Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kristiine lasteaia soodustused

Kohatasu soodustus

§ 4.  Vanema osast vabastamine

(1)Kui vanemal ei ole võimalik vanema osa täies ulatuses tasuda, esitab ta direktorile vanema osa maksmisest vabastamise avalduse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise õigus on vanemal juhul, kui nii vanema(te) kui ka lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

(3) Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

(4) Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

1. jaanuarist 2019a. on vanema osa määra suuruseks 65,88 eur.

 

Toitlustamise toetus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaias toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.


Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 20. septembriks ja 20. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu. 

 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud 11.01.2019