Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise eesmärk

Lapse arengu hindamise eesmärk on saada lapse kohta infot, mida saab kasutada:

 • õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja õppekava arendamisel;
 • lapse individuaalsel arendamisel;
 • lapse kohta tagasiside andmisel lapsevanemale.

 

Lapse arengu hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu analüüsimisel lähtutakse lapse indivuaalsest arengust ning Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ja Tallinna Kullatera Lasteaia õppekavas välja toodud lapse arengu eeldavatest tulemustest.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsutsab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu hindamisel.
 • Lapse lasteaeda tulekul hakkab rühma õpetaja koostama lapse enda arengumappi, mida täiendadakse pidevalt (kuni lapse kooli minekuni) ja mis on abimaterjaliks lapse arengu jälgimisel.
 • Vähemalt üks kord aastas annab rühma õpetaja lapsevanemale tema lapse edenemise kohta tagasisidet - vestlus lapsevanema ja rühma õpetajate vahel.
 • Lapse arengu hindamisel kasutatakse kõige enam vaatlusmeetodit ja laste tööde analüüsi. Tunnustatakse toimetulekut ja arenemist (edasiminek). Lapse arengut kirjeldatakse lapsest endast lähtuvalt, väärtustades saavutatut.
 • Koolieelses rühmas viiakse läbi kaks korda aastas koolivalmiduse test: oktoobris ja mais.
 • Arengukirjelduse koostamisel ja sõnalise hinnangu andmisel on orientiiriks lapse arengu eeldatavad tulemused kahe-, kolme-, nelja-, viie-, kuue- ja seitsmeaastaseks saamisel.
 • Lapse arengu eeldatavaid tulemusi ei käsitleta kõigile kohustuslikuna, need on teatud üldtunnustatud tähised, mis aitavad kavandada lapse arenguks vajalikke tegevusi.
 • Rühmaõpetajad tutvustavad lapsevanemale lapse arengu jälgimise põhimõtteid ja korraldust.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud 24.11.2020