Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Klastri materjalid

Klastri materjalid

Klaster - kellele ja miks?

Kui sama või sarnase tegevusalaga ettevõtted tunnetavad vajadust ühiselt tegutseda ja see viib ühiste eesmärkide määratlemise, ühiste tegevuste kavandamise ja elluviimiseni, on tekkimas klaster. Lisaks erasektorile on klastriarenduses on oma roll ka avalikul ja kolmandal sektoril. Kui erasektor peaks olema peamiseks koostöö algatajaks ja kolmas sektor (tugiorganisatsioonid) aktiivseks koostööpartneriks, siis avaliku sektori roll on luua eelkõige süsteemsed, koostööle orienteeritud toetusmehhanismid ja lihtsustatud protsessid klastrikoosluste arenguks.

Klastrite toetamine riiklikul tasandil

Eestis toetab klastreid ja ühistegevust riiklikul tasandil Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kolme programmi raames: tehnoloogiaarenduskeskuste programm, klastrite arendamise toetamise programm ja kompetentsikeskuste programm. Klastrite arendamise programmi eesmärgiks on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine läbi klastri koostööprojektide elluviimise, misläbi suureneb ettevõtete lisandväärtus, lisandub uusi tooteid ja teenuseid, suureneb ekspordikäive ning edeneb koostöö sama ja eri sektorite ettevõtete vahel ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Riiklike toetusvõimaluste ning toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda siin.

Klastrite toetamine kohalikul tasandil  Tallinna_Ettevotlusamet_logo_RGB.jpg

Ka kohalik tasand saab kaasa aidata klastrikoosluste arengule. Nii on Tallinna linn aastatel 2009-2014 pakkunud piirkonna võtmevaldkondade klastritele võimalust vähendada klastriprojekti omafinantseeringut linna toel.  Toetuse andmise eesmärgiks on olnud Tallinna piirkonna ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine läbi klastri koostööprojektide elluviimise. Toetust said EAS-i poolt positiivse rahastamisotsuse saanud projektid, mille konsortsiumisse kuuluvatest äriühingutest moodustasid vähemalt 50% äriühingud, kelle asukoht on Harjumaal, ning mille puhul on tegemist ühega eelisarendatavatest valdkondadest: 1) teenusmajandus (sh loomemajandus, turism, transport ja logistika, terviseteenused, finantsteenused; 2) tulevikutehnoloogiad (sh tervisetehnoloogiad, mehhatroonika, keskkonnatehnoloogiad); 3) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eelmainitud valdkondi läbivalt. Toetatud projektidega saab tutvuda siin.

Lisaks klastrite arengu toetamiseks eraldatud finantsstiimulile (klastriprojektide kaasfinantseerimise toetus) ning loodud klastrite ühisplatvormile www.estonianclusters.ee pakub Tallinna linn ka muid võimalusi valdkondadeülese koostöö edendamiseks ning klastrite konkurentsivõime tõstmiseks. Üheks näiteks on ka 2012. aastal käivitatud KLASTRIKLUBI projekt, mille eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.

Viimati muudetud 21.02.2024