Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

 TALLINNA  KULLERKUPU  LASTEAIA  KODUKORD

1.        Üldsätted

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.  Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

 

 1. 2.        Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.  Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist.

2.2.  Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat soovitavalt kirjalikult.

2.4.  Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.  Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

 

 1. 3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4.Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.7.Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.                 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.                 Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.                 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

3.13.                 Lapsed viibivad õues iga päev. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.

3.14 Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

 

 1. 4.      Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe  või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

4.4.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ming rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5.Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver.

4.8. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja /või lasteasutuse direktorit.

4.9.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10.   Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja /või direktorit.

4.11.   Lastega õuesoleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid.  Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.12.   Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.13.   Lasteaia õueala kasutamise reeglid (Lisa)

 

 1. 5.      Maksukviitung

5.1 Lapse asutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

5.2 Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

5.3 Juhul, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

5.4 Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast. 

5.5 Vanemate poolt kaetava osa määra maksmise soodustuse saamiseks küsida direktorilt avalduse blankett, täita ning kinnitada avaldus sotsiaalhoolekande osakonna poolt ning esitada uuesti lasteaia direktorile.

5.6 makseraskuste korral võtta ühendust lasteaia direktoriga.

 

LISA  4.13  TALLINNA  KULLERKUPU  LASTEAIA  ÕUEALA 
KASUTAMISE  REEGLID

 

Meie lasteaia hooviala on väike ning aktiivses kasutuses. Et tagada laste turvalisus ja meie õueala oleks hoitud on oluline kinni pidada kokkulepitud reeglitest.Õueala reeglid on täitmiseks kõikidele õuealal viibivatele lastele ja täiskasvanutele!

 

Laps:

 

 1. hoian loodust -  olen hooliv kõikide elusolendite suhtes, ei murra puudelt/põõsastelt oksi/lehti, ei nopi lilli, ei viska prügi/õunasüdameid maha;
 2. olen sõbralik ja viisakas kõigi õuealal viibivate laste ja täiskasvanute vastu;
 3. kiigun istudes (v.a pesakiik), tulen kiigelt maha siis, kui hoog on peatunud; ei keeruta tühja kiike;
 4. hoian kiikuvast lapsest ohutusse kaugusesse;
 5. ronin ainult selleks ettenähtud atraktsioonidel;
 6. tean, et ei tohi ronida puude otsas, maja evakuatsioonitreppidel ega lasteaia välisväravatel;
 7. ronin liumäele trepist ja lasen liumäest alla isteasendis, jalad ees. Ei võta liumäele kaasa mänguasju ega kanna rattakiivrit;
 8. liivaga mängin vaid liivakastis, arvestades teistega; pärast mängu korjan mänguasjad kokku;
 9. kaevan ainult liivakastis või liivaalal (mitte muru ja mulla sees);
 10. ei kõnni/jookse liivakasti kattel;
 11. ei loobi üle aia kive, käbisid, lumepalle jms.
 12. hoian lasteaia mänguasju/vahendeid ja kasutan neid sihipäraselt;
 13. jalgrattaga/tõukerattaga/jooksurattaga sõidan oma rühma jalgrattapäeval, kannan kiivrit, jälgin liiklusmärke ja reegleid, arvestan jalakäijate ning teiste sõitjatega;
 14. pärast sõitu panen ratta jalgrattahoidlasse/parklasse, võtan peast kiivri (kiivriga mängima ei lähe!);
 15. kelgumäel sõidan ainult plastkelguga (ilma piduriteta!, mitte raudkelguga ega roolikelguga!); pärast kelgutamist panen kelgu kelkude hoiukohta;
 16. kelgumäel liigun mäest üles küljelt kust teised kelgutajad alla ei sõida ning arvestan alla sõites teistega;
 17. kui mängukaaslastest vajab keegi abi, kutsun kohe täiskasvanu;
 18. lasteaia majja sisenedes pühin jalad porimatil;
 19. õhtul mängin maja ees (v.a õhtused üritused);
 20. kojuminekust teavitan alati õpetajat ja õuealalt lahkun vaid koos järgi tuleva täiskasvanuga (ei ava ise jalgväravat!).

 

Lapsevanem:

 

 1. lasteaia õuealal viibides järgin samu reegleid, mis on kehtestatud lastele õues viibimise ajaks;
 2. õuealale sisenemisel ja väljumisel sulgen värava ja panen riivi;
 3. tagan, et lapse õueriided oleksid turvalised - kapuuts on trukkide või krõpsudega, jalanõud mugavad ning ilmastikule vastavad, suvisel ajal üle põlve püksid/retuusid; lapsel ei tohi olla pikka salli, võimalusel väldime paelu/nööre;
 4. tean, et laps kannab ka suvel lasteaia õuealal peakatet ning annan talle vajadusel kaasa joogipudeli;
 5. tean, et laps tohib jalgrattaga/tõukerattaga/jooksurattaga lasteaeda tulla iga päev, kuid selgitan lapsele, et jalgrattaga/tõukerattaga/jooksurattaga võib õuesoleku ajal lasteaia territooriumil sõita ainult oma rühma rattapäeval. Jälgin, et hommikul tulles paneb laps jalgratta/ tõukeratta/jooksuratta jalgrattahoidjasse/parklasse;
 6. vastutan, et jalgratas/tõukeratas/jooksuratas oleks alati töökorras, eakohane ning lapse kiiver terve ja paras;
 7. lasteaia õuealal lükkan jalgratast (k.a tõukeratas) käekõrval. Lasteaia õuealal on täiskasvanutel rattaga sõitmine keelatud;
 8. tean, et kelkude hoiukoht on õues, maja taga “rattaparklas” ja et kelgumäel on lubatud vaid plastmasskelgud - ilma piduriteta!; roolikelguga ja raudkelguga kelgumäele ei lubata!;
 9. tean, et kodust kaasa võetud õue- ja spordivahendite kadumise eest õpetaja ei vastuta;
 10. tean, et mänguvahenditel on keelatud ronida kaelapaelte, lahtiste sallide ja jalgrattakiivriga;
 11. märkan ja peatan vajadusel iga lapse ohtliku tegevuse või käitumise;
 12. lasteaia territooriumil ei käi koos lemmikloomaga;
 13. lapsele järgi tulles ja lasteaiast lahkudes teavitan õpetajat. Ilma saatjata laps väravast ei välju!
 14. tean, et lasteaia õueala on mõeldud lasteaias olevate laste tegevusteks ning lapsele järgi tulles ei jää laps enam õuealale mängima;
 15. tean, et kui õpetaja on vanemale lapse üle andnud, vastutab oma lapse eest lapsevanem.

 

Õpetajad, õpetajaabid ja muu personal:

 

 1. kontrollin, et väravad oleksid laste õues viibimise ajal suletud/riivi pandud;
 2. jälgin kõiki õuesolevaid lapsi ja ohu korral sekkun koheselt! Laste turvalisuse eest lasteaia territooriumil vastutab kogu personal!;
 3. vajadusel viin lapsele ohtlikud esemed (kivid, oksad jm) vastavasse prügikasti või prügikonteinerisse;
 4. jälgin, et lapsel oleks sall, paelad- nöörid, dressipluusi kapuuts jmt riiete all;
 5. jälgin, et lapsed peavad kinni kokkulepitud õuereeglitest (vt "Laps");
 6. suvisel ajal tagan õues lastele joogivee võimaluse;
 7. vastutan, et kõik mänguvahendid on enne tuppa minekut õuealalt ära pandud selleks ette nähtud kohta;
 8. hindan jooksvalt õuevahendite seisukorda ja teavitan esimesel võimalusel juhtkonda leitud ohust;
 9. liikumistegevuste/õuesõppe ajal tagan, et vabategevuses olevad lapsed ei segaks teiste laste organiseeritud tegevusi;
 10. lahkudes õuealalt viimasena, vaatan üle õueala, korjan kokku mahajäänud mänguasjad/vahendid (nädalavahetuseks õuevahendid kuuri!), katan liivakasti kattega;
 11. lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral annan lapsele esmaabi, informeerin sellest koheselt lapsevanemat ja juhtkonda, vajadusel kutsun kiirabi.

Kinnitatud 05.04.2022 KK. Nr 1-2/1

 

 


 Lehekülge haldab: 

Viimati muudetud 21.09.2023