Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Tallinna Kullerkupu Lasteaia õppekava aluseks on Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”.

Lasteaia õppekava on aluseks rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel, töös erivajadustega lastega ning koostöös lapsevanematega ja nende nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes.

 Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest, sisust ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

Õppe– ja kasvatustegevuse eesmärgid

Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaia õppe-kasvatustegevuse eesmärgid on:

 • laps kasvab ja areneb turvalises keskkonnas;
 • lapsel arenevad läbi mängu elus toimetuleku oskused: iseseisvus, eneseusaldus, koostöövõimekus, kohusetundlikkus, probleemide lahendamise oskus ja loovus;
 • laps on aktiivne õppija ning oskab teha valikuid;
 • lapse suunamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuri traditsioone ning arvestatakse teiste rahvutse kultuuri eripära;
 • laps hoolib kaaslastest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

Õppe– ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • toimetulekuoskuste arendamine: iseseisvus, koostöövõime, kohusetunne, loovus, individuaalsus ja lapse arengupotentsiaali arvestamine; 
 • järjepidev ja eesmärgistatud teadmiste, oskuste, harjumuste kujundamine mis toimub integreeritud tegevustes, mängus ja igapäevatoimingutes;
 • lasteaed koos lapsevanemaga on lapse väärtuste kujundaja, lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna looja;
 • lapse isiksuse ja loovuse toetamine;
 • kodu ja lasteasutus koostöös loob lapsele igakülgse turvatunde ning eduelamuse;
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine ja liikumisvajaduse  rahuldamine;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ja teiste kultuuride eripära arvestamine.

Tallinna Kullerkupu Lasteaia õppekava

Tallinna Kullerkupu Lasteaia koolivalmiduskaart


 

Lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, [email protected] 

Viimati muudetud 06.10.2023