Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

2020/2021 õa ÕPPE- JA KASVATUSETEGEVUSE  EESMÄRGID:

 •  Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös
 • Rühmades on rakendatud väärtuskasvatuse metoodikat „Persona Dolls“, mis tutvustab lastele erinevaid kultuuri näidates neile sarnasusi ja erinevusi.
 • Lapse eesti keele oskuste arendamine toimub erinevate tegevuste ja projektide kaudu (projekt „Eestimaa on minu kodu“).
 • Läbi regulaarse õues- õppe rakendamise oskab laps märgata muutusi looduses ja õpib tundma ning hoidma ümbritsevat keskkonda.
 • Kaasaegsed digivahendid toetavad mõtlemise ja loovuse arengut õppe-kasvatustöös.

 

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED: 

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • Lapse loovuse toetamine;
 • Mängu kaudu õppimine;
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
 • Õppetegevused on omavahel lõimitud.

 

 

 

Viimati muudetud 21.09.2020