Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kullatera Lasteaia täitmata ametikohad

Kullatera Lasteaia täitmata ametikohad

Töökuulutused

Vabade kohtade olemasolul avaldatakse töökuulutused lasteaia kodulehel, Tallinna Haridusamet poolt hallataval kodulehel  haridusasutuste töökuulutuste rubriigis , CV Keskus keskkonnas ja Töötukassa veebilehel.
 

Konkursi läbiviimine

Kehtestatud on õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine, dokumentide esitamise, komisjoni moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.

Konkursi kuulutab välja ja korraldab direktor.

Konkursiteade avaldatakse lasteaia veebilehel. Vajadusel avaldatakse konkursiteade kohalikus ja / või üleriigilises väljaandes ja / või veebilehel.

Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

Konkursil osalemiseks esitab kandidaat direktorile kirjaliku avalduse, elulookirjelduse (CV), motivatsioonikirja, muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Konkursile esitatavad dokumendid registreeritakse vastavalt asjaajamiskorrale.

Kandidaadil on õigus saada konkursi korraldamise ja konkursi osalemise tingimuste kohta täiendavat teavet.

Laekunud avalduste põhjal valitakse kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele hiljemalt kahe nädala jooksul pärast avalduste laekumise tähtaja möödumist.

Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse toimumist.

Komisjoni esimees on lasteaia direktor, kes juhib komisjoni tööd ja komisjoni liikmeteks lasteaia õppealajuhataja ning kaks pedagoogi. Vajadusel võib direktor komisjoni töösse kaasata spetsialiste.

Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

Komisjoni koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

Otsuse ametikohale valimise kohta teeb direktor.

Direktor teavitab kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult või suuliselt hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Direktor võib kaalutlusõiguse alusel avalduste esitamise tähtaega pikendada.

Pakkumuse saanud kandidaadi tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
1) ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtajaks nõuetekohaseid dokumente;
2) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

Konkursi luhtumisel kuulutab direktor hiljemalt kahe kuu möödumisel välja uue konkursi.

Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

Kandidaadil on õigus otsus vaidlustada 10 päeva jooksul pärast otsuse teadasaamist.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: [email protected] 

 

Viimati muudetud 19.03.2024