Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja , ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

  • Maavanem 

Maavanem teostab järelevalvet Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktis 10 ja §-s 85 sätestatud korras st

  • KOV õigusaktide ja haldustoimingute üle;
  • KOV kasutuses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
  • KOV-le pandud riiklike ülesannete täitmise kontrollimise üle.

( Alus: § 85 „Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle").

Hariduse andmine on riigi järelevalve all (alus: PS § 37).

Haridus-ja teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle.

Järelevalve läbiviija õigused on sätestatud kõigi haridusasutuste liike (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 3 lg 2) reguleerivates eriseadustes:

  • põhikooli-ja gümnaasiumiseadus;
  • koolieelsete lasteasutuste seadus;
  • huvikooliseadus;
  • kutseõppeasutuse seadus.

Järelevalve korraldus toimub ühesugustel alustel nii alus-, üld-, kui kutsehariduses. 

 

Ministeeriumid, ametid, inspektsioonid

Ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide üldpädevus järelevalve teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel tuleneb üldnormina VV seaduse § 70, 71, 72 ja 75. Konkreetsed ülesanded ja pädevus aga vastavatest eriseadustest. Järelevalvemenetluse algatamise alused ja kord, samuti õiguslikud järeldused on mitmekesised.

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel:

Riigihangete Amet teostab järelevalvet riigihangete seaduse täitmise ja kontrollimise nii pooleliolevate kui lõppenud hankemenetluste osas.

Tööinspektsioon teostab järelevalvet  töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses.

Piirkondlikud talitused teostavad riiklikku järelevalvet muuhulgas joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.

Teostab muuhulgas järelevalvet toidu käitlemise üle.

Teostab järelvalvet kahel erineval tegevussuunal:
            - isiku andmete kaitse (eraelu puutumatus);
            - avalik teave (teabenõuete täitmine ning teabe avalikustamine internetis ja mujal).

Peamised järelevalvevaldkonnad on eesti keele oskuse kontroll ja avaliku teabe keelsuse ja kirjakeele vormile vastavuse kontroll. Tegevusaruanded

Teostab järelevalvet elektroonilise side, tööstusohutuse (surveseadmed, tõsteseadmed, küttegaasiseadmed, ehitus, elektriohutus jms) üle.

Teostab tuleohutuse järelevalvet.

Teostab keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnajärelevalvet. 

 

Ettekirjutused:

Päästeamet

 

Viimati muudetud 14.03.2017