisil, mis takistab või häirib õppetöö läbiviimist. Ese tagastatakse õpilasele või  tema vanemale õppepäeva lõpus.  

14.2. Kui eseme või aine hoiulevõtmine on tingitud käesoleva kodukorra punktist 13, teavitab  kool politseid ja annab keelatud ained ja esemed neile üle.  

15. Õpilaste tunnustamine 

Lisa 2 „Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tunnustamise kord“ 

16. Tugi- ja mõjutusmeetmed 

Lisa 3 „Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete kord“ 

Viimati muudetud 31.10.2021