Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt    võimaldada:

  • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö    igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt    lapse individuaalsetest vajadustest;   
  • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste    üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi    vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste    rühmadena;   
  • arendamist sobitus- või erirühmas.   

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes    tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või    erirühma maakondlik nõustamiskomisjon

    Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja    teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78    Lapse    erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused    ja kord

Viimati muudetud 21.08.2018