Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsioonivastase seaduse § 11 täitmine

Kristiine Linnaosa Valitsus ei ole jätnud KVS § 11 lg 3  p-de 4, 5 ja 6 alusel toimingupiiranguid kohaldamata.  

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 alusel on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:  

  • otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; 
  • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; 
  • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust. 

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 alusel ei kohaldata toimingupiiranguid: 

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade linna veebilehel.

Viimati muudetud 28.07.2021