Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koidu tänava arhitektuurivõistlus 2023-2024

Koidu tänava arhitektuurivõistlus 2023-2024

Tallinna Strateegiakeskus kuulutas eelmise aasta augustis välja Koidu tänava tänavaruumi arhitektuurivõistluse. Võistlusega otsiti Koidu tänavale asumi peatänava identiteeti ning kodutänava olemust. Võistluse ülesanne nägi ette, et tänava uus lahendus peab olema jalakäijate ja jalgratturite sõbralik ning selline, kus rohelus ja elanike igapäevavajadused (nagu näiteks parkimine)  on heas tasakaalus. Samuti ei tohtinud unustada, et tegemist on paljude laste igapäevase kooliteega, mis peab olema turvaline, kuid võiks pakkuda ka võimalusi vaba aja tegevusteks.

Selleks, et anda kohalikele kogukondadele suurem otsustusõigus oma kodutänava tuleviku üle, piloteeris linn Koidu tänava puhul kaasava arhitektuurivõistluse formaati. Kohalikele tutvustati võistluse ülesannet ja anti esmakordselt võimalus viie parima töö kohta arvamust avaldada enne žürii lõpp-otsuse langetamist.

Arhitektuurivõistluse võitis ideekavand märgusõnaga „Kohalik“, mille autoriteks on OÜ Stuudio Täna arhitektid Tristan Krevald, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson ja Madis Eek.

Žüriid võlus võidutöö kohatundlik lähenemine. Võistlustöö mõistab ja kannab edasi Uue Maailma asumi miljööd ning Koidu tänava juba väljakujunenud identiteeti, jättes piirkonna elanikele võimaluse seda tundlikult edasi arendada. On väga tähtis, et võistlustöö on ruumiliselt terviklik ja uusi ruumilisi kvaliteete loov, kuid samas kohatundlik.

Võistlustöö tähelepanuväärseim osa on tänavaruumi toodavad „uksematid“, mis loovad piirkonna elanikele võimaluse oma maja esist ruumi endale sobival viisil kasutada ja korraldada. Täpsed põhimõtted selleks töötatakse välja edaspidi.

Mõeldes Koidu tänavast kui sündmusruumist ja asumi peatänavast on tänavaruumi välja pakutud mitmeid  toredaid platse ja väljakuid. Nii tekib lai ampluaa võimalusi avalikku ruumi kasutada – nii igapäevaeluks kui sündmuste korraldamiseks. Tänav muutub ka rohelisemaks.

Tänava liikluslahendus, parkimiskohtade arv ning kooliesine liikluskorraldus selgub edasise töö käigus. Selle väljaselgitamiseks tellib linn järgmise sammuna lähipiirkonna liikuvusuuringu. Žüriis oldi üksmeelsed, et parkimiskohad peavad Koidu tänaval säilima ka uue lahenduse puhul ning väiksem parkimiskohtade arv tänaval ei võrdu tingimata parema linnaruumilise lahendusega. Hea lahendus peab suutma parkimiskohti ruumilahendusse integreerida.

Kohalik 1-1.pdf
Kohalik 1-2.pdf
Kohalik 1-3.pdf
Kohalik 1-4.pdf
Seletuskiri.pdf

Järgmise sammuna asub Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldama tänava projekteerimishanget. Võidutöö autoritega sõlmitakse leping tänava arhitektuuri osa projekteerimiseks.

Žürii selgitus:

Žüriid veenis ideekavandi kohatundlik lähenemine, mis toob tänavale uut ruumikvaliteeti ja eristuvat identiteeti valitud arhitektuursete sekkumistega. Võistlustöö mõistab ja kannab edasi Uue Maailma asumi miljööd ja olemust,  jättes piirkonna elanikele võimaluse seda ise edasi arendada. Võistlustöö elluviimine eeldab kohalike enda loodavat sisu, mitte neile pakutavat versiooni sellest, mis on autorite meelest kohalik. Võistlustöös pakutakse selleks välja „uksemati idee“.

Võistlustöös on avalikele ruumidele – näiteks platsidele ja väljakutele – antud erinevad tähendused, mis loovad suure ampluaa võimalusi avalikku ruumi kasutada – nii igapäevaeluks kui sündmuste korraldamiseks. Võistlustöö pakub välja kaetud väljakualasid ja muid uusi funktsionaalsusi, mida paljud piirkonna elanikud ootavad.

Võistlustöö uuenduslikku liiklusskeemi välja ei paku, kuid tänavaruumi õiglasem ümberjagamine, sõidutee looklev liikluslahendus, kohatine ühesuunalisus ja kitsendatud sõidurajad loovad eeldused liikluse rahustamiseks.

Üleüldiselt on väljapakutud ruumisekkumised on sümpaatsed ja tugeva ideega, mis võimaldavad lahendusi edasi arendada ja vajadusel muuta, ilma et lahenduse põhiidee kaoks. Sadeveelahendused, mitmerindeline haljastus, mängulised elemendid – kõik on võistlustöös olemas.

Žürii otsuste tingimused

Arhitektuurivõistlusele esitati 15 tööd, mis kõik läbisid kvalifitseerimiskomisjoni. Žürii selgitas välja viis parimat tööd, mille tulemusel määrati kindlaks lõplik järjestus. Lähtuvalt arhitektuurivõistluse eeskirja punktist 9.4 hindas žürii järgmist:

  •  lahenduse vastavust lähteülesandele;
  • visiooni arhitektuurilise ja maastikuarhitektuurilise terviklahenduse kvaliteeti: lahenduse tänapäevasust, linnaruumilist terviklikkust ning sobivust Koidu tänava ning Uue Maailma asumi miljöösse;
  • visiooni funktsionaalsust, sh liiklustehnilist funktsionaalsust ja toimivust; toimivust avaliku ruumina Uue Maailma asumi keskse haljastatud rekreatsioonialana; toimivust kodutänavana. Loodavaid kodutänava kvaliteete Koidu tänava kui elukeskkonna kontekstis ehk arvestamist piirkonna elanike igapäevaeluliste vajadustega;
  • keskkonnasõbralikust ja haljastuserohkust: maastikuarhitektuurilise lahenduse mitmekesisust, sh loodusliku elurikkuse vaates, säästvate ja looduspõhiste lahenduste kasutamise eesmärgipärasust, loodavat elurikkust ning olemasoleva haljastusega arvestamist;
  • olemasolevat keskkonda hoidvat ja väärtustavat, sh taaskasutust väärtustavat materjalikasutust.
  • Projekti väljaehitamise ja edasise hooldamise maksumust. Projekti ehituslikku ökonoomsust ja potentsiaalset kulude suurust objekti eluea jooksul.

Võistlus viidi läbi Tallinna linna, Eesti Arhitektide Liidu ja Maastikuarhitektide Liidu koostöös. Auhinnafondi suurus kokku on 43 000 eurot, millest esimese koha preemia on 15 000 eurot.

Žürii protokoll arhitektuurivõistluse kohta

Koidu tanava arhitektuurivoistluse žürii lõpp-protokoll.asice

 


Ülejäänud premeeritud töödega saab tutvuda siin:

Teine koht: Leoniidid

OÜ Stuudio Tallinn
Autor: Villem Tomiste

Võistlustöö on inspireeritud asumi pärandist. Osalt siinsetest tänavanimedest, teisalt võistlusülesandes kirjeldatud soovist taaskasutusele võtta asfaldi alla peidetud munakivisillutis. Seetõttu sadas Uude-Maailma paras ports meteoriite. Suuremad saavad olema linnamööbli jalused ja väiksemad koondatakse Koidu tänava teljele liiklust rahustama. „Meteoriidid“ ja olemasolevast loodusest inspireeritud taimestus on kavandatava ruumi identiteedi kandjateks.

Vaadeldav Koidu tänava lõik läbib erinevatel ajastutel ehitatud kvartaleid lõppedes mõlemas otsas magistraaliga, millest mõlemad tänasel päeval pigem lahutavad kui seovad asumeid. Kavandatud tänav hakkab tulevikus resoneerima ja võimandama läbitava lõigu miljööd. Siin saab olema avaramaid, väiksemaid ja miniplatse, mis on ääristatud mitmekesise taimestusega. On kohti kus pidutseda ja teisi, mis pakuvad intiimset atmosfääri. Tänaval saavad lapsed mängida ja sõbrad koos õhtustada. Hoonete esine ruum on muudetud intiimsemaks, mis võimaldab äride terrasside või müügilettide avamise tänavaruumi. Avaliku ruumi tuuakse väikeäri – kioski funktsioon, mis võimaldab aktiviseerida keskmise suurusega platsikesi. Kioskite mahus on lahendatud ka avaliku tualetruumi funktsioon, mis võimaldab neis korraldada kohvikute tegevust. Tänav on lahendatud samas tasapinnas. Liikuvus on organiseeritud nõrgemast lähtuvalt. Siin on tegevust nii suvel kui talvel. Linna omandis olevate koolide õues asuvad spordiplatsid avatakse linnarahvale.

Leoniidid 1.pdf
Leoniidid 2.pdf
Leoniidid 3.pdf
Leoniidid 4.pdf
Seletuskiri.pdf


Žürii selgitus:

Žüriid võlus ideekavandi julge iseloom. Töö eristub sellega, et toob oskuslikult Koidu tänavale uut linlikku mõõdet, tehes seda kompromissitult kaasaegse arhitektuuriga. Võistlustöö on ainus, mille lahendus sobiks ka mõne väikelinna keskväljakule või peatänavale, mis on ühtlasi nii töö plussiks kui miinuseks – mõneti on väljapakutud ideestik seetõttu Koidu tänava kui kodutänava kontekstis võib-olla pisut liiga suursugune ja ekspressiivne.

Siiski on kiiduväärt, et töös on visiooni – see pelgalt ei disaini või jaga olemasolevat füüsilist ruumi erinevatel esteetilistel kaalutlustel ümber, vaid võngub ja tajub linna kui terviku olemust, pakudes selle arendamiseks omalt poolt võimalikult laiapõhist ning haaravat vaatemängu. Eriliselt avaldas muljet kogukonnamaja ette loodud tõstetud väljaku lahendus, mille arhitektuurne mõte on ainulaadne ja mis on tagasihoidlikult pretensioonikas. Tagasihoidlik pretensioonikus on haruldane kombinatsioon.

Maastikuarhitektid olid kooliesise lahenduse toimivuse osas pigem ettevaatlikud. Samuti on liikluse rahustamise mõttes munakivi kasutamine tänava keskel nutikas ja toimiv lahendus. 

Kolmas koht: Vaib

OÜ Väli
Autorid: Kristian Nigul, Kadi Nigul, Kadri Uusen, Katariina Lepiku

Uus Koidu tänav on kui elutoa pikendus, kuhu on rullitud maha omanäolistest fassaadidest või ustest inspireeritud „vaibad“ ning loodud rohkelt erinevaid passiivseid ja aktiivseid tegevusi soosivaid taskuid, mis arvestavad olemasolevate hoonete kasutusfunktsioone ning soosivad elanikke oma koduteel spontaanselt korraks naabri või tuttavaga juttu ajama, ettekavatsetult mõne kogukonna liikmega kohtuma, niisama mängima või ka külalisel maha istuda ja lõunat süüa. Ruum soosib nii juhuslikke kui ka plaanilisi kohtumisi, pikemaid viibimisi, ühistegevusi ja üritusi, seda nii kohalikule kui ka külalisele, nii suurele kui ka väikesele.

VAIB 1.pdf
VAIB 2.pdf
VAIB 3.pdf
VAIB 4.pdf
VAIB 5.pdf
Seletuskiri.pdf


Žürii selgitus:

Žüriid võlus ideekavandi maastikuarhitektuuriline käsitlus, mis muutis Koidu tänava kõigist võistlustöödest kõige enam otsast otsani pargilaadseks ruumiks. Võistlustöö haljastuslahendus, kus rõhku on pandud suurtele puudele, on väga sümpaatne – läbiv puiestee motiiv on äärmiselt tervitatav. Töö eristubki teistest väga põhjaliku ja detailideni toimiva haljastuse käsitluse poolest.

Võistlustööd tervikuna iseloomustab paindlikkus ja mitmekesisus, mis on mõistlikus tasakaalus olemasolevaga ja mis rikastab keskkonda piisaval määral. Ka katendite lahendus on korralikult läbitöötatud, selle abil on tänavaruum hästi organiseeritud.

„Vaib“ ongi eelkõige väljapeetud töö, mis arhitektuurilise terviklahenduse asemel pigem organiseerib ja kujundab olemasolevat ruumi – žürii oleks soovinud kohata võistlustöö disainikeeles natuke rohkem uudsust ja eripära. Haljastuse ja parkimise suhe on haljastuse poole pisut liiga kaldu. Peamiseks puuduseks on asjaolu, et väljapakutud kujul jääb ruum liiklusele ja jalgratturitele siiski kitsaks.

Ergutuspreemia: Ameerika tänav

Molumba OÜ
Autorid: Harri Kaplan, Johan Tali, Karli Luik, Liina-Kai Raivet, Miia Laur, Tõnis Savi

Koidu tänav on Uue Maailma kese - kogu asumit läbiv peatänav. Pärast uuenduskuuri saab Koidu tänavast Ameerika tänav.

Tänava kujunduslik idee on ühelt poolt emotsionaalselt ülevoolav, eufooriline ja eklektiline - oma täies võimsuses väljendub lapsik muretus, mängulust, rõõmsameelsus ning värvikirevus. Teisalt ühendub ülevoolav ekstaatilisus ratsionaalse, mugava ja turvalise linnadisainiga - loodav tänav on kodune asumi peatänav, kus on ruumi nii läbi liikumiseks kui kohal olemiseks. Kogu tänavakujundus on kantud ideoloogiast: “kõike toredat ja naljakat natuke veel rohkem!”

Ameerika tänava kujunduskontseptsioon on seotud Ameerika kontinendiga - kulgedes üsna põhja-lõuna suunaliselt läbi asumi on peatänava inspiratsiooniks terve maailmajagu - loodavad tänavalõikude ja ristmike identiteedid viitavad erinevatele kohtadele Ameerikas. Tekib häbitu ja äraspidine läbilõige kogu maailmajaost, alates Alaskalt tänava põhjanurgas kuni Tulemaa saarestikuni lõunanurgas. Selliselt on tänav jõuliselt liigendatud, tekitades palju külgnevaid ning põnevaid intiimseid ruume. Ameerika tänav lõhub oma olemuslikku lineaarsust. Ristmikud eristuvad miniväljakutena ning ristmike vahelised tänavalõigud on kui metsikud teerajad ristmike urbaansete ruumide vahe. Neist igaüks on eristuv omaette tervik, kokku moodustub särav Ameerika pärlikee.

Ameerika tänav 1.pdf
Ameerika tänav 2.pdf
Ameerika tänav 3.pdf
Ameerika tänav 4.pd
Seletuskiri.pdf


Žürii selgitus:

Žüriid võlus ideekavandi põhjani minev kontseptuaalsus ja asjaolu, et Koidu tänava ruumile on loodud selgelt eristuv identiteet. Tegemist on kavandiga, milles pakutakse välja jõuline ja julge tervikkontseptsioon, milles on väga palju rõõmu ja nimemaagiat. Võistlustöös on nimelt Koidu tänavast saanud Ameerika tänav, mille ruumisekkumised ja elemendid haakuvad ümbritseva keskkonnaga ühest tänavaotsast teiseni.

Esmamuljelt on võistlustöö trafaretne, liiga lihtsustatudki ning julmalt üldideega kõigest üle sõitev, mis teeb justkui meelevaldseid erisusi ja seda otsitud põhjendustega. Samas on see trafaretsus kõike pakutut uuesti üle vaadates ja läbi töötades ka selle töö väga tugev külg – tegelikult on mindud süvitsi. Võib-olla oleks olnud veelgi mõjusam, kui ei oleks kõike nii otse ja punasega ette öeldud – pakkuda oleks võinud ka avastamisrõõmu ja peenekoelisust.

Koidu tänava identiteedi totaalse muutmise ettepanekus seisnebki võistlustöö kõige suurem küsitavus. Uue Maailma asumi peatänavana Koidu tänav juba omab identiteeti, mis on kogukonnategevustest ja paiga ajaloost orgaaniliselt välja kasvanud. Žürii enamuse hinnangul ei vaja tänav täiesti uut identiteeti, vaid väljakujunenud identiteedi tugevdamist ja rikastamist. Ka kohalikes elanikes tekitas võistlustöö tugevaid tundeid ja vähemalt arvestataval osal neist ka selget vastumeelsust.

Kõlas idee, et võistlustöö julge ideestik vääriks elluviimist näiteks USA suursaatkonna avaliku ruumi lahenduse osana uue saatkonnahoone juures, sh võiks katsetada välja pakutud taimedega koos mõningate kasvukohast tingitud muudatustega.

Ergutuspreemia: Koidukant

Arhitektuuribüroo Peil OÜ ja Stuudio Kollektiiv
Autorid: Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar, Saskia Epp Lõhmus, Anna Riin Velner, Ülo Peil

Koidukant on rahulik ja kodune eriilmelisteks naabruskondadeks jagunev kesklinna kodutänav. Tänavaprojekt keskendub ideele, et tänav jaguneb naabruskondade näol hoomavateks lõikudeks, suurendades kohalike kodu- ja kuuluvustunnet.

Uus Koidu tänav jaguneb kolmeks vahelduva ruumiga naabruskonnaks. Igas naabruskonnas on oma kese, milleks on visuaalselt markeeritud kohtumispaik. Tegemist on olulise sotsiaalse ruumiga kogu asumi kontekstis. Kõikides naabruskondades on ka väiksemad kodunurgad, mis toimivad elanike kodu pikendusena, aidates neil enda kodu ümbrusega paremini suhestuda, võimaluse sellesse panustada ning naabritega suhelda. Naabruskonnad on tervikuks seotud ühtse ja õues aega veetma kutsuva tänavaga.

Koidukant 1
Koidukant 2.pdf
Koidukant 3.pdf
Koidukant 4
Koidukant 5.pdf
Seletuskiri.pdf


Žürii selgitus:

Žüriid võlus ideekavandi põhjalikkus ja terviklikkus. „Koidukant“ on Uue Maailma asumi miljööd ja olustikku hästi tabanud. Võistlustöö jagab Koidu tänava erinevateks kohtadeks: kolmeks erinevaks naabruskonnaks, millele lisavad mitmekesisust kohaliku elu pikendusena toimivad „kodunurgad“. Kõike väljapakutut on kokku ehk liiga palju, et igas kohas midagi sisukat ka tegelikult toimuks, kuid ideena on ettepanek võluv.

Piirkondlike ja kogukondlike ruumide jaotus jääb ruumilahenduses ebaselgeks. Kogukondlikud ruumid näivad kohati avalikumad kui piirkondlikud kohad. Tore on lävepaku ehk seisuriba/ukseesise riba kontseptsioon.

Töö üks vooruseid on selle tagasihoidlikkus, „pastelsus“. Tänavale kavandatud pikk roheala on rahulik ja sümpaatne. Haljastuslahendus on väga põhjalik. Lineaarpargi osas on funktsionaalsus ja vihmapeenrad lahendatud ühes asukohas, mis on oma olemuselt probleemne. Samas on haljastuslahendus kohati liiga ära hekseldatud.

Tänavaruumi jaotus on kontseptuaalselt hästi kirjeldatud: piisavalt vonklev keskne rahustatud teeosa ning seisev-aeglane-mõõdukas-aeglane-seisev liiklusskeem loovad potentsiaali liikluse rahustamiseks, kuid tänava kasutamist transiitkoridorina ilmtingimata ebamugavamaks ei muuda.  


Samuti märgime ära ning täname ülejäänud töid, mis ei jõudnud seekord auhinnatud tööde hulka. Nende töödega saab tutvuda allpool (tähestikulises järjekorras). 
 
Aurora

5_1_01_AURORA.pdf
5_1_02_AURORA_0.pdf
5_1_03_AURORA.pdf
5_1_04_AURORA.pdf
5_1_05_AURORA.pdf
5_1_06_AURORA.pdf
5_1_Seletuskiri_AURORA_0_0.pdf

Chelonia

5_1_CHELONIA_0.pdf
5_1_Chelonia_2.pdf

Kasesalu

5_1_Planšetid_KASESALU.pdf
5_1_Seletuskiri_KASESALU.pdf

Kera

5_1_KERA_Plansetid.pdf
5_1_KERA_Seletus.pdf

Kohalik 2

5_1_kohalik_seletuskiri.pdf
5_1_kohalik_plakatid(1).pdf

Koidik

5_1_Koidik-seletuskiri.pdf
5_1_KOIDIK_PLANŠETT_5-8_DIGI.pdf
5_1_KOIDIK_PLANŠETT_1-4_DIGI_2.pdf

Kuma Kuva

5_1_KUMAKUVA-1.pdf
5_1_KUMAKUVA-2.pdf
5_1_KUMAKUVA-3.pdf
5_1_KUMAKUVA-SELETUSKIRI.pdf

Meil aiaäärne tänavas

5_1_meil aiaäärne tänavas_(1).pdf
5_1_meil aiaäärne tänavas_SK.pdf

UKA UKA

UKA-UKA_1.pdf
UKA-UKA_2.pdf
UKA-UKA_3.pdf
UKA-UKA_4.pdf
UKA-UKA_5.pdf
UKA-UKA_SELETUSKIRI.pdf

Undermind

5_1_UNDERmind_1.pdf
5_1_UNDERmind_2.pdf
5_1_UNDERmind_3.pdf
5_1_UNDERmind_seletus.pdf

 

Eelnevad etapid

Arhitektuurivõistluse vahetulemuste avalik tutvustus 15.02.2024

15. veebruaril algusega kell 18 toimus Tallinna Humanitaargümnaasiumis Koidu tänava tänavaruumi arhitektuurivõistluse vahetulemuste avalik tutvustus, kus avalikkusele tutvustati arhitektuurikonkursi parimaid töid enne žürii lõppotsuse langetamist. Kaasamiskoosoleku eesmärk oli tuua lõppotsuse langetamisse tugevamini sisse teadmine kohalike elanike vajadustest.  

Avaliku tuvustuse salvestus on järelvaadatav siin:
Arutelu slaidiesitlus on leiatav SIIN

Kohtumise tulemused, kui kohalike ruumikasutajate eksperthinnang, esitatakse žüriile tutvumiseks ja taustateadmiseks, et aidata kujundada tööde lõplikku paremusjärjestust. Viit parimat tööd kaalutletakse täiendavalt ka eeldatava teostusmaksumuse vaatest, samuti tuuakse juurde eelmisel aastal valminud Vana-Kalamaja tänava õppimiskogemused. Võistlustööd on žürii lõpliku otsuse langetamiseni anonüümsed.

Tagasisidet koguti  06.02 - 19.02.2024 ning edastati žüriile tutvumiseks ning arvesse võtmiseks. 
 

Arhitektuurivõistluse lähteülesande avalik tutvustus 04.04.2023

Arhitektuurivõistluse lähteülesande avalik tutvustus toimus 4. aprillil 2023 Tallinna Humanitaargümnaasiumis. Võistlusülesannet avasid selle autorid ehk Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome arhitektid. 
 

Tutvuge arhitektuurivõistluse lähteülesandega

koidu.png

Koidu tänav on Uue Maailma asumi peatänav, kuid ühtlasi ka kodutänav paljudele asumi elanikele. Meie eesmärgiks on Koidu tänava kujundamine läbisõiduhoovist jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning asumit liitvaks linnaruumiks. Võistlustöödelt oodatakse ka uute funktsioonide juurde toomist tänavaruumi, sh Koidu tänavale kui asumi peatänavale iseloomuliku identiteedi kujundamist ning kaasaegsete linna elurikkust suurendavate haljastuslahenduste väljapakkumist. 
 

Tagasisidet Koidu tänava arhitektuurikonkursi kohta oli võimalik anda 27.03. kuni 09.04.2023. Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.

Viimati muudetud 28.03.2024