Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö korraldus

Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest, sisust ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest. Väärtustame lapse igakülgset arengut turvalises ja loovas keskkonnas.

Õppeaasta

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatusprotsessi õppeaastati. Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini.

Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 15. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini.

01. septembrist kuni 15. septembrini on lastel kohanemisperiood ning keskkonnaga harjumine.

Suvekuudel (01. juuni – 31. august) toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kinnistamine, kus rõhuasetus on mängulisel tegevusel õues.

Õppeaasta jaotub nädalateks. Nädalaplaane õppetegevuste läbiviimiseks koostatakse kõikides rühmades aktiivsel õppeperioodil (s.o. 15.sept.-31.mai).

Suveperioodil planeeritakse tegevused päeva kaupa ja kajastatakse õppe-kasvatustegevuste päevikus, kuhu märgitakse planeeritud tegevused ning kokkuvõte päevast.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus rühmas

 Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava.

Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused. Samuti arvestatakse tegevuskava koostamisel lasteaia õppekava, lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse aasta eesmärke ning lapsevanemate soove.

Igaks nädalaks koostatakse nädalakava. Seal tuuakse välja eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik arvestades laste ettepanekute ja soovidega ning võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi. Õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest.


 

Lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, Karin@kullerkupu.edu.ee 

Viimati muudetud 14.01.2023