Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teenuste hinnad ja soodustused

Teenused ja hinnad        

Lasteaed

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks. Vanema osa määraks on 2022. aastal 79,79 euro kuus.

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu. Toitlustamise maksumus Tallinna Kivimurru Lasteaias on:

· 1,80 euro päevas sõimerühmas

· 2,10 euro päevas aiarühmades

Alus: Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu 24.03.2017 protokoll nr 2-3/2.

Tallinna Kivimurru Lasteaias osutab toitlustamisteenust alates 01. septembrist 2017.a. Mervir OÜ.

Kohatasust vabastamine

Soodustused kohatasule

Vähekindlustatud perekonnad võivad taotleda soodustust kohatasule. Selleks peab täitma vastava avalduse ja selle kinnitama sotsiaalosakonnas. Lasteaia direktor võib vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrusele nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"  anda soodustust kuni 80 %.

Toitlustuskulud

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,70 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem ja vahe katab lasteaed eelarvest (iga lapse kohta 0,10 eurot).

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80%      kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Lasteaia ruumide rent

12.04.2013 kabineti kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 4,00 euro (60 min). Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319.

Lehekülge haldab:

Olesja Tandorf, Tallinna Kivimurru Lasteaia direktor 53071872, kivimurru@kivimurru.edu.ee 

Viimati muudetud 28.04.2022