Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eesti keel kui teine keel

Eesti keele õpe on korraldatud lastele alates 3.eluaastast 3 korda nädalas eralditegevusena.

Õpetajaks on Merike Lunden.

Õppetulemusteks 7.aastasel lapsel on:

Kuulamine:

 • reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldustele
 • kuulab ja mõistab kõnet, mis on vahetult seotud õpitud suhtlussituatsiooniga
 • mõistab etteloetud või jutustatud eakohase eestikeelse teksti põhisisu
 • mõistab esitatud küsimusi
 • tunneb õra õpitud/omandatud sõnad ja väljendid ning mõistab neid

Kõnelemine:

 • kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates suhtlussituatsioonides
 • kõneleb õpiotud sõnavara piires, suudab algatada ja lõpetada lihtsamat vestlust
 • vastab küsimustele ning oskab ise esitada lihtsamaid küsimusi
 • moodustab ise lihtsamaid fraase ja lihtlauseid, teab peast mõnda eestikeelset luulstust ja laulu

Lugemise ja kirjutamise oskus:

 • tunneb eesti keele häälikuid ja tähti
 • hääldab korrektselt lihtsamaid häälikuiod
 • tunneb kirjapildis ära mõned eestikeelsed sõnad
 • oskab kirjutada oma nime trükitähtedega

 Eesti kultuuri tutvustamine:

 • teab ja oskab Eesti rahvussümbolitest kirjeldada Eesti lippu, rahvuslille ja rahvuslindu
 • nimetab vähemalt kaks eesti rahvatoitu
 • oskab kirjeldada mõne Eestis tähistatava tähtpäevaga seotud kombeid, sh oma kogemuste põhjal
 • oskab laulda mõnda lihtsamat eesti rahvalaulu
 • tunneb ära eesti rahvarõivad

121549180_5188576441167747_2016926606059051013_n.jpg

Viimati muudetud 13.10.2020