Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kristiine Lasteaia töökorraldus

Tallinna Kristiine Lasteaia töökorraldus

Õppekava

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, õpitulemused, korraldus (sealhulgas suveperioodil); lapse arengu analüüsimise ja hindamise, erivajadustega lapse arengu toetamise ja lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus. 

Direktor kinnitab lasteasutuse õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

Lasteasutuse tegevus- ja päevakava koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor.

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi vormi kehtestab lasteasutuse direktor lasteasutuse õppekavas. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetaja, tugispetsialist, vanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust

Enne õppeaasta algust kinnitab lasteasutuse direktor õppeaasta tegevuskava, mis lähtub lasteasutuse arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest. Lasteasutuse tegevuskava täitmise kindlustab lasteasutuse direktor. Lasteaia õppetööpäevik asub keskkonnas eliis.eu. Päeviku pidamise ja selle nõuetekohase täitmise üle teostavad kontrolli lasteasutuse direktor ja õppealajuhataja. 

Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem.

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

 

Turvalisus

Meie lasteaias on õpetajatel kattuv tööaeg, et tagada õppe kvaliteet ja laste turvalisus.

Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteasutuse personali töökorraldus KeLS § 7 lõikes 11 nimetatud tingimustest, kus suhtarv võib olla õppe- ja kasvatusalal töötava isiku või õpetajat abistav töötaja  kohta sõimerühmas 8 last  ja lasteaiarühmas kuni 12 last.
Laste õppekäikude korraldamise aluseks on Tallinna Kristiine Lasteaia territooriumilt lahkumise kord.

 

Viimati muudetud 21.02.2024