Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kullatera Lasteaia hoolekogu

Kullatriinude rühm:  Mergit Inno mergit@gmail.com

Jaaniussikeste rühm: Kärt Tagel Kart.tagel@gmail.com 

Mesimummude rühm: Linde-Riin Hallikmann linde171@hotmail.com 

Liblikate rühm: Kerli Haas haaskerli@gmail.com

Aasalillede rühm: Tiia Tomingas-Kampus tiia.tomingas@gmail.com

Ritsikate rühm: Tuuli Roostfeldt tuuli1988@gmail.com 

Lepatriinude rühm: Anneli Arro  a4arro@gmail.com

Kullapaide rühm: Piret Alvre piretalvre@gmail.com

Jaanimardikate rühm: Maarja-Eeva Mändmets maarja.mandmets@gmail.com  

Õpetajate esindaja: Mairi Perman (Liblikate rühm) Mairi.perman@kullatera.edu.ee

KOV esindaja: Henry Jürlau henry.jurlau@tallinnlv.ee

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

  • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     (Väljavõte KLS) 

 

Lehekülge haldab: 

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

 

Viimati muudetud 19.09.2023