Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kullatera Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus

Kullatera Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Laps suudab mängu käigus probleeme lahendada ja teeb koostööd.
 • Laps on loov, avatud uutele teadmistele ja oskab väljendada oma mõtteid.
 • Laps hoolib ümbritsevast keskkonnast ning oskab teha valikuid.
 • Lasteasutus koostöös perega on lapse arengu ja kasvatuse toetajateks.
 • Laps on füüsiliselt aktiivne ja saab enesehinnangu kujunemiseks eduelamusi.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud.
 • Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel arvestatakse iga lapse: arengulist eripära; huve; individuaalsust; rahvuslikku eripära; sugu.
 • Õpetamine toetudes lapse huvile ümbritseva vastu, lähtudes konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast.
 • Mäng on lapse arengu alus.
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.
 • Teadmiste omandamine läbi integreeritud õppe- ja kasvatustegevuse.
 • Tervisliku eluviisi väärtustamine ja edendamine koostöös lapsevanematega.
 • Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestavad rühmaõpetajad oma rühma eripära ja iga lapse arengu ja huviga.

 

Lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted

 • Rühma õpetaja annab lapsevanemale vähemalt 1x a sõnalise tagasiside lapse arengust, toimub perevestlus
 • Sügisene perevestlus on õpetajal kohustuseks läbi viia uute laste vanematele. Vestluse aluseks on lapsevanema ja lasteaia vaheline küsimustik, mille täidab lapsevanem.
 • Õpetaja on kohustatud informeerima rühma lapsevanemaid arenguvestluse ajakavast.
 • Vestlus lapse arengust, ehk arenguvestlus tuleb õpetajal läbi viia kõigi laste vanematega.
 • Vestlusest võtavad osa rühma õpetaja ja lapse vanem(ad).
 • Vestlus lapse arengust rühma õpetaja ja lapsevanema vahel toimub lapse sünnipäeva kuul. Kui lapse sünnipäev jääb puhkuse kuudele võib õpetaja viia vestluse läbi ka varem.
 • Vestlus toimub lapsevanema ettevalmistavate küsimuste ja õpetaja koostatud lapse arengukirjelduse põhjal.
 • Vestlus lõpeb lapsevanema ja rühmaõpetaja vahelise kokkuleppega lapse edaspidiseks arendamiseks. Kokkulepe kinnitatakse õpetaja ja lapsevanema allkirjadega.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: [email protected] 

Viimati muudetud 25.06.2024