Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia kodukord

TALLINNA KIVIMURRU LASTEAED

K O D U K O R D

 LASTEAEDA TULEK JA LAHKUMINE

o Tallinna Kivimurru Lasteaed on avatud 6.30- 18.30.

o Laps tuleb lasteaeda hommikul koos täiskasvanuga, kes annab lapse isiklikult õpetajale üle.

o Lapse haigestumisel või puudumisel muudel põhjustel teavitab lapsevanem lasteaeda.

o Peale haiguse lõppemist informeerib vanem õpetajaid, mis päeval laps tuleb lasteaeda, et lapse saaks õigeaegselt toitlustusnimekirja kanda.

o Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema käitumist mõista.

o Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt!

o Laps lahkub lasteaiast koos lapsevanemaga (või volitatud isikuga, kellest vanem on eelnevalt õpetajat teavitanud).

o Lahkudes nii rühmast kui õuest, jätame hüvasti õpetajaga. Ärge lahkuge lasteaiast rühma õpetajaga kontakti võtmata.

o Kõik lasteaia territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel värava.

o Lapsevanemate kontaktandmete muutumisel palun teavitada sellest rühma õpetajat ja direktorit.

o Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust. Lapsevanem, osaledes pereüritustel, saabub kohale õigeaegselt ja ei häiri laste tegevuse jäädvustamisega ürituse õhkkonda.

TOITLUSTAMINE

o Toitu serveeritakse kolm korda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.

o Lapsevanem annab lasteaia õpetajale teada lapse erivajadusest (allergia, arsti ettekirjutused, jne).

LAPSE RIIETUS

o Lapsel peaks olema ilmale sobilik ja kergesti selga pandav lihtsate kinnitustega õueriietus.

o Lapsel on alati rühmas olemas vahetusjalatsid, võimlemisriided, taskurätik/salvrätikud, kamm ja vahetusriided. Lapse riietus on mugav ja puhas.

o Sõimelapsel on kapis mähkmed (vajadusel).

o Õues viibimisel on vajalikud eraldi riided ja kindad, mis tohivad mängu käigus määrduda.

o Soovitame laste riided ja jalanõud markeerida.

o Õues käies kannab laps peakatet. Ka suveperioodil on vajalik kaitsta lapse pead päikese eest.

o Pikad sallid lapsel on keelatud.

MAKSUKVIITUNG

o Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidurahast (kui laps ei ole tallinna elanike registris).

Kohatasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 79,79 eurot kuus (2022.a.). Kohatasu vabastamiseks võib täita taotlusi.

Toitlustustasu:
Lapse päeva maksumus sõimerühmas on 1,70 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot. 

o Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei võeta.

o Lapsevanem saab arve e-posti aadressil. Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.

o Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu. Lasteaiatasu maksmata jätmisel rohkem kui 2 kuud, on lasteaial õigus laps nimekirjast välja arvata.

o Makseraskuste korral palume võtta ühendust lasteaia direktoriga.

LAPSE TERVIS

o Silmnähtavalt haiguse tunnustega (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) last võib mitte lasteaeda vastu võtta.

o Lasteaias haigestunud lapsele kutsutakse vanem vastu viivitamatult.

o Õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta.

MÄNG JA ÕUESOLEK

o Lasteaeda võib mänguasjade päeval (reedel) kaasa tuua isiklikke mänguasju, arvestades, et õpetaja ei vastuta nende katkimineku eest ja oma mänguasjadega lubatakse ka teistel mängida.

o Kaasa toodud tõukeratta/kelgu säilimise eest rühmaõpetaja ja lasteaed vastutust ei kanna.

o Ei ole lubatud isiklike jalgrataste ja rulluiskude kasutamine lasteaias, et vältida traumasid ja tagada teiste laste turvalisus. Tõukerattaga sõitmisel kiiver on kohustuslik!

o Tungivalt soovitame lapsele kuld- ja hõbeehteid mitte panna, et vältida traumasid. Kui religioossetel või muudel põhjustel arvab lapsevanem, et laps peab kaelas kandma risti või muud sümbolit, peab lapsevanem arvestama, et võimaliku trauma või ehte kadumise korral õpetaja vastutust ei kanna.

LASTE SÜNNIPÄEVAD

o Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva.

o Lapse sünnipäeval ja teiste pidude ajal tohib tuua komme, küpsiseid ja muid maiustusi vabrikupakendis, millel on ära näidatud säilivusaeg.

o Omaküpsetatud kooke palume lasteaeda mitte tuua (tervisekaitse nõue).

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA

o Lasteaed on lapsele teiseks koduks, hoidkem ja austagem siis vastastiku seda kodu, tema rahu ja korda.

o Lapsevanemale pakutav üldinformatsioon on välja pandud üldkoridoris paiknevatele seinalehtedele. Rühmades on lastevanematele vajalik info seinalehtedel.

o Lapsevanem võtab võimalusel osa lapse pidudest: Lapsel on kõige olulisem peol näha oma vanemaid.

o Kõik lasteaia töötajad ühise meeskonnana aitavad lastevanematel kasvatada ja arendada lapsi.

o Lasteaia jaoks on oluline saada tagasisidet lastevanematelt. Püüame arvestada lastevanemate arvamusega edasise töö kavandamisel ja korrigeerimisel.

o Baasharidus omandatakse peamiselt kodus. Selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekonnas tehtavat kasvatustööd toetatakse ja täiendatakse lasteaias. Lapse areng ja turvalisus on lastevanemate ja lasteaia kollektiivi tiheda koostöö eesmärgiks.

OOTAME LASTEVANEMATE AKTIIVSET OSAVÕTTU LASTE IGAPÄEVAELU KORRALDAMISEL JA ÜHISÜRITUSTE LÄBIVIIMISEL!

Viimati muudetud 28.04.2022