Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tegevuskava 2021-2022

TALLINNA KIVIMURRU LASTEAIA

TERVISE TEGEVUSKAVA

2021 - 2022

  

ÜLDANDMED

Lastepäevakodu nr. 66 avati 28. augustil 1959, aastal. 1999. aasta novembrist alates kannab meie asutus nime Tallinna Kivimurru Lasteaed.

Aadress: Majaka 32

Tallinn, 11412

Registrikood: 75017047

Telefon/faks: 6381598

E-post: info@kivimurru.edu.ee

Tallinna Kivimurru Lasteaed on neljarühmaline munitsipaallasteasutus, mis asub Tallinnas, Lasnamäe Linnaosas, Majaka tänaval 32. Registreerimisnumber 75017047. Lasteaed omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 4807HTM, 03.09.2007.a..

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles. Lasteaed on avatud tööpäevadel 06.30-18.30. Töötavad 4 rühma: 1 sõime-, 1 liit ja 2 aiarühma. Lasteaia koosseisus on 17 töötajat, lasteaias käib 92 last.

Tallinna Kivimurru Lasteaed on üks vanimaid Tallinnas Lasnamäe linnaosas tegutsevaid lasteaedu. Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: ta paikneb elamurajoonis, kesklinnaga ühendavad transpordimarsruudid, lähedal on Kadrioru ja Pae park.

 

ÜLEVAADE

Tänapäeval tähtsal kohal on mitmekülgsus, arenemisvõime, loovus. Pidevalt esitatakse uusi nõudeid ja väljakutseid kasvava põlvkonna kasvatamiseks. Seoses sellega on vaja individuaalne lähenemine ning mitmekülgne lapse arendamine.

Tänapäeva lasteasutus vastutab tervisliku eluviisi propageerimise eest nii laste kui ka nende vanemate seas. Tallinna Kivimurru Lasteaed on avatud värsketele ideedele, oleme suunatud sellele mida väärtustatakse seltskonnas.

Koolieelne iga on tähtis periood individuaalse tervisekäitumise kujundamiseks. Lasteaias harjutame tervisekäitumist mängulises vormis, korraldame üritusi ja organiseerime väljasõite. See aitab seletada tervise mõistet, selle tähendust, moodustada lastel ja peredel terviseelustiili.

Lasteaia personal on igapäevatöös palju seotud terviseedendusega. Me vastutame ja muretseme laste hea tervise ja arengu eest. Me loome oma lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, kus lastel on hea olla.

 

TERVISEDENDUSE EESMÄRK

Terve ja aktiivne laps, kes on nii füüsiliselt ja psühholoogiliselt valmis kooliõppeks.

Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist.

Laps teab ning rakendab ellu tervisliku eluviisi võtteid.

Laste vanemad on aktiivselt kaasatud terviseedendusalase töösse.

Lasteaias toetatakse personali emotsionaalset ja psühholoogilist tervist.

 

TERVISEDENDUSE MISSIOON

Meie missiooniks on füüsiliselt arenenud ja emotsionaalselt terve laste kasvatamine ja arendamine.

 

TERVISEDENDUSE VISIOON

Tallinna Kivimurru Lasteaed on tervist väärtustav lasteaed, kus lapsed, nende

vanemad ja töötajad saavad ennast loominguliselt teostada, tunnevad ennast tervena ja õnnelikuna.

 

 

TEGEVUSKAVA ESMÄRGID KOLMEKS AASTAKS

 Strateegiline juhtimine

 

- terviseedenduse töörühma loomine, tegevuse   arenemine, töörühma töö täiustamine

- terviseedenduse hindamissüsteemi loomine,   rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

 

Personali juhtimine

 

- positiivse mikrokliima toetamine kollektiivis

- tunnustamine õpetajaid kelle rühma on suurema   koosseisuga käib lasteaias aasta jooksul

- tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed tihedamini   käib7vad lasteaias aasta jooksul

- töötajatele spordieluviisi toetamine

 

Kasvukeskkond

 

- Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse   üritus traumaennetuse teemadel

- Õueala on turvaline

- Ohutusõpetus lastele  (esmaabi,   tervisemuuseumi õppetunnid, õppeevakueerimine jne)

 

Õppe- ja kasvatustegevus

 

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja   ekskursioonid

- igal rühmal on loodud ning pidevas täienduses   terviseedendusteemaline blogi

- on välja töötatud didaktiline materjal

 

Koostöö huvigruppidega

 

- koostöö teiste lasteasutustega terviseedenduse   võrgustikus

- basseini, jäähalli külastamine koos vanematega

- lastevanemate osavõtuga terviseedendusürituste   arvu suurendamine

- töö lastevanematega tervislike eluviiside   edendamise alal on täiustatud

- on valminud terviseedenduseteemaline projekt

 

Ressursside juhtimine

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud liikluseeskirjaalane   märgistus

- õuealal on loodud mini loodusrada

- lasteaia territoorium on varustatud   välisvalgustusega

Viimati muudetud 10.11.2021