Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kodukord

Kodukorra aluseks on:
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.
Alushariduse raamõpekava.

Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjale (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.


 Hea lapsevanem!
Te valisite oma lapse esimeseks haridusasutuseks Tallinna Muinasjutu Lasteaia. Täname!
Igas kodus on omad väärtused ja reeglid, millest kinnipidamine tekitab perekonnas turvatunde. Nii on ka meie lasteaias omad väärtused ja head tavad, millest juhindumine aitab Teil ja Teie lastel tunda end meie juures kindlalt ja turvaliselt.
Selleks, et laps kohaneks kiiremini ja tunneks end uues keskkonnas turvaliselt on oluline, et valmistaksite teda eelnevalt ette lasteaeda tulekuks.

1. Palun tutvuge eelnevalt päevakavaga ja lähendage sellele oma kodune päevakava.
2. Uurige, milline on lasteaias pakutav toit (menüü) ja tutvustage lastele neid toite.
3. Varuge endale aega lapse uue situatsiooniga harjumiseks.

•  Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 -19.00. Sõimerühm on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00. Sõimerühma lastel on võimalus viibida lasteaias kuni kella 19.00-ni (kõrval olevas rühmas).
• Õppetegevused algavad kell 9.00. Palume lasteaeda tulla hiljemalt 8.50.
 • Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 18.50, et jõuaks last rahulikult riietada. Kui juhtub, et Te ei jõua kella 19.00-ks lasteaeda lapsele järele, teavitage sellest koheselt õpetajat.
• Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
• Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat
• Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis rühma töötaja võtab ühendust lapse vanematega telefoni teel ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.
• Lasteaeda tulles sisendage lapsele rõõmsat meeleolu. Olge ka hommikul lapsest lahkudes helge ja heatujuline, see kandub lapsele märkamatult üle.
• Kui Teie perekonnas on toimunud või toimuvad suuremad muutused ja erakordsed sündmused, siis palun teavitage õpetajat, et ta saaks paremini mõista lapse käitumist ning tagada talle kõige parema ja turvalisema olemise.
• Last lasteaeda tuues andke kindlasti teada tema hommikusest meeleolust. Mure korral võite alati meile helistada ja küsida lapse käekäigu kohta.
• Kui laps ei tule mingil põhjusel lasteaeda, palume kindlasti helistada ja meile sellest teatada hiljemalt kella 9.00 hommikul. Teavitada lasteaia telefonile.
• Pärast haigust teavitage palun rühma õpetajat, millal laps lasteaeda tuleb.
• Lapse lasteaeda toomine ja viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi segada laste une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi (vastavalt määrusele nr 61 §14 p6 Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale. Määrus vastu võetud 24.09.2010).  Kui laps tuuakse lasteaeda peale kella 9.00, teavitage sellest rühma õpetajat.
• Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul lasteaeda tulles isiklikult õpetajale üle.
• Õhtul järgi tulles toimib samuti. Kui lapsele tuleb õhtul järgi keegi teine täiskasvanu, siis teavitage kindlasti sellest hommikul rühma õpetajat.
• Rühma õpetajal on õigus last mitte vastu võtta, kui lapsel ilmnevad silmanähtavad haigustunnused (lööve, nohu, köha, silmapõletik jne).

Lapse riietus
• Tooge palun laps lasteaeda puhaste riiete ja korrastatud välimusega.
• Ei ole halba ilma, vaid halvasti valitud riided.
• Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud. Palun riietega laps vastavalt ilmale.
• Jahedamal perioodil pange kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist, soovitavalt labakud. Sõrmikuid võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
• Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mis on lapsele parajad ja mida saab kergesti jalga panna (soovitatavalt kinnituskrõpsudega, heledate taldadega). Ei soovita pehme tallaga susse.
• Rühmas vajab laps tagavaraks 1-2 paari vahetusriideid. Kui laps ei käi veel potil, on soovitatav panna lapsele jalga püksmähkmed. Nii on lapsel neid ise kergem jalast võtta.
• Suveperioodil vajab laps õues käimiseks õhukest mütsi või rätikut, mis kaitseb teda päikese eest.
• Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
• Alates aiarühmast on vaja lapsel liikumistegevuseks vastavad võimlemisriided ( T-särk, püksid, jalanõudest kinnised kummitallaga jalanõud).

Söömine
• Lasteaias pakutakse toitu kolm korda päevas: hommikusöök, lõuna, oode. Õhtusöögi sööb laps kodus.
• Lasteaias koheldakse kõiki  lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.
• Kui Teie laps on mõne toidu suhtes allergiline, palun sellest teavitada ka õpetajat.
• Ärge andke lapsele kaasa maiustusi.
• Lasteaed jätab endale õiguse teha menüüs muudatusi.

 Lapse tervis ja hügieen
• Kui laps tuleb lastekollektiivi, siis kaasnevad sellega paratamatult kergelt nakkuvad haigused — nohu ja köha.
• Kui laps haigestub lasteaias, võetakse kohe ühendust lapsevanemaga.
• Nakkuse vähendamiseks palume haiged lapsed koju jätta ja terveks ravida, kuna haigestunu võib teisi nakatada kuni seitse päeva. Haigena lasteaias käimine kurnab ka organismi. Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid jne), siis palume koheselt teavitada lasteaeda.
• Võimalusel hoidke last ka pärast tervenemist mõnda aega kodus (2-3 päeva), et tugevdada lapse immuunsüsteemi.
• Lasteaeda ei tohi lapsele kaasa anda ravimeid. Erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) võib anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervistöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
• Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
• Lapsel on kapis alati olemas kamm, salvrätikud, vajadusel puhas aluspesu.
Hingamisteede infektsioonid
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326
Mänguasjad
• Mänguasju võib lasteaeda kaas tuua vastavalt rühmas kokkulepitud kodukorrale.
• Mänguasjad peavad olema terved ja puhtad.
• Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte: Ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjaga mängida.
• Õpetaja ei vastuta mänguasja purunemise eest.
• Meie lasteaias ei ole soovitav infotehnoloogilise riistvara lasteaeda toomine ja arvutimängude mängimine.

Koostöö lastevanematega
• Kodu ja lasteaia vahelise koostöö aluseks on suhtlemine õpetajaga ning usaldus tema vastu, samuti Teie positiivne suhtumine nii õpetajasse, lasteaeda kui lapse rühmakaaslastesse.
• Ärge kartke vestelda õpetajaga lapse või lasteaiaga seotud muredest-rõõmudest. Julgelt võite pöörduda juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks või ettepanekute tegemiseks. Rääkige oma kodustest tavadest, sellest, mida Teie last kasvatades oluliseks peate. Andke teada, missugused on Teie ootused-lootused lasteaia suhtes. Tehke oma ettepanekud, soovitused õpetajatele teatavaks. Tundke huvi lasteaias toimuva vastu ning osalege lapsevanematele korraldatavatel üritustel.
• Iga nädala alguses pannakse rühma stendile lastevanematele tutvumiseks nädala teemad ja tegevuste sisu koos eesmärkidega.
• Koostöös õpetajaga saate ka kodus lapsega nendest teemadest rääkida.
• Rühma stendidele on välja pandud laste tööd. Palun pange seda tähele. Lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.
• Meie üheks koostöövormiks on laste igakülgne arendamine ja kasvatamine koos Teiega. Hea koostöö aluseks on ka Teiepoolne lapse toetamine.

Sünnipäevade tähistamine
• Laste sünnipäevi tähistame lasteaias ühise lauluringi ja küünalde süütamisega (küünlad tuleb lapsevanemal kaasa võtta). Lapse sünnipäeval võib laps kostitada teisi lapsi puuviljade, küpsiste või kommidega.

Huviringid
Lasteaias töötavad tasulised huviringid, millest teatame lasteaia maililisti kaudu. Info on üleval ka lasteaia teadetetahvlitel ja koduleheküljel.
• Huviringides osalemise otsustavad lapsevanemad koos lapsega.
• Õpetaja saadab lapsed, kelle vanemad on teatanud oma lapse huviringist osavõtust, määratud ajal õigesse ruumi.
• Arved huviringis osalemise kohta saate huviringi õpetajalt.

Muud tähelepanekud
• Kui Teie kontaktandmed muutuvad, teavitage sellest kindlasti rühma õpetajat.
• Lasteaia territooriumile sissesõit, samuti väravate ette parkimine on keelatud.
• Palume aiavärava enda järel kinni panna.
• Jalgratta ja tõukerattaga võib sõita lasteaia liiklusrajal selleks ettenähtud päeval (igal rühmal on oma kindel päev). Kiiver on kohustuslik!
• Lapsevanem maksab lapse kohatasu ja toidupäevade eest õigeaegselt, ei viivita tasumisega!
• Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

Viimati muudetud 30.10.2023