Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Osalus- ja toitlustustasu

Osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr   

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 27.12.2023 nr HA-4/118.asice  

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

 • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100.04 eurot;
 • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100.04 eurot – Tallinna elaniku toetus -28,79 eurot = 71,25 eurot).
 • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. 

Tallinna Linnavolikogu 21.12.2021 määrusega nr 35 "Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)" on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna elanikele. 

Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2024 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Antud muudatus puudutab:

 1. toetust linnaelanikule, mis on 2023 aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
 2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.  

Toitlustustasu päevamaksumus  

Tallinna Kullerkupu Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 28.12.2023a. koosoleku protokolli nr 1-3/2, 2023a. otsus.  

Toitlustustasu päevamaksumus

Liitrühm 

Lapsevanem tasub k/m 3,20€  - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev  toiduvalmistamise tasu, KOKKU toidutasu maksumus 3,25€ päev. 

Aiarühm

Lapsevanem tasub k/m 3,81€ - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev  toiduvalmistamise tasu, KOKKU 3,86€ päev. 

Vastavalt Tallinna Linnavalituses määrusele 06.12.2023 nr 31 on Tallinna linna koolieelses munitsipaalasutuses käiva lasteaiarühmaealise lapse toidukulu kate Tallinna linna poolt tallinlasele 3,05 eurot päevas.
MÄÄRUS  (21.12.2022 nr 42)

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.
 

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord: toidukulu arvestamine ja tasumine.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:  

 • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;    
 • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;    
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;    
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;       
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;    
 • Tallinna Kullerkupu Lasteaia arved koostab Tallinna Finantsteenistuse raamatupidamine;    
 • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;    
 • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.    

     Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 


 

Lehekülge haldab: 

 

Viimati muudetud 19.03.2024