Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse juhataja ja personaliga.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse põhimääruses. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt oma tööks vajalikku informatsiooni. Juhataja esitab kord aastas hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest. Teatab lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse

Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.

Tallinna Kuristiku Lasteaia hoolekogu koosseis  

 1. ALINA PRESNYAKOVA

Lapsevanem

 1. DIANA KORNILOVA

Lapsevanem

 1. TATJANA ŠIŠOVA

Lapsevanem

 1. OLGA LOGINOVA

Lapsevanem

 1. KIRILL JEGORUŠKIN

Lapsevanem

 1. MARINA STARTSEVA

Lapsevanem

 1. JULIA DANILOVA

Lapsevanem

 1. EKATERINA IOWA

Lapsevanem

 1. JELENA ŠMELJOVA

Lapsevanem

 1. SVETLANA MURZAJEVA

Lapsevanem

 1. ANDREI KOBÕLKIN

Lapsevanem

 1. MARIA IRKHINA

Lapsevanem

 1. ALLA SEMJONOVA

õpetajate esindaja

 1. EVE ANNUS

linnaosa esindaja

 

 

Viimati muudetud 23.11.2020