Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugiteenused

Tugiteenused

Klassijuhataja töö

Õpilaste esmane abistamine ja nõustamine on klassijuhataja ja/või aineõpetaja ülesanne.

Konsultatsioonides/ järeleaitamistundides osalemine

Konsultatsioon on aineõpetaja juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit. Võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks.

Järeleaitamistunnid on kohustuslikud puuduliku veerandihinde saanud õpilastele

Logopeedilist abi annab eripedagoog

Logopeedilise abi eesmärgiks on toetada põhikooli 1.- 9. klassi õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut tulenevalt tema hariduslikust erivajadusest ja võimaldada õpilasel saavutada õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

HEV koordinaatori töö

Korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel.

Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordinaator lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses  ning selle väliselt.

Sotsiaalpedagoogiline abi

Sotsiaalpedagoogilise abi eesmärk on toetada kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilasi. Sõltuvalt vajadusest loob ja koordineerib sotsiaalpedagoog abivajaja ümber võrgustiku

(koolisisese või/ja - välise), mis parimal võimalikul moel toetaks õpilast probleemi põhjuste väljaselgitamiseks ja parimate võimalike lahenduste leidmiseks.

Koolipsühholoogi abi

Koolipsühholoog selgitab välja õpilaste probleemid (testimine ja testitulemuste tõlgendamine, vaatlemine, vestlemine) ja nõustab õpilasi ja nende vanemaid (kuulamine, toetamine, julgustamine, juhendamine jms), vajadusel ka õpetajaid ja koolitöötajaid.

Meditsiiniline nõustamine

Meditsiinilist nõustamist osutab  kooliõde. Tema tegevuse eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi kooli personali ja õpilaste seas.

Huvialaringid

Huviringide töö eesmärgiks on välja selgitada kõrgendatud huvi ja võimetega õpilased ning juhendada neid tegelema oma huvialaga vabal tahtel ja vabal ajal.

Viimati muudetud 23.06.2022