Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õigusaktid

Õigusaktid

 

Seadused

Autoveoseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018023?leiaKehtiv 
Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/131072021003
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/131072021002

 

Vabariigi valitsuse määrused

Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise nõuded ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017039?leiaKehtiv 

Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017036 

Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017050 

Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015016?leiaKehtiv 

Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused https://www.riigiteataja.ee/akt/131072021005 

 

Tallinna Linnavolikogu määrus 

Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/431012019048 

 

Tallinna Linnavalitsuse määrused 

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019072?leiaKehtiv 

Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=102749&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 

Tallinna Linnavalitsuse korraldused 

N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite liiklusmarsruudid Tallinna linnas https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=113850&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 

Viimati muudetud 11.04.2023