Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kristiine Lasteaia eesmärgid

Tallinna Kristiine Lasteaia eesmärgid

2023-2026

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on:
Lasteaed tagab lastele sotsiaalse ja füüsilise keskkonna heaolu, arengu ning tervise, mis mõjutab lapsi varasest east alates.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Strateegilised eesmärgid:

Valikuterohked õpivõimalused, sh võimalus lastel liikuda valdkonna ja tegevuskeskuste- kohtade vahel
 • Laste kaasamine otsustesse – Lapsed osalevad rühmasiseste otsuste tegemisel nt rühmareeglid;  töögruppide töös (roheline kool, terviseedendus, väärtusarendus)
 • Õuesõpe, rühmade ristkasutus - ruumide vahetus, õppekäigud, külalisesinejad
 • Lastevanemate ja teiste partnerite kaasamine -  tutvustame lastevanematele lasteaia õppekava ja  rühma tegevuskava ning töökorraldust, korraldame ühisüritusi. Toetame rühmade koostööd sama valdkonna huvigruppidega (muuseumid, keskused jt).
 • Rühma tegevuses teise rühma õpetaja kaasamine. Maja siseselt õpetajate vahetamine.
 • (Välis)vabatahtliku kaasamine lasteaias laste maailmapildi rikastamiseks
Lapsest lähtuv õpe tulenevalt pädevatest ja motiveeritud töötajatest
 • Personali koolitamine – soodustame ja toetame valdkondade põhiselt enesetäiendamist, edasiõppimist, mentorlust.
 • Väliskoolitustel  ja projektijuhtimiskoolitusel osalemine.
 • Õnnelik õpetaja = õnnelik laps -  arvestame lapse ja lasteaia meeskonnaliikme individuaalsuse, kultuurilise erivajaduse, vaimse ja füüsilise tervisega (tervislik eluviis, suhted rühma meeskonnaga ja personaliga – rühmameeskondade vestlused ja kokkulepped) viime läbi lastevanematega arenguvestlusi. Nõustame lapsevanemaid, teeme koostööd nõustamiskeskustega ( Rajaleidja, TÕNK jt) ja vajadusel suuname lapsevanema vastava spetsialisti juurde.
 • Eesti ühiskonda lõimumisprotsessi soodustamine - toetame (muukeelsete)laste kohanemist ning eesti keele ja kultuuri õppimist läbi igapäeva- ja mänguliste tegevuste.
 • Personali värbamine lähtuvalt lasteaia väärtustest
 • Lasteaia maine ja brändi kujundamine
 • Õpetajatele digiportfolio koolitus ja kasutusele võtmine 
Mitmekülgne õpitaristu ja tööoskuste kujundamine
 • Laste kaasamine igapäevategevustesse –  nt. laua katmine, koristamine, kasvulava, õppeaed
 • Lapsele lihtsama vastutuse andmine – nt lapse kapp on korras, korrapidamine
 • Taaskasutus (vanast asjast uue tegemine)
 • Uuskasutus (sinu vana on minu uus)
 • Erinevate ametite tutvustamine (lapsevanemad jt)
 

Kristiine lasteaia RK põhimõtted:

 • Keskkonnasäästlik tarbimine iga päev ja igal pool (sorteerime prügi, et näha, kui palju me tarbime; analüüsime toitu- palju kulub ja miks järele jääb; anname endale väikseks jäänud riided abivajajatele);

 • Teeme üksi ja üheskoos (uurime üksi ja koos loodust, iseennast ja teisi);

 • Kaitseme abivajajat (astume üksteise eest välja - kaitseme sõpra, loodust põhimõttel „mind on sulle vaja ja sind mulle, ehk kõik on seoses);

 • Mina tean – sina tead (kõik osapooled on kaasatud õppimisse, teavitamisse);

 • Mina näen-sina näed (jagame oma teadmisi, kogemusi teistega);

 • Mina olen eriline-sina oled eriline (me ei hinda välimust vaid tegusid);

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine eesmärkidest lähtuvalt:

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

 • lapse loovuse toetamine;

 • mängu kaudu õppimine;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

Kaie Hein

direktor

[email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024