Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kristiine Lasteaia tervisedendus

Tallinna Kristiine Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade programmiga 2011.a.

Lasteaia tervise-edenduslikud  tegevused on lõimitud rühmade õppeaasta tegevuskavadesse. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes järgitakse  terevisedenduslikke põhimõtteid:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel;
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervist edendava lasteaiana arvestame oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal püüab luua eeldusi ja tingimusi, mis toetaksid laste ja personali heaolu ning tervist. Ühelt poolt on koolieelsel lasteasutusel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt ka parimad võimalused laste tervise edendamiseks ning haiguste ennetamiseks. Laste tervise edendamine on laste füüilise ja vaimse tervise väärtustamine, võimaldamine ja ennetustöö. See on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist ja riske.

Tervist edendavad sekkumised on loodud selleks, et:

  • luua lastele tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond,
  • parandada laste vajadustest lähtuvate tervishoiu-, tervise-, sotsiaal- jt teenuste kättesaadavust,
  • suurendada/parendada teadmisi ja oskusi tervislikust eluviisist ning motiveerida tervislikke eluviise järgima.

Tervise edendamise  juhtimiseks  on Tallinna Kristiine Lasteaias moodustatud tervisemeeskond, mille juht on liikumisõpetaja Anne Noomen. Tervisemeeskond sh. tervishoiutöötaja - meditsiiniõde Salme- Helve Salvet juhivad lasteasutuses tervisega seotud ettevõtmisi. Tervisemeeskond koguneb 1 x kolme kuu jooksul või vastavalt vajadusele.

Lasteias pööratakse tähelepanu laste toidule, toitumisharjumiste kujundamisele, liikumisele, liikluskasvatusele, riskide ennetamisele.

Hommiku- ja lõunatoidu korra vahel on igapäevane vitamiini- amps. Lastele õpetakse toidu serveerimist ja laua katmist. Toidukavas järgitakse toitlustamise nõudeid, arvestatkse söömisajaga ja toidukordade vahe pikkusega.

Lasteaial on oma liiklusrada, mida kasutatkse õppetöös sihipäraselt.

Lasteais on kolm ronilat. Lastel on piisavad võimalused liikumiseks, toimivad iganädalased planeritud liikumistegevused.

Koostöös lapsevanematega toimuvad tervisliku toitumise- ja spordipäevad.

Lasteaias töötab med.õde ja logopeed.

Lasteaias on koostatatud kriisimeeskond, kes konrtollib regulaarselt lasteaia siseruume ja õueala.

2013-2014 õa  Tervisedendust toetavate tegevuste kokkuvõtted sept.-dets. 2013.a. (pdf), dets.2013-märts 2014.a. (pdf)

2013-2014 õa.  Rahvustoidupäevadega saate tutvuda siin

2015-2016 õa Krisiine lasteaia tervisedenduse tegevuskavaga saab tutvuda siin (pdf)

Jaanuar 2016 lapsed hindasid menüüd, millega saab tutvuda siin (pdf)

2017 - 2018 õa Kristiine lasteaia terviseedenduse tegevuskava  (pdf)

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud 10.11.2017