Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tegevuskava 2021-2022

 

TALLINNA KIVIMURRU LASTEAIA

tegevuskava "Roheline Kool"

2021 - 2022

 

ÜLDANDMED

Lastepäevakodu nr. 66 avati 28. augustil 1959. aastal. 1999. aasta novembrist alates kannab meie asutus nime Tallinna Kivimurru Lasteaed.

Aadress: Majaka 32

Tallinn, 11412

Registrikood: 75017047

Telefon/faks: 6 381 598

E-post: kivimurru@kivimurru.edu.ee

Tallinna Kivimurru Lasteaed on neljarühmaline munitsipaallasteasutus, mis asub Tallinnas, Lasnamäe Linnaosas, Majaka tänaval 32. Registreerimisnumber 75017047. Lasteaed omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 4807HTM, 03.09.2007.a..

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles. Lasteaed on avatud tööpäevadel 06.30-18.30. Töötavad 4 rühma: 1 sõime-, 1 liit ja 2 aiarühma. Lasteaia koosseisus on 18 töötajat, lasteaias käib 92 last.

Tallinna Kivimurru Lasteaed on üks vanimaid Tallinnas Lasnamäe linnaosas tegutsevaid lasteaedu. Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: ta paikneb elamurajooni sees, kesklinnaga ühendavad transpordimarsruudid, lähedal on Kadrioru ja Pae park.

 

ÜLEVAADE

Tänapäeval tähtsal kohal on mitmekülgsus, arenemisvõime, loovus. Pidevalt esitatakse uusi nõudeid ja väljakutseid kasvava põlvkonna kasvatamiseks. Seoses sellega on vaja individuaalne lähenemine ning mitmekülgne lapse arendamine.

Tänapäeva lasteasutus vastutab keskkonnakaitse propageerimise eest nii laste kui ka nende vanemate seas. Tallinna Kivimurru Lasteaed avatud värsketele ideedele, oleme suunatud sellele mida väärtustatakse seltskonnas.

Koolieelne iga on tähtis periood looduskaitse käitumise kujundamiseks. Lasteaias harjutame keskkonnakaitse käitumist mängulises vormis, korraldame üritused ja organiseerime  väljasõidud. See aitab seletada looduskaitse mõiste, selle tähenduse, moodustada lastel ja peredel keskkonnakaitse elustiili.

Lasteaia personal on igapäevatöös palju seotud keskkonnakaitsega. Me vastame ja muretseme ümbritseva looduse eest. Me loome oma lasteaias looduse sõbraliku keskkonna, kus lastel on hea olla.

 

KESKKONNAKAITSE EESMÄRK

Rohelise kooli laps on nii füüsiliselt ja psühholoogiliselt valmis keskkonnakaitsemiseks.

 • Lapsel on selge ettekujutus loodusekaitse eluviisist.
 • Laps teab ning rakendab ellu loodusekaitse eluviisi võtteid.
 • Laste vanemad on aktiivselt kaasatud loodusekaitse töösse.
 • Lasteaias toetatakse personali loodusekaitsest.

 

KESKKONNAKAITSE MISSIOON

 Kivimurru lasteaia missioon on toetada tervet ja turvalist lapsepõlve, soodustada inimese arengut läbi üldinimlike väärtuste.

KESKKONNAKAITSE VISIOON

 Kivimurru lasteaed on usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv haridusasutus.

VÄÄRTUSED

 • Koostöö- ühtsus on jõud!
 • Turvalisus- koht, kus on hea olla!
 • Areng- tahe muutuda ja õppida!
 • Innovaatilisus- uuendusmeelsus ja kaasajastamine!

 

2021-2022 aastas tegeldakse lasteaias kolme teemaga:

ANALÜÜS

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaia tegevuses on arvestatud loodusekaitse eesmärkidega. Lasteaia

Rohelise kooli töörühm koordineerib tegevust ja kontrollib eesmärkide täitmist. Samuti töörühm koos lasteaia juhiga analüüsib tegevust, kontrollib eesmärke, dokumenteerib tulemusi. Tegevus suunatud parendamisele. Õppetegevus lasteaias on korraldatud toetudes loodusekaitse printsiibile. 

Tallinna Kivimurru Lasteaed osaleb rohelise kooli programmis alates 1.septembrist 2018 a.

Parendamist vajavad aspektid:

- tegevuse arenemine, töörühma töö täiustamine

- rohelise kooli hindamissüsteemi loomine, rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

 

PERSONALI JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suure staažiga õpetajad. Asutuses on loodud soodsad töötingimused. Riskianalüüs on koostatud, tegevuskava uuendatakse kord aastas ja rakendatakse kontrolli all. Toimub süstemaatiline arendustöö personaliga.

Parendamist veel vajavad aspektid:

- positiivse mikrokliima toetamine kollektiivis

- tunnustamine õpetajaid kelle rühma tegevus on rohkem suunatud loodusekaitse temaatikale

- tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed koos perega tihti võtavad osa loodusekaitse ürituses

- töötajate keskkonnakaitse eluviisi toetamine

 

KASVUKESKKOND

Tänane seis:

Lasteaia juhtkond analüüsib pidevalt vara seisundi. Inventuuride iga- aastase tulemuste põhjal koostatakse täpne plaan olemasolevate varade olemasolu, uuendamise vajaduse ja edaspidise kasutamise kohta. Majandusjuhataja, kes on töökeskkonna- ja tervisenõukogu esimees viib läbi riskianalüüsi, mille käigus töötajad ja hoolekogu liikmed hindavad töö- ja õpikeskkonnas esinevaid ohuallikaid.

- Lapsed jalutavad õues iga ilmaga ja järgivad looduse muudatused

- Õues olekul lapsed koristavad, aitavad koristada (lehed, lund, puuoksad, kommipaberid jne)

- Lasteaiaterritooriumil on loodud aed, kus iga rühm kasvatab juurvilju, lilled, marjad

- On uuendatud looduserada (16 looduspunkti ja suur kaart)

- Loodusepunktides on vajalik info looduseobjekti kohta, luuletus, mäng jne

- Majahoidja kujundab lillepeenrad, lõikab põõsad

- Regulaarne teavitus rohelise kooli üritustest lastele, vanematele ja töötajatele

- Õppetunnid lastele (Viimsi ja Nõmme loodusemajades, looduskaitse muuseumis)

- Rühmades kehtivad kokkulepitud reeglid toas ja õues

- Rühmas on mänguasjad ja lauamängud, mis toetavad loodusekaitse haridust

 

Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse üritus loodusekaitse teemadel.

Loodusekaitse tegevuskava teemad:

 • Loodus on meie kodu
 • Loomad meie kodus
 • Loomad metsas
 • Taimed meie kodus
 • Taimed metsas/looduses
 • Mürgistest taimedest
 • Looduskaitsepäev
 • Loomadekaitse päev
 • Punane raamat
 • Käitumine metsas/looduses
 • Prügi meie ümber
 • Prügi sorteerimine ja taaskasutus

Parendamist veel vajavad aspektid:

- 1 kord kuus kõikides rühmades organiseeritakse üritus loodusekaitse teemadel

- Õue ala tegevus on eesmärgistatud loodusekaitse mõttes

- Laste väljasõidud loodusele

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suurekogemusega õpetajad. Õppetegevus teostatakse toetudes koolieelse hariduse õppekavat. Õpetajate tegevus suunatud laste loodusekaitse eluviisi arendamiseks. On välja töötatud ja töösse rakendatud üldine laste arengu hindamissüsteem.

 • Iga rühm töötab päevakava järgi, kus on määratletud lapse eale vastav

päevarütm, kus vahelduvad lapse igapäeva toimingud ja õpetaja poolt planeeritud tegevused

 • Igas rühmas on rühmareeglid
 • Rühmade päevakavad on paindlikud – vajadusel võib päevakava muudatusi teha.
 • Õppeaasta eesmärkides on üks eesmärk seotud loodusekasvatusega.
 • Õppetöö ained on seotud omavahel ja kõik tegevused viiakse läbi mänguliselt.
 • Koostöös õpetajatega (rühma-, muusika- ja liikumisõpetaja) toimuvad regulaarselt lastele

huvitavaid üritusi.

Tallinna Kivimurru Lasteaias jälgivad järjekindlalt laste looduse sõbralikkuse arengut:

 • Pidevalt seletatakse lastele tähtsamad keskkonnakaitse käitumis reeglid;
 • lasteaia õppekavas on teema töö aias, taimede kasvatamine, koristamine õues;
 • toimub mängumaailma rikastamine läbi õppekäikude ja ekskursioonide.

 

Lasteaias toimub süstemaatiline loodusetöö lastega:

- toimub kilpkonna eest hoolitsemine rühmas Tähekesed

- toimub looduse nurga jälgimine

- toimub toalillede kastmine

- toimub taimede istutamine ja kasvatamine õues

- toimuvad lillepeenra ja aia hooldustööd

- toimus uurimistööd looduspunktides

- lapsed osalevad linnaosa ja linna õppepäevadel ja üritustel

- sügisel ja kevadel käivad vanemad rühmad koos vanematega matkamas.

Parandamist vajavad aspektid:

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja ekskursioonid

- on välja töötatud didaktiline materjal

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias on korraldatud koostöö lapsevanematega, Sikupilli asumi seltsi lasteaedadega, Pae gümnaasiumiga, Barca merekooliga, Viimsi loodusmajaga ja Nõmme loodusmajaga, mis aitavad täita püstitatud eesmärke. Regulaarselt viiakse läbi uuringud kõigi huvigruppidega, toimub tagasiside analüüs ja edasise töö on parendus.

Aasta kavas on järgmised ühised üritused:

AEG

ÜRITUS

AUGUST

SEPTEMBER

 

 

 

Spordi nädal.

Iga teisipäev hommikuvõimlemine koos vanematega.

Teatrietendus muinasjutt “Üks nõuduslik lugu”.

Fotonäitus “Kuidas ma tugevdasin oma tervist”.

OKTOOBER

 

 

Personaali matkaretk Viru rabasse. “Hingeline Tervis”.

Joonistused, vestlused vee kasust.

NOVEMBER

 

 

 

Isadepäeva tähistamine. Muraste Looduskool. Jalutamine õhtuses metsas laternatega).

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

Mardipäev ja Kadripäev.

Vesi inimese elus (katsed veega).

 

DETSEMBER

 

Eri rahvaste muinasjuttude lugemine.

JAANUAR

 

Talisport.

Tervise nädal.

VEEBRUAR

 

 

104.a. Eestimaa.

Meister-klass- Tutvumine maailma kultuuriga. Eri rahvaste köök, muinasjutud, kombed.

MÄRTS

 

 

 

Vesi.

22.märts -Baltimere päev.

Mere elanikud, taimed.

Mere ökoloogia. Ohutus vee peal.

Näitus mere teemal (joonistused, fotod).

APRILL

 

Juurviljade istutamine peenrale.

Taotlemine "Õppeaiad".

Spordinädal.

22.aprill - Maa päev.

MAI

Peenarde eest hoolitsemine.

Parandamist vajavad aspektid:

- koostöö teiste lasteasutustega rohelise kooli võrgustikus

- loodusemajade ja loodusekaitsemuuseumi külastamine koos vanematega

- lastevanemate osavõtuga rohelise kooli  ürituste arvu suurendamine

- töö lastevanematega keskkonnakaitse eluviiside edendamise alal on täiustatud

- on valminud loodusekaitse teemaline projekt

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaed on varustatud kogu vajalikuga, et täita püstitatud eesmärgid rohelise kooli eluviiside edendamisel. Lastele, vanematele ja personalile on tagatud huvi ja ettevalmistus.

Parandamist veel vajavad aspektid:

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud looduserada

- õuealal on loodud aed taimede kasvatamiseks

TEGEVUSKAVA

Strateegiline   juhtimine

- rohelise   kooli töörühma loomine, tegevuse arenemine, töörühma töö täiustamine

- rohelise   kooli hindamissüsteemi loomine, rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

rohelise   kooli keskkonna töörühma

✓    kinnitamine

✓    tegevuse arenemine

✓    töö täiustamine

 

 

*

 

 

 

*

*

Direktor

 

 

rohelise   kooli hindamissüsteemi

✓    täiustamine

✓    rakendamine

✓    analüüsimine ning täiendamine

 

 

*

*

 

 

 

*

*

Direktor

 

 

 

Personali   juhtimine

- positiivse   mikrokliima toetamine kollektiivis

-   tunnustamine õpetajaid kelle rühma tegevus on rohkem suunatud loodusekaitse   temaatikale

-   tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed koos perega tihti võtavad osa   loodusekaitse ürituses

-   töötajate keskkonnakaitse eluviisi toetamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

Motivatsioonisüstemi   täiustamine:

-       tunnustamine õpetajaid kelle rühma   tegevus on rohkem suunatud loodusekaitse temaatikale

 

 

*

 

 

*

Direktor

 

 

100

 

 

Eelarve

Motivatsioonisüstemi   täiustamine:

-       tunnustamine vanemaid kelle   laps/lapsed koos perega tihti võtavad osa loodusekaitse ürituses

 

 

*

 

 

*

 

Direktor

 

 

100

 

 

Eelarve

Pedagoogilise   personali koolitused ja seminarid

 

*

 

*

Direktor

 

50

Eelarve

Personalile   on planeeritud:

-       retk loodusele

-       koolitused programmist „Roheline   kool“ keskkonnatöörühmale

 

     *

 

 

*

Direktor

 

 

200

50

 

Eelarve

Ressursside   kulu analüüs

 

*

majandusjuhataja

 

 

Küsimustik   õpetajatele:

-   Elurikkus

-   Globaalne kodakondsus

 

*

 

 

*

direktor

 

 

 

Kasvukeskkond

- 1 kord kuus kõikides rühmades organiseeritakse üritus   loodusekaitse teemadel

- õueala tegevus on eesmärgistatud loodusekaitse mõttes

- laste väljasõidud loodusele

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

On viidud   läbi üritused loodusekaitse teemadel (vanemad rühmad)

-       kava koostamine

-       läbiviimine

-       tulemuste ja läbiviidud   õppetegevusi analüüs

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

Direktor

Rohelise   kooli töörühm

 

 

On täiustatu   loodusrada

*

 

Direktor

100

Eelarve

 

 

 

 

 

 

 

Õppe-   ja kasvatustegevus

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja   ekskursioonid

- on välja töötatud didaktiline materjal

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

On välja   töötatud kontrollsüsteem õuesõpe üle:

-       Õuesõppe tegevuse kontroll

-       Süsteemi töö analüüs

-       Süsteemi töö parandamine

 

 

*

 

*

 

 

 

 

*

*

Direktor

 

 

On välja   töötanud laste matkade marsruudid

 

*

 

keskkonnatöörühm

 

 

Vanem rühm   koostab ekskursioonide kava

*

*

 

Direktor

Rühma   õpetajad

 

 

On välja   töötanud loodusrada kasutamise õppekava:

-   loodusrada kasutamise analüüs

-   loodusrada kasutades õppetundide läbiviimise metoodika täiustamine

 

 

*

 

 

 

*

 

*

Direktor

 

 

 

2   vanemates rühmates on kasutamisel mapid, kus on õuesõppe tulemused

 

 

*

 

 

*

Direktor

 

 

On   väljatöötanud looduse uurimise kartoteek igale vanuserühmale

*

 

*

 

Direktor,

keskkonna   töörühm

 

 

 

Koostöö   huvigruppidega

- koostöö teiste lasteasutustega rohelise kooli   võrgustikus

- loodusemajade ja loodusekaitsemuuseumi külastamine koos   vanematega

- lastevanemate osavõtuga rohelise kooli  ürituste arvu suurendamine

- töö lastevanematega keskkonnakaitse eluviiside   edendamise alal on täiustatud

- on valminud loodusekaitse teemaline projekt

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

Koostöö ja   osalemine

ühisprojektides   programmis „Roheline kool“ programmi lasteaedadega (Asunduse, Sikupilli)

 

 

 

*

Direktor

 

 

Õppetegevused   Pae gümnaasiumi õpilaste poolt

*

*

keskkonna   töörühm

 

 

On kasutamisel   matkade marsruudid

*

*

 

keskkonna   töörühm

 

 

Viimsi   loodusmaja lodusrada Tädu kasutaine

 

*

direktor

 

 

õppetegevus   Barca merekoolis

*

*

keskkonna   töörühm

 

 

On   koostanud matkade tegevuskava

-       Tegevuse analüüs

-         Ürituste   kava on täiustatud

 

 

*

 

 

 

*

 

keskkonna   töörühm

 

 

infostend programmi   „Roheline kool“ kohta on kasutamisel ja lisab uus info pidevalt

*

*

keskkonna   töörühm

 

 

Talgud   lastevanematega

 

*

Direktor

 

 

 

Ressursside   juhtimine

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud looduserada

- õuealal on loodud aed taimede kasvatamiseks

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2021

2022

 

 

 

Personaalile   soodsa töökeskkonna loomine:

-       Retk loodusele personalile

 

 

*

 

 

 

Direktor

 

 

 

200

 

 

Eelarve

On täiustatud   loodusrada

 

*

Direktor

100

Eelarve

Territoorium   on varustatud

vaatlemisseadmetega:

-       päikesekell

-       tuulelipp

*

*

keskkonna   töörühm

 

 

Tellitud   buss lasteaia lastele loodusele väljasõitmiseks:

-        talvine   matk

-        avatud   tegevus programmi „Roheline Kool“ raames

 

 

*

 

 

 

*

Direktor

300

Eelarve

Seemnete   ja taimede soetamine laste aeda korraldamiseks

 

 

*

Direktor

100

eelarve

 

Tegevuskava uuendamise kord

Tegevuskava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal Tallinna Kivimurru Lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu istungitel septembrikuus. Tegevuskava korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamisest ja lastevanemate anketeerimisest.

Tegevuskava koostajad:

 • Merike Lunden, õppealajuhataja
 • Oksana Lillevyali, õpetaja
 • Olesja Tandorf, direktor
 • Svetlana Bõtskova, õpetaja
 • Anna Aksjonova, lapsevanem

 

Viimati muudetud 28.04.2022